De bezwaarprocedure starten

Om de bezwaarprocedure te starten, moet u binnen twee maanden na de dagtekening (datum) van de aanslag bezwaar maken. 

U kunt tegen alle belasting- of premieaanslagen bezwaar maken. Als u uw bezwaar mondeling, telefonisch of per e-mail kenbaar maakt, is dit volgens de wet geen geldig bezwaar.

Bezwaar indienen

Alleen online

Bezwaar indienen gebeurt online. Dit geldt voor zowel particulieren als ondernemers.

Het online bezwaarformulier is gemakkelijk toegankelijk via het "BO impuesto" (BOi) portaal. U hoeft geen geregistreerde gebruiker van het portaal te zijn om toegang te krijgen. Het is dus niet nodig om in te loggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Op de inlogpagina klikt u op "Bezwaar indienen" om de startpagina van online bezwaar te tonen.

Vanaf 1 november 2023

Vanaf 1 november 2023 is het niet meer mogelijk om bezwaar in te dienen op papier of via e-mail. Deze vormen van indiening bezwaar worden niet langer geaccepteerd. 

Voordat u een bezwaar indient, wordt u aangeraden eerst de handleiding te lezen. Hierin staat belangrijke informatie over het indienen van een bezwaar.

Handleiding Bezwaar Online Indienen

Bezwaar online indienen


Na de indiening van uw bezwaar

Na het indienen van uw bezwaar wordt dit administratief verwerkt, en u krijgt een schriftelijke bevestiging per post. 

Vervolgens zal de Inspecteur uw bezwaar beoordelen. Tijdens deze bezwaarprocedure kan de Inspecteur contact met u opnemen als dat nodig is. Uw medewerking is hierbij van groot belang.

Bezwaar indienen door iemand anders

U kunt zelf uw bezwaar indienen, maar u kunt ook iemand machtigen om namens u bezwaar in te dienen. U moet dan een brief schrijven waarin u iemand anders machtigt om namens u op te treden. Onderteken deze brief en geef deze vervolgens aan uw gemachtigde. Uw gemachtigde moet op verzoek van de Inspecteur de machtiging laten zien.

Motiveer uw bezwaar

U moet duidelijk maken waarom u het niet eens bent met de belastingaanslag. Een motivering als 'de aanslag is te hoog' is niet voldoende. U moet ook aangeven wat het bedrag volgens u zou moeten zijn. Hierbij moet u uw berekening laten zien.

Als uw bezwaar niet gemotiveerd is, zal de Inspecteur u eerst in de gelegenheid stellen om dit alsnog te doen. U ontvangt dan bericht van hem vóór welke datum u uw bezwaar moet motiveren. Als u dit voor deze datum doet, wordt uw bezwaar in behandeling genomen volgens de normale procedure.

Als u echter geen motivering indient of dit te laat doet, kan de Inspecteur uw bezwaar 'niet-ontvankelijk' verklaren. Uw bezwaar wordt mogelijk niet inhoudelijk beoordeeld. Uw bezwaar wordt dan behandeld als een verzoek. U kunt niet in beroep gaan tegen een beslissing op een verzoek.

Mondelinge toelichting

Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten, kunt u dit in uw bezwaar aangeven.

Uitspraak op uw bezwaar

De Inspecteur moet in principe binnen één jaar na de ontvangst van uw bezwaar een uitspraak doen. Bij de behandeling van een bezwaar tegen een belastingaanslag zal eerst worden nagegaan of u uw bezwaar tijdig heeft ingediend, met andere woorden of uw bezwaar ontvankelijk is. 

Daarnaast moet de Inspecteur de uitspraak op uw bezwaar duidelijk motiveren. Alleen een verwijzing naar een wetsartikel is dus niet voldoende.

Er zijn vier mogelijkheden voor de uitspraak op een bezwaar:

Uw bezwaar wordt ontvankelijk verklaard en:
1. uw bezwaar wordt geheel toegewezen; de belastingaanslag wordt herzien precies volgens uw zienswijze.
2. uw bezwaar wordt gedeeltelijk toegewezen; uw belastingaanslag wordt wel herzien maar er zal niet op alle punten aan uw bezwaar tegemoet worden gekomen.
3. uw bezwaar wordt afgewezen; uw oorspronkelijke belastingaanslag blijft gehandhaafd.
4. uw bezwaar wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Indien de Inspecteur uw bezwaar geheel of gedeeltelijk afwijst en u het niet eens bent met de uitspraak, kunt u binnen 2 maanden na dagtekening van de uitspraak, in beroep gaan

Als u te laat bent met uw bezwaar

Het kan zijn dat u door bepaalde omstandigheden niet in staat bent geweest om uw bezwaar op tijd in te dienen, bijvoorbeeld als u een ongeluk heeft gehad en in het ziekenhuis bent opgenomen. In dat geval kunt u uw bezwaar ook na de bezwaartermijn indienen. Vermeld in uw bezwaar waarom u niet op tijd kon reageren en voeg tevens de benodigde bewijsstukken toe. Als u een geldige reden heeft, zal de Inspecteur uw bezwaar verder behandelen alsof deze op tijd is ingediend. 

Als u echter geen geldige reden heeft voor het te laat indienen van uw bezwaar, zal uw bezwaar als een verzoek worden behandeld. U verzoekt dan om de belastingaanslag ambtshalve te verminderen hoewel de Inspecteur daartoe niet wettelijk verplicht is.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de Inspecteur, dan kunt u hiertegen geen bezwaar maken. Ook kunt u niet in beroep gaan bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba.

Uitstel van betaling

Als u in uw bezwaar of verzoek aangeeft met welk bedrag van de aanslag u het niet eens bent en waarom, wordt uw bezwaar of verzoek automatisch ook beschouwd als een verzoek om uitstel van betaling voor het bestreden bedrag. U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van de Ontvanger of u uitstel van betaling krijgt. 

U kunt alleen uitstel van betaling krijgen voor het bedrag waarmee u het niet eens bent. De rest van het bedrag van de belastingaanslag moet u betalen voor de uiterlijke betaaldatum.

Let op:

Departamento di Impuesto brengt rente in rekening voor het bedrag dat u betaalt nadat de uiterlijke betaaldatum is verstreken. Ook als u naar aanleiding van uw bezwaar uitstel van betaling heeft gekregen.

Deze regels gelden ook als u na het verstrijken van de bezwaartermijn een verzoek om vermindering van de aanslag heeft ingediend.