Bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen

Per 1 januari 2014 is de Landsverordening bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen in werking getreden. Dit betekent dat er een belasting wordt geheven op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen.

Vergunninghouders of de gemachtigden, als bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Landsverordening personenvervoer (AB 1995 no. GT 23), moeten bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen betalen.

Bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen is een aangiftebelasting. Dit betekent dat u zelf de verschuldigde belasting moet aangeven op een aangiftebiljet bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen en vervolgens de verschuldigde belasting moet betalen.

Waarover berekent u bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen?

De bijzondere belasting op verhuurauto’s en verhuurmotorfietsen wordt berekend over het totaal aantal verhuurauto’s en verhuurmotorfietsen in het wagenpark van de verhuurder op de eerste dag van het tijdvak (kwartaal) waarin de verschuldigde belasting moet worden betaald.

In het schema hieronder kunt u zien hoe u het totaal aantal verhuurauto's en verhuurmotorfietsen berekent:

aangifte aantal verhuurauto's en verhuurmotorfietsen
AangiftetijdvakTotaal aantal verhuurauto's en verhuurmotorfietsen in
1e kwartaal1 april
2e kwartaal 1 juli
3e kwartaal1 oktober
4e kwartaal1 januari van het volgende jaar

Als u dus bijvoorbeeld aangifte moet doen over het 2e kwartaal, berekent u het aantal verhuurauto's en verhuurmotorfietsen dat u in uw wagenpark hebt op 1 juli.

Hoeveel bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen moet u betalen?

Het tarief van de bijzondere belasting op verhuurauto’s en verhuurmotorfietsen is Afl. 96,75 per verhuurauto of verhuurmotorfiets per kwartaal. Het maakt hierbij niet uit tegen welk bedrag de verhuurauto of verhuurmotorfiets is verhuurd. Ook is het niet van belang hoeveel dagen een verhuurauto of verhuurmotorfiets is verhuurd.

Voorbeeld

Als u als vergunninghouder op 1 april 2016 50 verhuurauto’s in uw wagenpark hebt, moet u over het 1e kwartaal 2016 50 x Afl. 96,75 = Afl. 4.837,50 aan belasting betalen.

Hoe doet u aangifte?

Als u vergunninghouder of gemachtigde bent als bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Landsverordening personenvervoer (AB 1995 no. GT 23), dan bent u belastingplichtig voor de bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen. U moet dan aangifte bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen doen. Bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen is een aangiftebelasting. Dit betekent dat u zelf de verschuldigde belasting moet aangeven op een aangiftebiljet bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen en vervolgens de verschuldigde belasting moet betalen. 

Aangiftebiljet bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen

Bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen werkt met aangiftetijdvakken van één kwartaal. U moet dus elk kwartaal een aangiftebiljet invullen en indienen. Per kalenderjaar krijgt u dan ook 4 aangiftebiljetten bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen uitgereikt. Hebt u geen aangiftebiljetten ontvangen, dan betekent dat niet dat u geen aangifte hoeft te doen. In dat geval moet u zelf tijdig aangiftebiljetten aanvragen bij Departamento di Impuesto.

Op uw aangiftebiljet bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen vult u het aantal verhuurauto's en verhuurmotorfietsen in dat u op de eerste dag van het kwartaal waarin u de belasting moet betalen in uw wagenpark hebt. U berekent zelf het bedrag aan bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen dat u verschuldigd bent. Dit doet u door het totaal aantal verhuurauto's en verhuurmotorfietsen bij elkaar op te tellen en dit te vermenigvuldigen met Afl. 96,75. Onder verhuurauto's vallen uitsluitend auto's. Onder verhuurmotorfietsen vallen alle overige voertuigen op 2, 3 of 4 wielen zonder een gesloten carrosserie bijvoorbeeld quads. Vul het aangiftebiljet volledig en juist in. Vergeet niet het aangiftebiljet te ondertekenen. 

Hoe moet u een onjuiste aangifte corrigeren? 

Vaak blijkt na afloop van het jaar bij het opmaken van de jaarrekening dat er correcties en aanvullingen nodig zijn op de aangiften die u hebt ingediend. In dat geval kunt u een brief sturen naar Departamento di Impuesto met daarin de juiste bedragen voor het hele jaar. U hoeft verschillen dus niet per tijdvak uit te splitsen. Als u over het hele jaar genomen te weinig bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen hebt betaald, ontvangt u een naheffingsaanslag. Als u te veel hebt betaald, kunt een verzoek tot teruggaaf indienen.

Departamento di Impuesto controleert uw aangifte

Departamento di Impuesto controleert achteraf aan de hand van uw administratie of u de aangiften juist hebt ingevuld. Als blijkt dat u te weinig bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen hebt betaald, kunt u een naheffingsaanslag ontvangen. Dit kan tot 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan. Als is gebleken dat u met opzet te weinig bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen hebt betaald, kunt u tot 10 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan, een naheffingsaanslag ontvangen.

Wanneer moet u aangifte doen en betalen?

Bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen werkt met aangiftetijdvakken van één kwartaal. U moet dus elk kwartaal een aangiftebiljet invullen en indienen. Vul de aangiftebiljetten altijd in, ook als u in een bepaald kwartaal geen auto's en andere voertuigen hebt verhuurd. U moet namelijk altijd Afl. 96,75 per verhuurauto en/of verhuurmotorfiets betalen ongeacht of u deze wel of niet hebt verhuurd.

Op tijd aangifte doen en betalen 
Uw aangiftebiljet bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen en uw betaling moeten uiterlijk op de 15e van de maand volgende op het afgelopen kwartaal bij Departamento di Impuesto binnen zijn. Indien de 15e valt op een zaterdag, zondag of een feestdag geldt dat de eerste werkdag na de 15e uw aangifte en betaling bij Departamento di Impuesto binnen moet zijn.

uiterlijke data aangifte en betaling
AangiftetijdvakUiterlijke datum aangifte en betaling
1e kwartaal15 april
2e kwartaal 15 juli
3e kwartaal15 oktober
4e kwartaal15 januari van het volgende jaar

Als u via de bank betaalt, houd dan rekening met de vertraging die kan optreden bij de overschrijving.

U doet geen of niet op tijd aangifte

Uw aangiftebiljet bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen en uw betaling moeten uiterlijk op de 15e van de maand volgende op het afgelopen aangiftetijdvak (kwartaal) bij Departamento di Impuesto binnen zijn. Als u het aangiftebiljet niet of niet op tijd indient en/of niet of niet op tijd betaalt, dan kunt u een naheffingsaanslag met boete ontvangen.

Toelichting bij de aangifte

Meer informatie over de aangifte bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen vindt u in de 'Toelichting bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen 2017'.