In dit site-onderdeel ontvangt u informatie over wanneer u uw belasting moet betalen. De termijn waarbinnen u moet betalen, hangt af van de soort belasting die u moet betalen.

In dit site-onderdeel ontvangt u informatie over wanneer u uw belasting moet betalen. De termijn waarbinnen u moet betalen, hangt af van de soort belasting die u moet betalen.

Op de uiterlijke betaaldatum moet het te betalen bedrag ontvangen zijn door Departamento di Impuesto.

Als de uiterlijke betaaldatum valt op een zaterdag, zondag of een erkende feestdag, dan wordt voor alle belastingen, met uitzondering van motorrijtuigbelasting, de uiterlijke betaaldatum verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Uw betaling moet dan uiterlijk op deze eerstvolgende werkdag ontvangen zijn door Departamento di Impuesto. 

Let op! Op de laatste twee betaaldata van de maandelijkse belastingen loonbelasting, BBO, BAZV, toeristenheffing, bijzondere belasting verblijf en speelvergunningsrecht kunt u geen DIMAS betalingen verrichten. Meestal is dit op de 14e en 15e van elke maand, tenzij deze data vallen op een zaterdag, zondag of erkende feestdag (zie hierboven).

Inkomstenbelasting /premies volksverzekering

De termijn waarbinnen u moet betalen, hangt af van de soort aanslag inkomstenbelasting/premies volksverzekering die u hebt ontvangen. Op elke aanslag inkomstenbelasting/premies volksverzekering staat de uiterlijke betaaldatum. Op deze datum moet het te betalen bedrag ontvangen zijn door Departamento di Impuesto.

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting/premies volksverzekering

Een voorlopige aanslag inkomstenbelasting/premies volksverzekering die is opgelegd in het jaar waarop de belasting betrekking heeft, mag u in termijnen betalen. U betaalt deze voorlopige aanslag in gelijke maandelijkse termijnen. Op de laatste dag van elk van die maanden vervalt een termijn.

Het aantal termijnen waarin de belastingaanslag mag worden betaald, hangt af van het aantal volle maanden dat na dagtekening overblijft in het jaar. Als er minder dan 2 maanden overblijven, geldt een termijn van 2 maanden. Voor een voorlopige aanslag met een dagtekening na 1 november, geldt dus een betalingstermijn van 2 maanden. 

Voorbeeld: U krijgt een voorlopige aanslag 2017, gedagtekend op 15 februari 2017. Na de dagtekening zijn er nog 10 hele maanden in het jaar over. U mag de voorlopige aanslag dus betalen in 10 gelijke maandelijkse termijnen. Elk van deze termijnen vervalt aan het einde van de maand.

Definitieve aanslag inkomstenbelasting/premies volksverzekering

Een definitieve aanslag inkomstenbelasting/premies volksverzekering moet u binnen 2 maanden na dagtekening van de aanslag betalen.

Navorderingsaanslag inkomstenbelasting/premies volksverzekering

Een navorderingsaanslag inkomstenbelasting/premies volksverzekering moet u binnen 2 maanden na dagtekening van de aanslag betalen.

Motorrijtuigbelasting

Uw jaarlijkse motorrijtuigbelasting (A-platen) kunt u in 2 gelijke termijnen betalen, dus per half jaar. De uiterlijke betaaldatum voor elke termijn is als volgt:

  • 1e termijn (januari-juni) : 31 januari
  • 2e termijn (juli-december) : 30 juni

Als u in één keer wilt betalen, betaalt u het volledige bedrag uiterlijk 31 januari.

In verband met de wijzigingen in de motorrijtuigbelasting geldt voor 2017 een overgangsregeling waarbij 'Overige platen' ook in 2 termijnen betaald kunnen worden. Echter vanaf 2018 moet voor 'overige platen' de jaarlijkse motorrijtuigbelasting in één keer betaald worden. De uiterlijke betaaldatum is 31 januari.

Als een van bovengenoemde data op een weekend- of feestdag valt, verschuift de uiterlijke betaaldatum naar de laatste werkdag vóór deze datum. 

Vanaf 6 december 2016 kunt u betalen voor het nieuwe jaar en is de controlesticker verkrijgbaar. De nieuwe nummerplaat voor motorfietsen is vanaf eind januari 2017 verkrijgbaar.

U ontvangt uw controlesticker of nieuwe nummerplaat (voor motorfietsen) als u een geldig verzekeringsbewijs overhandigd. Als u in december betaalt, moet uw verzekeringsbewijs ook geldig zijn in het volgende jaar.

Grondbelasting

U kunt uw aanslag grondbelasting in 4 gelijke termijnen betalen. Elke termijn vervalt op de laatste dag van elk kwartaal, dus op 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december.

Als u een aanslag grondbelasting ontvangt en er is al een betalingstermijn verstreken, dan moet u deze verstreken termijn betalen binnen 1 maand na dagtekening van deze aanslag.

Mocht een betalingstermijn verstrijken binnen 1 maand na dagtekening van de aanslag grondbelasting, dan mag u deze termijn betalen binnen 1 maand na dagtekening van de aanslag.

Voorbeeld

U ontvangt op 20 juni 2015 een aanslag grondbelasting voor het belastingjaar 2015. U moet dan de eerste en tweede termijn betalen uiterlijk op 20 juli 2015. De tweede termijn hoeft u in dit geval niet te betalen voor 30 juni 2015 maar mag u ook uiterlijk op 20 juli 2015 betalen.

Overdrachtsbelasting

Een notaris doet namens u aangifte voor de overdrachtsbelasting.

Als u juridisch eigenaar wordt van onroerende zaken bijvoorbeeld een huis of stuk grond, laat u een notaris een akte opmaken. De notaris neemt in de akte de volgende zaken op:

  • of u overdrachtsbelasting moet betalen
  • of u recht heeft op 1 of meer vrijstellingen van overdrachtsbelasting
  • hoeveel overdrachtsbelasting u moet betalen

Deze akte geldt als uw aangifte voor de overdrachtsbelasting.

Voordat u juridisch eigenaar wordt van de onroerende zaak, stort u zowel de koopsom als de overdrachtsbelasting op de rekening van de notaris. Die geeft de akte af bij Departamento di Impuesto die de akte registreert. Hij betaalt dan ook de overdrachtsbelasting voor u. De akte moet binnen 15 dagen na opmaak ingediend zijn bij Departamento di Impuesto. Bij het niet of niet tijdig indienen van de akte kunt u een verzuimboete krijgen van maximaal Afl. 2.500,-.

De betaling van de overdrachtsbelasting moet binnen 15 dagen na opmaak van de akte plaatsvinden. Bij het niet, gedeeltelijk niet of niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting, kunt u een verzuimboete krijgen van maximaal Afl. 10.000,-.

Successiebelasting

Nadat u het aangiftebiljet Successiebelasting hebt ingediend, ontvangt u een aanslag. De successiebelasting moet u binnen 2 maanden na dagtekening van de aanslag betalen.

Inkomstenbelasting/Loonbelasting 2020