De bezwaarprocedure starten

Om de bezwaarprocedure te starten, moet u binnen twee maanden na de dagtekening (datum) van de aanslag een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan Departamento di Impuesto ter attentie van de Inspecteur der Belastingen.

U kunt tegen alle belastingaanslagen bezwaar maken. Als u uw bezwaar mondeling, telefonisch of per e-mail kenbaar maakt, is dit volgens de wet geen geldig bezwaarschrift.

Bezwaar maken door uzelf of iemand anders

U kunt zelf uw bezwaar regelen, maar u kunt ook iemand machtigen om namens u een bezwaarschrift in te dienen. U moet dan een brief schrijven waarin u iemand anders machtigt om namens u een bezwaarschrift in te dienen. Onderteken deze brief en geef deze vervolgens aan uw gemachtigde. Uw gemachtigde moet op verzoek van de inspecteur de machtiging laten zien.

Geef altijd duidelijk aan wie het bezwaar indient. Vermeld altijd uw naam, adres, telefoonnummer en persoonsnummer. Als u namens iemand anders bezwaar maakt, vermeld dan niet alleen de naam, het adres en het telefoonnummer van degene voor wie u bezwaar maakt, maar ook uw eigen naam, adres en telefoonnummer.

Het bezwaarschrift inleveren

Het bezwaarschrift kunt u indienen bij de receptiebalie van het hoofdkantoor te Camacuri 2. 

U kunt op 2 manieren een bezwaarschrift inleveren:

 • via het bezwaarformulier van Departamento di Impuesto
 • via een brief

Bezwaarschrift indienen per formulier

Als u een bezwaarschrift wilt inleveren voor een belastingaanslag, aanslag premie AOV/AWW of premie AZV dan kunt u het formulier 'Bezwaar/uitstel van betaling aanslagen' gebruiken. Vul alle gevraagde gegevens in en vergeet niet te ondertekenen.

Bezwaarschrift indienen per brief

U kunt uw bezwaarschrift ook inleveren in de vorm van een brief. 

Bij voorkeur schrijft u het bezwaarschrift in het Nederlands, Papiamento of Engels.

Na het registreren van uw bezwaarschrift krijgt u een ontvangstbevestiging van Departamento di Impuesto. Het is verstandig een kopie van het bezwaarschrift te bewaren voor uw eigen administratie.

Onderdelen van een bezwaarschrift

Het is belangrijk dat uw bezwaarschrift alle gegevens bevat die Departamento di Impuesto nodig heeft om een beslissing te kunnen nemen op uw bezwaar. Hieronder kunt u zien welke onderdelen een goed bezwaarschrift in ieder geval bevat.

1. Aan de Inspecteur der Belastingen

Richt uw bezwaarschrift aan Departamento di Impuesto, ter attentie van de Inspecteur der Belastingen

2. Maak kenbaar dat uw brief een bezwaarschrift is

Maak een kopje ‘Betreft: bezwaarschrift’

3. Datum

Vermeld de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt.

4. Maak duidelijk dat u bezwaar maakt

Begin uw bezwaarschrift bijvoorbeeld met: ‘Hierbij maak ik bezwaar tegen….

5. Belastingaanslag waartegen u bezwaar maakt

Geef een duidelijke omschrijving van de belastingaanslag waartegen u bezwaar maakt. Vermeld altijd:

 • De soort belastingaanslag, bijvoorbeeld een definitieve aanslag, voorlopige aanslag, navorderingsaanslag of naheffingsaanslag.
 • De soort belasting waartegen u bezwaar maakt, bijvoorbeeld inkomstenbelasting.
 • Het belastingjaar of tijdvak.
 • De dagtekening van de belastingaanslag.
 • Het aanslagnummer.

6. Motivering

U moet duidelijk maken waarom u het niet eens bent met de belastingaanslag. Een motivering als 'de aanslag is te hoog' is niet voldoende. U moet ook aangeven wat het bedrag volgens u zou moeten zijn. Hierbij moet u uw berekening laten zien.

Als uw bezwaarschrift niet gemotiveerd is, zal Departamento di Impuesto u eerst in de gelegenheid stellen om dit alsnog te doen. U ontvangt dan bericht van Departamento di Impuesto vóór welke datum u een gemotiveerd bezwaarschrift moet indienen. Als u dit voor deze datum doet, wordt uw bezwaarschrift in behandeling genomen volgens de normale procedure.

Als u echter geen motivatie indient of u doet dit te laat, dan kan Departamento di Impuesto uw bezwaarschrift ‘niet-ontvankelijk’ verklaren. Dit heeft tot gevolg dat Departamento di Impuesto niet meer aan een inhoudelijke beoordeling van uw argumenten hoeft toe te komen en kan volstaan met het vaststellen van de niet-ontvankelijkheid. Uw bezwaarschrift zal dan als een verzoekschrift behandeld worden. Tegen een beslissing op een verzoekschrift kunt u niet in beroep gaan.

Als u in tijdnood bent omdat de termijn voor het indienen van uw bezwaarschrift al bijna is verstreken, kunt u alvast een ‘pro-forma’ bezwaarschrift indienen. Dit is een niet-gemotiveerd bezwaarschrift waarin u verzoekt om uw bezwaren later te mogen motiveren. Na ontvangst van dit ‘pro-forma’ bezwaar, stuurt Departamento di Impuesto u een ontvangstbevestiging waarin tevens het termijn staat waarbinnen u het bezwaarschrift moet motiveren.

7. Mondelinge toelichting

Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten, kunt u dit in uw bezwaarschrift aangeven.

8. Ondertekening

Onderteken altijd uw bezwaarschrift. Vermeld ook uw naam, adres, telefoonnummer en uw persoonsnummer.

9. Bewijsstukken meesturen

Om Departamento di Impuesto te overtuigen van uw gelijk, is het verstandig zo veel mogelijk bewijsstukken bij uw bezwaarschrift toe te voegen.

10. Kopie van belastingaanslag

Stuur altijd een kopie mee van de belastingaanslag waartegen u bezwaar maakt.

Uitspraak op uw bezwaarschriftDepartamento di Impuesto moet in principe binnen één jaar na de ontvangst van uw bezwaarschrift een uitspraak doen. Bij de behandeling van een bezwaarschrift tegen een belastingaanslag zal eerst worden nagegaan of u uw bezwaarschrift tijdig hebt ingediend, met andere woorden of uw bezwaarschrift ontvankelijk is. 

Daarnaast moet Departamento di Impuesto de uitspraak op uw bezwaarschrift duidelijk motiveren. Alleen een verwijzing naar een wetsartikel is dus niet voldoende.

Er zijn vier mogelijkheden voor de uitspraak op een bezwaarschrift:

 • Uw bezwaar wordt ontvankelijk verklaard en:
  1. uw bezwaar wordt geheel toegewezen; de belastingaanslag wordt herzien precies volgens uw zienswijze.
  2. uw bezwaar wordt gedeeltelijk toegewezen; uw belastingaanslag wordt wel herzien maar er zal niet op alle punten aan  
      uw bezwaar tegemoet worden gekomen.
  3. uw bezwaar wordt afgewezen; uw oorspronkelijke belastingaanslag blijft gehandhaafd.
  4. uw bezwaar wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Indien Departamento di Impuesto uw bezwaar geheel of gedeeltelijk afwijst en u het niet eens bent met de uitspraak, kunt u binnen 2 maanden na dagtekening van de uitspraak, in beroep gaan

Als u te laat bent met uw bezwaarschrift

Het kan zijn dat u door bepaalde omstandigheden niet in staat bent geweest om uw bezwaarschrift op tijd in te dienen, bijvoorbeeld als u een ongeluk hebt gehad en in het ziekenhuis bent opgenomen. In dat geval kunt u uw bezwaarschrift ook na de bezwaartermijn indienen. Vermeld in uw bezwaarschrift waarom u niet op tijd kon reageren en voeg tevens de 
benodigde bewijsstukken bij. Als u een geldige reden hebt, zal de Inspecteur uw bezwaar verder behandelen alsof uw bezwaarschrift op tijd is ingediend. 

Als u echter geen geldige reden hebt voor het te laat indienen van uw bezwaarschrift, kunt u geen bezwaarschrift meer indienen. U kunt dan wel een verzoekschrift indienen. U verzoekt Departamento di Impuesto dan om de belastingaanslag ambtshalve te verminderen hoewel het daartoe niet wettelijk verplicht is.

Geef in het verzoekschrift duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de belastingaanslag. Geef ook aan wat het bedrag van de belastingaanslag volgens u zou moeten zijn en laat met een berekening zien hoe u aan dat bedrag komt.

Bij wie dient u een verzoekschrift in? 

U moet uw verzoekschrift richten aan Departamento di Impuesto, ter attentie van de Inspecteur der Belastingen. Het verzoekschrift kunt u indienen bij de receptiebalie van het hoofdkantoor te Camacuri 2. U kunt hiervoor het bezwaarformulier invullen (zie hieronder).

Beslissing op uw verzoekschrift 

Departamento di Impuesto kan uw verzoek:

 • Geheel toewijzen: dit betekent dat de belastingaanslag conform uw zienswijze ambtshalve wordt herzien;
 • Gedeeltelijk toewijzen: dit betekent dat de belastingaanslag ambtshalve wordt herzien, maar er wordt niet geheel aan uw verzoek tegemoetgekomen;
 • Afwijzen: dit betekent dat de oorspronkelijke belastingaanslag gehandhaafd blijft.

Als u het niet eens bent met de beslissing van Departamento di Impuesto op uw verzoekschrift, dan kunt u hiertegen geen bezwaar maken. Ook kunt u niet in beroep gaan bij het Gerecht in eerste aanleg van Aruba.

Uitstel van betaling

Als u in uw bezwaarschrift of verzoekschrift aangeeft met welk bedrag van de aanslag u het niet eens bent en waarom, wordt uw bezwaarschrift of verzoekschrift automatisch ook beschouwd als een verzoek om uitstel van betaling voor het omstreden bedrag. U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van Departamento di Impuesto of u uitstel van betaling krijgt. 

U kunt alleen uitstel van betaling krijgen voor het bedrag waarmee u het niet eens bent. De rest van het bedrag van de belastingaanslag moet u betalen voor de uiterlijke betaaldatum.

Let op:

Departamento di Impuesto brengt rente in rekening voor het bedrag dat u betaalt nadat de uiterlijke betaaldatum is verstreken. Ook als u naar aanleiding van uw bezwaar uitstel van betaling hebt gekregen.

Deze regels gelden ook als u na het verstrijken van de bezwaartermijn een verzoek om vermindering van de aanslag hebt ingediend.