Als u een belastingaanslag (gedeeltelijk) niet of te laat betaalt, betekent dit dat u uiteindelijk altijd meer betaalt. Want u betaalt dan ook nog invorderingsrente en eventuele andere kosten.
Als u uw belasting niet op tijd betaalt, moet Departamento di Impuesto maatregelen nemen om uw belastingschuld te innen, de zogeheten invorderingsmaatregelen.

Voorbeelden van invorderingsmaatregelen zijn:

 • een aanmaning;
 • een loonvordering: een gedeelte van uw loon wordt ingehouden;
 • een dwangschrift;
 • beslaglegging op uw eigendommen.

De kosten van deze invorderingsmaatregelen zullen voor uw rekening komen. 

Aanmaning

Als u uw belastingaanslag niet hebt betaald op de uiterlijke betaaldatum, ontvangt u een aanmaning. U moet dan uw belastingschuld binnen 3 weken na dagtekening van de aanmaning betalen. De kosten voor een aanmaning zijn voor uw eigen rekening. Daarnaast bent u invorderingsrente verschuldigd over het te betalen bedrag.

De kosten van een aanmaning zijn Afl. 10.

Loonvordering

Als u in loondienst bent en niet betaalt binnen de termijn van de aanmaning, zal Departamento di Impuesto uw werkgever vorderen om uw belastingschuld, de inmiddels gemaakte kosten en de invorderingsrente in te houden op uw loon. Uw werkgever ontvangt dan een loonvordering. Dit betekent dat uw werkgever verplicht is een gedeelte van uw loon in te houden en af te dragen aan Departamento di Impuesto. Bent u niet in loondienst en betaalt u niet binnen de termijn van de aanmaning, dan ontvangt u een dwangschrift.

Hoeveel loon houdt uw werkgever in? 

Op de loonvordering staat het totale bedrag dat uw werkgever moet inhouden op uw loon. Het bedrag dat uw werkgever kan inhouden per uitbetaling is maximaal één derde van uw netto loon. Bijzondere uitkeringen zoals vakantiegelden, overwerkvergoeding en gratificatie vallen ook hieronder. Indien de inhouding ernstige financiële moeilijkheden oplevert voor u, kunt u een gemotiveerd verzoek om een betalingsregeling indienen bij Departamento di Impuesto. Indien Departamento di Impuesto hiermee akkoord gaat, ontvangt uw werkgever hierover bericht.

Op welk moment wordt loon ingehouden?

Uw werkgever zal het bedrag van de loonvordering op uw loon inhouden vanaf de eerstvolgende loonbetaling na ontvangst van de loonvordering.

Hoe lang houdt uw werkgever loon in? 

In principe zal uw werkgever net zo lang loon inhouden totdat uw hele belastingschuld en de extra kosten plus rente zijn afbetaald.

Meer informatie over loonvorderingen vindt u in de brochure 'Betaalt u als werknemer een belastingaanslag niet?'.

Dwangschrift

Betaalt u niet binnen de termijn van de aanmaning, en bent u niet in loondienst, dan ontvangt u vrij snel daarna een dwangschrift. Het dwangschrift wordt aan u betekend door de belastingdeurwaarder. Betekening houdt het volgende in:

 • u wordt op de hoogte gesteld dat u een openstaande belastingaanslag hebt
 • u ontvangt een bewijs dat het dwangschrift aan u is uitgereikt
 • u ontvangt een bevel tot betaling
 • u wordt medegedeeld dat het dwangschrift na 2 dagen kan worden uitgevoerd door middel van beslaglegging

U ontvangt dan een afschrift van het exploot en het daarin vermelde dwangschrift. 

Indien het voor de belastingdeurwaarder niet mogelijk is het dwangschrift aan u te betekenen, dan wordt het in een gesloten envelop bij u achtergelaten of door terpostbezorging aan uw betekend.

Een dwangschrift is vergelijkbaar met een uitspraak van een rechter. U krijgt het bevel om uw belastingschuld binnen twee dagen na ontvangst van het dwangschrift te betalen. Kunt u niet binnen twee dagen betalen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de medewerker die belast is met de invordering van uw belastingschulden. Deze medewerker zal dan overwegen of u in aanmerking komt voor een betalingsregeling.  

De kosten voor de betekening van het dwangschrift zijn minimaal Afl. 25.
 

Beslaglegging

U krijgt met het dwangschrift een bevel om uw belastingschuld binnen 2 dagen te betalen. Als u dat niet doet, kan de belastingdeurwaarder beslag leggen op uw eigendommen. Betaalt u dan nog steeds niet, dan kan de belastingdeurwaarder de zaken verkopen die in beslag zijn genomen. Met de opbrengsten van deze verkoop worden uw belastingschuld, inmiddels gemaakte kosten en de invorderingsrente betaald.

De deurwaarder kan beslag leggen op verschillende bezittingen:

 • op uw roerende zaken
 • op uw onroerende zaken 
 • op bezittingen die een ander voor u beheert of die een ander aan u schuldig is (derdenbeslag) 
 • op aandelen op naam
 • op luchtvaartuigen 
 • op schepen 

Invorderingskosten en invorderingsrente

Invorderingskosten

Als u een belastingaanslag niet of te laat betaalt, brengt Departamento di Impuesto voor iedere invorderingsmaatregel kosten in rekening. Deze kosten zijn als volgt:

 • aanmaning: Afl. 10 (vanaf 1 juni 2014)
 • dwangschrift: minimaal Afl. 25
 • beslag op roerende zaken: minimaal Afl. 107,15
 • beslag op onroerende zaken: minimaal Afl. 146,50
 • beslag onder derden: minimaal Afl. 132,15

Invorderingsrente

Als u een belastingaanslag niet of te laat betaalt, brengt Departamento di Impuesto invorderingsrente in rekening. Deze invorderingsrente wordt berekend over de periode die begint op de eerste dag na de uiterlijke betaaldatum en eindigt op de dag vóór de dag van betaling.

Het rentepercentage van de invorderingsrente is gelijk aan de op 1 januari van dat jaar vastgestelde wettelijke rente (geldig vanaf 1 juni 2014).

Als u een betaling doet, boekt Departamento di Impuesto het betaalde bedrag eerst af op de eventuele kosten en de invorderingsrente en pas daarna op de belastingaanslag zelf.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met het in rekening brengen van invorderingsrente, kunt u een bezwaarschrift hiertegen indienen.