Als u een hotel- of logement ruimte of een timeshareresort exploiteert en u krijgt daar een vergoeding voor, bent u bijzondere belasting verblijf verschuldigd. Onder logement ruimte valt ook een appartement, een accommodatie of een huis dat commercieel of particulier aan toeristen wordt verhuurd. Dus als u bijvoorbeeld het appartement in uw tuin verhuurt aan toeristen, bent u ook bijzondere belasting verblijf verschuldigd. Het maakt hierbij niet uit aan hoeveel toeristen u een ruimte verhuurt.

Deze bijzondere belasting verblijf wordt geheven van uw logeergasten die verblijven in uw hotel, logement ruimte of timeshareresort. Zij betalen bijzondere belasting verblijf aan u. Vervolgens draagt u deze belasting af aan Departamento di Impuesto.

Ook een timeshare owner moet bijzondere belasting verblijf betalen. Dit is een logeergast die een timeshare in een timeshareresort in Aruba of in het buitenland heeft en die in Aruba verblijft als ‘timeshare owner’ of als ‘exchange timeshare owner’. In dit laatste geval bezit u een timeshare in het buitenland maar hebt u uw recht op verblijf gewisseld met een recht op verblijf in een timeshare in Aruba.

Als de logeergast in Aruba woont en in het bevolkingsregister van Aruba staat ingeschreven, hoeft deze geen bijzondere belasting verblijf te betalen.

De bijzondere belasting verblijf moet via een maandelijkse aangifte worden afgedragen. Dit betekent dat u zelf alle ontvangen bijzondere belasting verblijf moet aangeven op een aangiftebiljet bijzondere belasting verblijf en vervolgens de verschuldigde belasting moet betalen.

Samenhang met toeristenheffing en BBO

Als u aan 1 of meer logeergasten huisvesting tegen vergoeding biedt, bent u naast de bijzondere belasting verblijf ook toeristenheffing verschuldigd. U krijgt in dit geval wel vrijstelling voor de BBO over de inkomsten die u behaalt met het ter beschikking stellen van de logement ruimte. Als u ook een bar/restaurant exploiteert, of producten te koop aanbiedt aan uw logeergasten, bent u over de inkomsten die u hiermee behaalt, wel BBO verschuldigd.

Hoeveel bijzondere belasting verblijf moet u betalen?

Het tarief is afhankelijk van of er sprake is van een logeergast in een hotel, logement ruimte of timeshareresort of van een timeshare owner.

Tarief voor logeergasten in een hotel, logement of timeshareresort

Het tarief voor logeergasten in een hotel, logement ruimte of timeshareresort is Afl. 5,37 (USD 3.00) per overnachting per bezette kamer.

Dit tarief geldt bijvoorbeeld voor logeergasten die in een timeshareresort verblijven en die geen timeshare owners zijn. Of voor logeergasten die een appartement of huis huren van een particulier of bedrijf.

Als er sprake is van zogenaamde ‘complimentary rooms’ waarbij het verblijf gratis is voor de gast, moet de gast ook bijzondere belasting verblijf betalen.

Tarief voor timeshare owners

De tarieven voor timeshare owners zijn als volgt:

  • Per verblijf in een studio: Afl. 17,90 (USD 10.00).
  • Per verblijf in een één-slaapkamerappartement: Afl. 26,85 (USD 15.00).
  • Per verblijf in alle overige accommodaties: Afl. 44,75 (USD 25.00).

Voorbeelden berekening bijzondere belasting verblijf 

[1] Een Arubaans gezin verblijft een week (7 nachten) in een one-bedroom kamer in een timeshareresort. Zij zijn niet de eigenaar van de timeshare. Het gezin is dan niets verschuldigd aan bijzondere belasting verblijf, aangezien zij in Aruba wonen en ingeschreven staan in het Bevolkingsregister.

[2] Hetzelfde voorbeeld als [1], maar het gaat dan om een Amerikaans gezin op vakantie op Aruba. Het gezin is dan 7x USD 3 = USD 21 verschuldigd aan bijzondere belasting verblijf.

[3] Hetzelfde voorbeeld als [2], waarbij het gezin tevens eigenaar is van de timeshare. In dat geval is het gezin USD 15 verschuldigd aan bijzondere belasting verblijf. Voor het omrekenen van USD naar Afl. hanteert Departamento di Impuesto een koers van Afl. 1,79.

Hoe doet u aangifte?

Als u een hotel- of logement ruimte of een timeshareresort exploiteert, moet u dit melden bij Departamento di Impuesto. U bent dan namelijk exploitant in de zin van de Landsverordening bijzondere belasting verblijf. U moet dan aangifte bijzondere belasting verblijf doen. De bijzondere belasting verblijf moet via een maandelijkse aangifte worden afgedragen. Dit betekent dat u zelf de ontvangen bijzondere belasting verblijf moet aangeven op een aangiftebiljet bijzondere belasting verblijf.

Aangiftebiljet bijzondere belasting verblijf 

Bijzondere belasting verblijf werkt met aangiftetijdvakken van één maand. U moet dus elke maand een aangiftebiljet invullen en indienen. Per kalenderjaar ontvangt u dan ook 12 aangiftebiljetten.

Hebt u geen aangiftebiljetten ontvangen, dan betekent dat niet dat u geen aangifte hoeft te doen. In dat geval moet u zelf tijdig aangiftebiljetten aanvragen bij Departamento di Impuesto.

Op uw aangiftebiljet bijzondere belasting verblijf vult u de verschuldigde bijzondere belasting verblijf in. Vul het aangiftebiljet volledig en juist in. Vergeet niet het aangiftebiljet te ondertekenen.

Hoe moet u een onjuiste aangifte corrigeren? 

Vaak blijkt na afloop van het jaar bij het opmaken van de jaarrekening dat er correcties en aanvullingen nodig zijn op de aangiften die u hebt ingediend. In dat geval kunt u een brief sturen naar Departamento di Impuesto met daarin de juiste bedragen voor het hele jaar. U hoeft verschillen dus niet per tijdvak uit te splitsen. Als u over het hele jaar genomen te weinig bijzondere belasting verblijf hebt betaald, ontvangt u een naheffingsaanslag. Als u te veel hebt betaald, kunt u een verzoek tot teruggaaf indienen.

Als u een correctie of aanvulling wilt doen op een afgelopen tijdvak, kunt u ook een brief sturen naar Departamento di Impuesto. Hierin geeft u aan welke correctie of aanvulling u wilt doen op de reeds ingediende aangifte voor dat tijdvak.

Departamento di Impuesto controleert uw aangifte

Departamento di Impuesto controleert achteraf aan de hand van uw administratie of u de aangiften juist hebt ingevuld. Als blijkt dat u te weinig bijzondere belasting verblijf hebt betaald, kunt u een naheffingsaanslag ontvangen. Dit kan tot 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan. Als is gebleken dat u met opzet te weinig bijzondere belasting verblijf hebt betaald, kunt u tot 10 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan, een naheffingsaanslag ontvangen.

Wanneer moet u aangifte doen en betalen?

Bijzondere belasting verblijf werkt met aangiftetijdvakken van één maand. U moet dus elke maand een aangiftebiljet invullen en indienen. Vul de aangiftebiljetten altijd in, ook als u in een bepaalde maand geen bijzondere belasting verblijf verschuldigd bent.

Op tijd aangifte doen en betalen 

Uw aangiftebiljet bijzondere belasting verblijf en uw betaling moeten uiterlijk op de 15e van de maand volgende op het afgelopen aangiftetijdvak bij Departamento di Impuesto binnen zijn. Indien de 15e valt op een zaterdag, zondag of een feestdag geldt dat de eerste werkdag na de 15e uw aangifte en betaling bij Departamento di Impuesto binnen moet zijn.

Als u via de bank betaalt, houd dan rekening met de vertraging die kan optreden bij de overschrijving.

U doet geen of niet op tijd aangifte

Uw aangiftebiljet bijzondere belasting verblijf en uw betaling moeten uiterlijk op de 15e van de maand volgende op het afgelopen aangiftetijdvak bij Departamento di Impuesto binnen zijn. Als u het aangiftebiljet niet of niet op tijd indient en/of niet op tijd betaalt, dan kunt u een naheffingsaanslag met boete ontvangen.

Toelichting bij de aangifte

Meer informatie over de aangifte bijzondere belasting verblijf vindt u in de ‘Toelichting aangifte bijzondere belasting verblijf 2017'.