Gebruikersvoorwaarden e-mail

Departamento di Impuesto hanteert de volgende gebruikersvoorwaarden voor het gebruik van e-mail. 

  • Departamento di Impuesto gebruikt e-mail niet voor de uitwisseling van vertrouwelijke informatie of voor de bekendmaking van beslissingen. U kunt aan een e-mailbericht dan ook geen rechten ontlenen. 
     
  • De informatie verzonden in een e-mailbericht inclusief de bijlagen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van het bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van het bericht bent, verzoekt Departamento di Impuesto u het bericht te verwijderen van uw computer en eventuele bijlagen niet te openen. Tevens wordt u verzocht de afzender van de onjuiste adressering/ontvangst op de hoogte te stellen. 
     
  • Het is niet toegestaan om informatie van een e-mailbericht te kopiëren en op enigerlei wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen en te verspreiden aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Departamento di Impuesto. U mag een e-mailbericht wel afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, echter alleen als het noodzakelijk is (denk aan het milieu). 

Veiligheid en integriteit

Departamento di Impuesto bewaakt de veiligheid en integriteit van haar e-mailberichten. Desondanks kan Departamento di Impuesto niet garanderen dat e-mailberichten juist, tijdig, volledig en virusvrij worden overgebracht en dat deze vrij zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s.  

Departamento di Impuesto aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Intellectuele eigendomsrecht

Departamento di Impuesto behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot de aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's) via e-mailberichten.