Uitstel van betaling

U hebt een belastingaanslag ontvangen en u kunt deze niet op tijd betalen. Dan kunt u een verzoek indienen voor een betalingsregeling.

Het kan ook voorkomen dat u het niet eens bent met de belastingaanslag. In dat geval kunt u een verzoek indienen voor uitstel van betaling voor het bedrag waarmee u het niet eens bent.

Als u een belastingaanslag moet betalen maar u verwacht op korte termijn een teruggaaf, dan kunt u ook een verzoek indienen voor uitstel van betaling in verband met een te verwachten teruggaaf.

In dit site-onderdeel krijgt u onder andere informatie over hoe u een verzoek kunt indienen voor een betalingsregeling. Daarnaast vindt u informatie over het indienen van een verzoek voor uitstel van betaling in verband met bezwaar of een verwachte teruggaaf. 

U kunt niet op tijd betalen

Hoe u een verzoek kunt indienen voor een betalingsregeling, is afhankelijk van de duur van de betalingsregeling die u wenst. U kunt een verzoek indienen voor een betalingsregeling van maximaal 12 maanden of van meer dan 12 maanden.

Let op! Als u de belastingaanslag gaat betalen nadat de betalingstermijn is verstreken, dan moet u in principe invorderingsrente betalen. Dat geldt in principe dus ook als u een betalingsregeling krijgt.

Verzoek betalingsregeling van maximaal 12 maanden 

Bij de klantenservice van het hoofdkantoor te Camacuri 2 kunt u een verzoek indienen voor een betalingsregeling van maximaal 12 maanden.

Verzoek betalingsregeling van meer dan 12 maanden

Als de termijn van maximaal 12 maanden financiële moeilijkheden voor u oplevert, kunt u in aanmerking komen voor een langere betalingstermijn. U kunt dan een verzoek indienen voor een betalingsregeling van meer dan 12 maanden. Hiervoor moet u zelf telefonisch een afspraak maken met een invorderaar. Dit kunt u doen tussen 08.00 en 12.00 of 13.00 en 16.00 uur 's middags. U kunt bellen naar nummer 522-7423. De telefoniste zal uw persoonsnummer vragen. Houd dit dus bij de hand. 

Als u een verzoek indient voor een betalingsregeling van meer dan 12 maanden, dan zal de invorderaar eerst uw betalingscapaciteit moeten berekenen. De invorderaar heeft daar de volgende documenten voor nodig:

 • Ingevuld D.B. 35 formulier. Dit formulier kunt u downloaden of ophalen bij de klantenservice van het hoofdkantoor te Camacuri 2.
 • Laatste salarisstrook
 • Als u een hypotheek hebt: het betalingsbewijs van uw bank.
 • Als u een huis huurt: het huurcontract.

Neem bovenstaande documenten mee naar uw afspraak met de invorderaar. Afhankelijk van de berekende betalingscapaciteit, zal de invorderaar beslissen of u een betalingsregeling van meer dan 12 maanden krijgt.

Beoordeling van uw verzoek voor een betalingsregeling 

Bij de beoordeling van uw verzoek om een betalingsregeling kijkt Departamento di Impuesto naar een aantal omstandigheden en factoren bijvoorbeeld:

 • Als u een lening kunt sluiten bij een derde en daarmee de belasting kunt betalen, komt u niet in aanmerking voor een betalingsregeling.
 • Voor grondbelasting en erfpacht kunt u slechts een korte betalingsregeling krijgen. Dit zijn namelijk jaarlijks terugkerende kosten waar u rekening mee moet houden.
 • Als u een vermogen hebt waar u binnen een korte termijn zonder onevenredig hoge kosten over kunt beschikken, komt u niet in aanmerking voor een betalingsregeling.
 • Als uit uw berekende betalingscapaciteit blijkt dat u de belasting direct kunt voldoen, komt u niet in aanmerking voor een betalingsregeling.
 • Als uw betalingsproblemen structureel zijn, komt u niet in aanmerking voor een betalingsregeling.

U hebt een bezwaarschrift ingediend

Als u bezwaar maakt tegen een belastingaanslag, kunt u alleen uitstel van betaling krijgen voor het bedrag waarmee u het niet eens bent. Departamento di Impuesto beschouwt uw bezwaarschrift dan ook alleen als een verzoek om uitstel van betaling als u in uw bezwaarschrift aangeeft met welk bedrag van de aanslag u het niet eens bent.

Als u het bedrag en de berekening hiervan niet vermeldt, verleent Departamento di Impuesto geen uitstel van betaling. Na het verstrijken van de uiterlijke betaaldatum ontvangt u dan een aanmaning. Vermeld in het bezwaarschrift daarom altijd:

 • het bedrag van de belastingaanslag waarmee u het niet eens bent
 • de berekening van dat bedrag

U hoeft dan geen apart verzoek in te dienen voor uitstel van betaling in verband met bezwaar.

Let op! Het bedrag waarmee u het wel eens bent, moet u betalen binnen de termijn die daarvoor gesteld is. Deze termijn vindt u op het aanslagbiljet. Als u dit deel van de aanslag niet op tijd betaalt, kan het verleende uitstel van betaling voor het bestreden bedrag worden ingetrokken.

Als u meer wilt weten over het indienen van een bezwaarschrift, kunt u de brochure 'Bent u het niet eens met een belastingaanslag' raadplegen. 

U verwacht een teruggaaf

Als u een belastingaanslag moet betalen maar u verwacht een teruggaaf van een andere belastingaanslag, dan kunt u een verzoek indienen voor uitstel van betaling.

Departamento di Impuesto stelt de volgende voorwaarden voor uitstel van betaling in verband met verwachte teruggaaf: 

 • het belastingjaar waarover de teruggaaf wordt verwacht, is afgelopen;
 • het aangiftebiljet over het jaar waarover de teruggaaf wordt verwacht, is ingediend
 • u moet een duidelijke berekening van de teruggaaf laten zien; 
 • het bedrag van de belastingaanslag dat u niet kunt verrekenen met een verwachte teruggaaf, moet u tijdig betalen.

Hoe dient u een verzoek in voor uitstel van betaling in verband met een verwachte teruggaaf?

U moet uw verzoek schriftelijk indienen en hierbij de nodige bewijsstukken bijvoegen waaruit blijkt dat u een teruggaaf verwacht.

Teruggaaf

Het is mogelijk dat u bijvoorbeeld teveel inkomstenbelasting/ premies volksverzekering hebt betaald in een jaar. Bijvoorbeeld doordat uw werkgever te veel loonbelasting heeft ingehouden op uw salaris. In dit geval zult u een teruggaaf ontvangen van Departamento di Impuesto voor de teveel betaalde belasting.

Wanneer degene die recht heeft op een teruggaaf is overleden, ontvangen de erfgenamen deze teruggaaf. De erfgenamen moeten dan een verklaring van een notaris dat zij erfgenaam zijn,  overleggen.

Teruggaaf via uw bankrekening 

U kunt alleen een teruggaaf ontvangen op uw bankrekening. Daarom is het belangrijk, als u een teruggaaf verwacht, dat uw bankrekeningnummer bekend is bij Departamento di Impuesto. Hebt u uw bankrekeningnummer nog niet doorgegeven aan Departamento di Impuesto of is uw bankrekeningnummer gewijzigd, dan moet u dit alsnog doorgeven. U kunt hiervoor het formulier 'Opgaaf bankrekeningnummer particulieren' gebruiken.
 

Let op! 

 • u kunt alleen een lopende bankrekening doorgeven, geen spaarrekening
 • deze rekening moet lopen bij een lokale bank
 • geef niet het nummer dat op uw bankpasje staat
 • geef niet uw pincode
 • controleer goed of u uw nummer juist hebt ingevuld