Iedereen die op 1 januari van een kalenderjaar eigenaar is van een woning en/of stuk grond in Aruba, moet grondbelasting betalen. U ontvangt hiervoor een aanslag grondbelasting. Als u in de loop van het kalenderjaar uw

woning en/of stuk grond verkoopt, bent u toch over het hele lopende kalenderjaar grondbelasting verschuldigd.

Hebt u geen aanslag grondbelasting ontvangen? 

Hebt u geen aanslag ontvangen terwijl u wel een woning en/of stuk grond bezit, dan staat uw woning en/of stuk grond nog niet geregistreerd bij Departamento di Impuesto. In dit geval moet u uw woning en/of stuk grond laten registreren bij de klantenservice van Departamento di Impuesto te Camacuri 2. 

Om uw woning en/of stuk grond te laten registreren, moet u de volgende documenten van het Kadaster meenemen: 

 • meetbrief
 • situatieplan 
 • kadastraalnummer
 • C-nummer

Als u uw woning en/of stuk grond niet laat registreren, loopt u het risico een boete te krijgen als Departamento di Impuesto constateert dat u een woning en/of stuk grond bezit en u met opzet of grove schuld geen gegevens hebt verstrekt. Deze boete kan maximaal 100% van het aanslagbedrag zijn.

Erfpacht 

Als u grond in erfpacht hebt verkregen, moet u ook grondbelasting betalen. In dit geval betaalt u naast grondbelasting ook de erfpachtcanon. De erfpachtcanon moet u betalen omdat u een stuk grond van de overheid gebruikt. U betaalt de erfpachtcanon aan Departamento di Impuesto. Indien u het niet eens bent met het bedrag van de erfpachtcanon, kunt u terecht bij Directie Infrastructuur en Planning (DIP), telefoonnummer 527-7100. Hier kunt u ook terecht voor vragen over erfpacht. 

In dit site-onderdeel krijgt u onder andere informatie over hoeveel grondbelasting u moet betalen, wanneer u voor ontheffing in aanmerking komt en wanneer u de aanslag grondbelasting moet betalen.  

Hoeveel grondbelasting moet u betalen?

Hoeveel grondbelasting u moet betalen hangt af van de belastbare waarde van uw woning en/of stuk grond.

Hoe wordt de belastbare waarde van uw woning en/of stuk grond bepaald? 

Er zijn 2 waarderingsmethoden:

 • uw eigen woning is uw hoofdverblijf. De belastbare waarde is de waarde die uw woning en/of stuk grond oplevert wanneer u deze in onbewoonde staat zou verkopen. Dit heet de waarde in het economische verkeer.
 • u verhuurt uw eigen woning. De belastbare waarde is de huurwaarde. Deze bestaat uit de jaarlijkse huuropbrengst van uw woning vermenigvuldigd met een factor:
  • woning gebouwd vóór 1 maart 1977: factor 12 1/2
  • woning gebouwd na 1 maart 1977   : factor 8 1/3 

Als de huurwaarde lager is dan de waarde in het economische verkeer in onbewoonde staat, dan wordt de waarde in het economische verkeer gehanteerd.  

Vijfjarig tijdvak 

De waarde van een woning en/of stuk grond wordt vastgesteld voor een tijdvak van 5 jaar. Aan het begin van het tijdvak wordt de waarde vastgesteld. U ontvangt dus gedurende de 5 jaar van het tijdvak dezelfde aanslag, tenzij de waarde van uw woning en/of stuk grond is veranderd. Het huidige tijdvak loopt van 2017 tot en met 2021. Na elk tijdvak vindt een herwaardering plaats.

Tussentijdse wijziging waarde 

Uw woning en/of stuk grond kan gedurende het tijvak van waarde veranderen. Bijvoorbeeld door een bijbouw of vernieuwing maar ook als u uw woning en/of stuk grond verkoopt. In dat geval moet u uw gegevens doorgeven aan de klantenservice van Departamento di Impuesto te Camacuri 2.

Vrijgesteld bedrag (geldig tot en met 2018)

Elke belastingplichtige heeft recht op een belastingvrij bedrag van Afl. 60.000,- . Dit bedrag mag u aftrekken van de totale waarde van alle onroerende goederen van dezelfde belastingplichtige. Het geldt dus niet per onroerend goed. Bent u gehuwd en staat de akte van uw woning en/of stuk grond op beide namen, dan hebt u allebei recht op het belastingvrije bedrag van Afl. 60.000,-. 

Vanaf het jaar 2019 is het vrijgesteld bedrag niet meer geldig als gevolg van een wetswijziging. 

Tarief grondbelasting 

Tarief tot en met het jaar 2018

Het bedrag dat u moet betalen is een vast percentage, namelijk 0,4%, van de totale belastbare waarde van uw woning en/of stuk grond minus het vrijgestelde bedrag.

Wanneer kunt u ontheffing krijgen?

In bepaalde gevallen kunt u een verzoek indienen voor ontheffing van grondbelasting. Bijvoorbeeld in verband met het leegstaan van uw woning.

Voorwaarden voor ontheffing 

Voor ontheffing gelden de volgende voorwaarden:

 • uw woning moet ten minste 6 achtereenvolgende maanden ongebruikt en onverhuurd zijn geweest
 • u moet al een aanslag ontvangen hebben voor het hele tijdvak waarvoor u ontheffing vraagt
 • u moet het verzoekschrift binnen drie maanden na afloop van het belastingjaar waarin het recht op ontheffing ontstond indienen, samen met een kopie van het aanslagbiljet

Waar kunt u een verzoek indienen? 

U richt uw verzoekschrift aan Departamento di Impuesto, ter attentie van de Inspecteur der belastingen. U levert uw verzoek in bij het hoofdkantoor te Camacuri 2. 

Vrijstellingen

Voor bepaalde onroerende goederen hoeft geen grondbelasting te worden betaald. Hieronder vallen:

 • overheidsgebouwen en gronden van Aruba en Nederland die gebruikt worden voor openbare diensten
 • begraafplaatsen en kerken
 • scholen
 • ziekenhuizen
 • gebouwen die behoren tot het algemeen nut beogende instellingen bijvoorbeeld de bibliotheek

Voor de laatste drie hierboven genoemde onroerende goederen gelden aanvullende voorwaarden. Neem hiervoor contact op met Departamento di Impuesto.

Wanneer moet u een aanslag grondbelasting betalen?

U kunt uw aanslag grondbelasting in 4 gelijke termijnen betalen. Elke termijn vervalt op de laatste dag van elk kwartaal, dus op 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december.

Als u een aanslag grondbelasting ontvangt en er is al een betalingstermijn verstreken, dan moet u deze verstreken termijn betalen binnen 1 maand na dagtekening van deze aanslag.

Mocht een betalingstermijn verstrijken binnen 1 maand na dagtekening van de aanslag grondbelasting, dan mag u deze termijn betalen binnen 1 maand na dagtekening van de aanslag.

Voorbeeld

U ontvangt op 30 juni 2019 een aanslag grondbelasting voor het belastingjaar 2019. U moet dan de eerste en tweede termijn betalen uiterlijk op 30 juli 2019. De tweede termijn hoeft u in dit geval niet te betalen voor 30 juni 2019 maar mag u ook uiterlijk op 30 juli 2019 betalen.

U bent het niet eens met de aanslag grondbelasting

U kunt alleen een bezwaarschrift indienen voor een aanslag die betrekking heeft op het eerste belastingjaar van het vijfjarig tijdvak. Het huidige tijdvak loopt van 2017 tot en met 2021. U kunt dus bijvoorbeeld geen bezwaar indienen tegen een aanslag grondbelasting die betrekking heeft op belastingjaar 2016, maar wel tegen een aanslag grondbelasting die betrekking heeft op belastingjaar 2017.

Maar het kan voorkomen dat de waarde van uw woning en/of stuk grond verandert gedurende een tijdvak. Bijvoorbeeld door eigendomsovergang of door veranderingen aan uw woning zoals bijbouw. U kunt dan gedurende het tijdvak een andere aanslag krijgen. Tegen deze nieuwe aanslag kunt alleen in het jaar waarin deze nieuwe aanslag is vastgesteld, bezwaar maken.