Uw voorlopige en definitieve aangifte winstbelasting worden vanaf het belastingjaar 2023 niet meer op papier uitgereikt. Deze zullen online beschikbaar worden gesteld. In verband hiermee ontvangt u onderstaand belangrijke informatie die zeer nuttig kan zijn voordat u aangifte gaat doen.

1. Uw online aangifteformulieren

 1. Vanaf het belastingjaar 2023 zal uw voorlopige en definitieve aangifteformulier winstbelasting elektronisch beschikbaar zijn op het “BO impuesto” portaal, ook bekend als het BOi portaal. 
 2. Als belastingplichtige voor de winstbelasting, bent u op basis van de wet verplicht om online aangifte te doen. Hiervoor moet u een BOi account hebben. 
 3. Na het inloggen, open de map “Winstbelasting” om uw aangifteverplichtingen te zien. 
 4. U moet altijd uw aangifteverplichtingen controleren. Ook als uw onderneming bijvoorbeeld inactief, opgeheven of de transparante status heeft. Indien er aangiften zijn uitgereikt, moet u aan uw aangifteplicht voldoen. 
 5. Uw aangifteformulieren zijn beschikbaar in twee talen, namelijk Nederlands en Engels. 
 6. Uw aangifteformulieren hebben een vervaldatum waarmee u rekening moet houden om verzuimboetes voor het niet tijdig indienen van de aangifte te voorkomen. 
 7. U voert uw gegevens rechtstreeks in uw aangifte in. Het is niet toegestaan om een vooraf ingevulde PDF van de aangifte te uploaden. 
 8. Vanaf het belastingjaar 2023 worden de voorlopige en definitieve aangiften niet meer op papier uitgereikt. Een verzoek hiervoor zal niet worden aangenomen.  

2. U moet een BOi account hebben

 1. Om aangifte te doen moet u een account hebben om toegang te krijgen tot het BOi portaal. Heeft u geen BOi account? Vraag dan direct een account aan.
 2. Indien gewenst kunt u iemand anders machtigen om uw BOi account aan te vragen. Hiervoor moet u een machtigingsbrief afgeven. Lees meer.
 3. Als belastingplichtige bent u de administrator van uw account en om veiligheidsredenen mag u de inloggegevens nooit aan derden geven. Let op: belastingadviseurs zijn ook gebruikers van het BOi portaal en hebben hun eigen inloggegevens. 
 4. Heeft u een belastingadviseur of accountantskantoor die uw belastingaangifte verzorgt? Zo ja, dan moet u uw adviseur in uw BOi portaal aanwijzen voor de winstbelasting (dit gebeurt niet automatisch). Open de map “Adviseurs beheren” om uw adviseur aan te wijzen voor de winstbelasting.

3. De voorlopige aangifte

 1. Indien u uitstel voor het indienen van de definitieve aangifte wilt aanvragen, moet u de voorlopige aangifte winstbelasting indienen en de daaruit voortvloeiende verschuldigde winstbelasting uiterlijk op de vervaldatum betalen. Tevens moet u voldoen aan de overige wettelijke voorwaarden. 
 2. Het is raadzaam om de voorlopige aangifte vóór de uiterlijke datum te betalen. Voldoet u ook aan de overige wettelijke voorwaarden, dan krijgt u online in het BOi portaal een bevestiging dat uitstel is verleend.
 3. Indien u eerst de definitieve aangifte indient, kunt u niet meer de voorlopige aangifte indienen. De voorlopige aangifte ziet u dan niet meer in het scherm "Aangifteverplichtingen".
 4. Het bedrag van de verschuldigde winstbelasting moet u zelf invoeren. Het systeem zal dit bedrag niet automatisch berekenen.  
 5. Betaal de verschuldigde winstbelasting conform uw voorlopige aangifte via “Bill payment” met vermelding van het juiste betalingskenmerk, zodat uw uitstel automatisch  kan worden verwerkt in uw definitieve aangifte.
 6. U en/of uw belastingadviseur kunnen de status van uitstel zien via het scherm van "Aangifteverplichtingen" in het BOi portaal. Bij uw definitieve aangifte ziet u bijvoorbeeld: “Wachtende op betaling voorlopige aangifte” of “Uitstel verleend - Meer dan 5 dagen” met vermelding van de vervaldatum. 

4. De definitieve aangifte

 1. Het definitieve aangifteformulier is een dynamisch formulier. Afhankelijk van uw antwoord worden de relevante of vereiste vragen automatisch getoond.  
 2. Het bedrag dat op de voorlopige aangifte is betaald, wordt door het systeem vooraf ingevuld in uw definitieve aangifte. Indien u van mening bent dat het bedrag onjuist is, kunt u dit in uw aangifte aangeven en het betalingsbewijs als bijlage toevoegen. 

Welke gegevens moet u invoeren?

Bij het bewerken van uw definitieve aangifte wordt u gevraagd om de vereiste gegevens in te voeren. Het is belangrijk om de gegevens van tevoren te verzamelen en bij de hand te hebben. U wordt onder andere gevraagd om de volgende gegevens (indien zulks van toepassing) in te voeren. 

 1. Bij wijziging van de vestigingsplaats: de datum van wijziging en plaats en land van vestiging. 
 2. De naam en het persoonsnummer van de directeuren, start-/wijzigingsdatum en einddatum. Als deze gegevens al beschikbaar zijn, worden ze vooraf ingevuld in de aangifte.  
 3. De naam en het persoonsnummer van de binnenlandse en buitenlandse aandeelhouders, percentage aandelenbelang en start-/wijzigingsdatum. Als deze gegevens al beschikbaar zijn, worden ze vooraf ingevuld in de aangifte.  
 4. De naam en het persoonsnummer van de personen en/of lichamen waar rente en/of vergoedingen worden toegekend en/of ontvangen.
 5. De naam en het persoonsnummer van de pensioenuitvoerder (waar pensioenpremies worden betaald).
 6. De naam, e-mail, telefoon en hoedanigheid van de persoon die betrokken is bij de aangifte. Dit is de persoon met wie de Inspecteur contact kan opnemen indien hij later vragen heeft. 
 7. De naam van andere lichamen die relevante activiteiten voor u uitvoeren. 
 8. De datum van staking of liquidatie.
 9. Voor vrije zone ondernemingen: de datum en het nummer van het landsbesluit of beschikking.
 10. De gegevens van de bedrijfsgebouwen en terreinen:
  1. De locatie of adres.
  2. De boekwaarde begin en einde boekjaar.
  3. Het totaal van de grondbelasting waarde per bedrijfsgebouw en -terrein. U moet hiervoor de definitieve aanslag van de grondbelasting raadplegen.
  4. Het bedrag van de maximaal toegestane afschrijvingskosten. 
  5. De naam en persoonsnummer van de dochterondernemingen die mede-eigenaren zijn. 
 11. De omzetgegevens conform de aangifte BBO/BAVP/BAZV voor de aansluiting met de winstbelasting. Deze gegevens zijn verplicht om in te voeren. 

Notities

Onder "Notities" kunt u extra toelichting geven bij uw aangifte.

Bijlagen 

Voor de volledigheid van uw aangifte moet u de vereiste documenten als bijlagen toevoegen. 

Eerst voorbereiden

 • U wordt aangeraden om uw documenten van tevoren te digitaliseren en op te slaan in een makkelijk terug te vinden map, zodat u later sneller uw stukken kunt uploaden. 
 • Uw bestanden moeten duidelijk leesbaar zijn. 
 • Uw bestanden mogen samen niet groter zijn dan 20 MB. 
 • De toegestane bestandsformaten zijn: PDF, JPG en JPEG. Andere bestandsformaten worden niet ondersteund, bijvoorbeeld DOC, XLS, CSV.
 • Het is aan te raden om grote PDF bestanden te comprimeren. Handige tool

De vereiste documenten

De volgende documenten zijn verplicht om als bijlage toe te voegen aan uw definitieve aangifte winstbelasting. 

 1. Het bewijs van betaling van de voorlopige aangifte, in het geval u van mening bent dat dit niet juist is verwerkt door het Departamento di Impuesto.
 2. De jaarstukken met name de balans en fiscale verlies- & winstrekening inclusief  toelichting en afschrijvingsstaat. De jaarstukken zijn verplicht voor ieder belastingplichtige behalve voor de buitenlandse belastingplichtigen zonder een vaste inrichting in Aruba.
 3. Het aandeelhoudersregister in geval van buitenlandse aandeelhouders.  
 4. De berekening van de buitenlandse winst. 
 5. Een specificatie van de transacties of overeenkomsten tussen uw onderneming en gelieerde ondernemingen. 
 6. Een specificatie van de winstuitdeling. 
 7. De berekening van de aftrek in verband met winst elders belast.
 8. Een kopie van de ruling bij aftrek in verband met ruling.

U kunt ook andere documenten uploaden die relevant zijn voor uw aangifte.

De categorieën 

Voor elke bijlage moet u bij het uploaden ook aangeven onder welke categorie deze valt. De categorieën zijn: 

 • Berekening aftrek
 • Specificatie winstuitdelingen
 • Jaarstukken
 • Algemeen document
 • Bewijs van betaling
 • Ruling
 • Aandeelhoudersregister
 • Specificatie van de transacties

De berekeningen worden automatisch uitgevoerd 

 1. Het systeem zal automatisch de subtotalen en totalen in uw definitieve aangifte berekenen of herberekenen na het drukken op de knop "Opslaan en controleren". 
  Let op: de balansposten van de activa en passiva moeten in evenwicht zijn, anders krijgt u een foutmelding.
 2. De verschuldigde winstbelasting wordt ook automatisch berekend in uw definitieve aangifte. 

5. Uw aangifte opslaan en afdrukken

 1. De definitieve aangifte is een heel uitgebreid formulier. U kunt uw aangifte altijd “Opslaan en controleren” tijdens het bewerken. Het systeem bewaart uw aangifte als concept.
 2. U kunt zowel de voorlopige als de definitieve aangifte afdrukken nadat u deze heeft ingevuld. Het is raadzaam om uw aangifte naar PDF af te drukken na de indiening. Dit is belangrijk voor uw eigen administratie.

6. Uw onderneming heeft geen bedrijfsactiviteiten (is inactief)

 1. Heeft uw onderneming geen bedrijfsactiviteiten, maar is het niet opgeheven bij de Kamer van Koophandel? Dan bent u verplicht om de aangifte winstbelasting in te dienen. U moet hiervoor een BOi account hebben. 
 2. Is uw onderneming ondertussen opgeheven bij de Kamer van Koophandel? Meld dit ook zo snel mogelijk bij het Departamento di Impuesto. 
 3. Zolang uw onderneming niet is opgeheven bij het Departamento di Impuesto, moet u aangifte blijven doen. Controleer uw aangifteverplichtingen in uw BOi portaal.

7. Uw onderneming is een verzekeringsmaatschappij

 1. Is uw onderneming een verzekeringsmaatschappij? Zo ja, dan wordt aan u geen aparte aangiftebiljet beschikbaar gesteld. Het definitieve aangifteformulier is een dynamisch formulier dat op basis van uw antwoorden de relevante of vereiste vragen zal tonen. 
 2. Indien u de forfaitaire winstberekeningsmethode toepast, moet u ook aangeven welk forfaitair tijdvak (vijfjarig tijdvak) van toepassing is bijvoorbeeld eerste jaar of tweede jaar. 
 3. Indien u de forfaitaire winstberekeningsmethode toepast en wilt overgaan op de reguliere winstberekeningsmethode, is dit alleen mogelijk na afloop van het vijfjarige tijdvak.
 4. Is uw verzekeringsmaatschappij een buitenlandse belastingplichtige, dan moet u de forfaitaire winstberekeningsmethode toepassen.

8. Uw onderneming heeft de transparante status

 1. Heeft uw onderneming de status van een transparante vennootschap? Dan moet u de papieren versie van de aangifte blijven invullen en indienen. 
 2. Indien uw onderneming niet langer de transparante status heeft, bent u verplicht om online aangifte voor de winstbelasting te doen. 
 3. Zorg ervoor dat u uw BOi account heeft om uw aangifteverplichtingen tijdig te kunnen controleren.  

9. Uw onderneming behoort tot een fiscale eenheid

 1. Zorg ervoor dat de structuur van uw fiscale eenheid juist is. Als moedermaatschappij of dochtermaatschappij kunt u de gegevens van de fiscale eenheid controleren in uw BOi portaal. Open hiervoor de map “Gegevens belastingplichtige”. Alleen de belastingplichtige admin (administrator) kan deze gegevens zien. 
 2. Is uw onderneming een dochtermaatschappij binnen een fiscale eenheid? Dan hoeft u geen aangifte voor de winstbelasting in te dienen, maar als er online een aangifteverplichting wordt getoond, moet u de aangifte indienen om boetes te voorkomen. Het aangifteformulier wordt dan dynamisch bijgewerkt en u hoeft alleen de vragen in het onderdeel "Algemene informatie" te beantwoorden. 
 3. Is uw onderneming een moedermaatschappij binnen een fiscale eenheid? Dan moet u aangifte doen voor de dochtermaatschappijen die tot de fiscale eenheid behoren. 
 4. Als de gegevens van de fiscale eenheid voor de BBO/BAVP/BAZV en/of winstbelasting beschikbaar zijn, worden ze vooraf ingevuld in uw aangifte winstbelasting.
 5. Voor al uw verzoeken over een fiscale eenheid, klik hier

10. Meer gegevens beschikbaar

Open de map “Gegevens belastingplichtige” in uw BOi portaal om de volgende overige gegevens van uw onderneming te raadplegen en/of controleren.

 • Het adres. 
 • Het bankrekeningnummer. 
 • De online belastingverplichtingen, bijvoorbeeld uw onderneming is geregistreerd voor de winstbelasting, loonbelasting en BBO/BAVP/BAZV.
 • De gegevens over de fiscale eenheid (indien van toepassing).
 • De gegevens van het (gebroken) boekjaar.