Als u vergunninghouder bent van een casino, bent u speelvergunningsrecht verschuldigd. Als u als vergunninghouder een overeenkomst hebt gesloten met een derde (operator) tot exploitatie van het casino, dan bent u als vergunninghouder belastingplichtig voor speelvergunningsrecht.

U bent als vergunninghouder verplicht een administratie te voeren waaruit duidelijk blijkt aan de hand van welke gegevens en de wijze waarop de belasting is berekend.

Speelvergunningsrecht is een aangiftebelasting. Dit betekent dat u zelf alle ontvangsten moet aangeven op een aangiftebiljet Speelvergunningsrecht en vervolgens het verschuldigde speelvergunningsrecht moet betalen.