Als u vergunninghouder bent van een casino, bent u speelvergunningsrecht verschuldigd. Als u als vergunninghouder een overeenkomst hebt gesloten met een derde (operator) tot exploitatie van het casino, dan bent u als vergunninghouder belastingplichtig voor speelvergunningsrecht.

U bent als vergunninghouder verplicht een administratie te voeren waaruit duidelijk blijkt aan de hand van welke gegevens en de wijze waarop de belasting is berekend.

Speelvergunningsrecht is een aangiftebelasting. Dit betekent dat u zelf alle ontvangsten moet aangeven op een aangiftebiljet Speelvergunningsrecht en vervolgens het verschuldigde speelvergunningsrecht moet betalen.

Waarover berekent u speelvergunningsrecht?

Speelvergunningsrecht wordt geheven over het bruto bedrag van de ontvangsten uit de spelen die genoemd zijn in uw vergunning. Onder het bruto bedrag van de ontvangsten vallen ook de niet-geïncasseerde bedragen wanneer iemand op krediet speelt. Onder het bruto bedrag van de ontvangsten valt niet alleen het bedrag dat van de speler wordt ontvangen bij de aankoop van fiches, maar ook bijvoorbeeld inschrijfgeld dat betaald moet worden voor toernooien, verrekenbare coupons, front money withdrawals en de niet-geïncasseerde speelschulden. 

Speelautomaten 

Bij speelautomaten wordt de grondslag bepaald door de bucketdrop (coins). Bij speelautomaten die voorzien zijn van een zogeheten 'billacceptor' wordt de grondslag vastgesteld op minimaal 1,55 X de slotwin. De factor wordt vastgesteld aan de hand van de financiële cijfers van het laatste jaar waarin nog geen billacceptors waren geïnstalleerd op de speelautomaten. De factor is het quotiënt van de 'coin drop' en de 'win' van de slotmachines in het laatste jaar voorafgaand aan de invoering van de billacceptors. Indien de berekende factor lager is dan 1,55, dan moet u de factor 1,55 toepassen.  

Bingospelen

Over het bruto bedrag van de ontvangsten uit bingospelen is ook speelvergunningsrecht verschuldigd.

Hoeveel speelvergunningsrecht moet u betalen?

Het tarief voor speelvergunningsrecht bedraagt 4% van het bruto bedrag van uw ontvangsten. 

Hoe doet u aangifte?

Als u vergunningshouder bent van een casino, dan moet u dit melden bij Departamento di Impuesto. U bent dan namelijk belastingplichtig voor speelvergunningsrecht. U moet dan aangifte speelvergunningsrecht doen. Speelvergunningsrecht is een aangiftebelasting. Dit betekent dat u zelf uw ontvangsten moet aangeven op een aangiftebiljet Speelvergunningsrecht en vervolgens de verschuldigde speelvergunningsrecht moet betalen.

Aangiftebiljet speelvergunningsrecht 

Speelvergunningsrecht werkt met aangiftetijdvakken van één maand. U moet dus elke maand een aangiftebiljet invullen en indienen. Per kalenderjaar krijgt u dan ook 12 aangiftebiljetten Speelvergunningsrecht uitgereikt. Hebt u geen aangiftebiljetten ontvangen, dan betekent dat niet dat u geen aangifte hoeft te doen. In dat geval moet u zelf tijdig aangiftebiljetten aanvragen bij Departamento di Impuesto.

Op uw aangiftebiljet Speelvergunningsrecht vult u de gegevens in van de ontvangsten en het verschuldigde speelvergunningsrecht. U berekent zelf het bedrag aan speelvergunningsrecht dat u verschuldigd bent. Dit doet u door voor de aangifteperiode de ontvangsten waarover u speelvergunningsrecht bent verschuldigd te bepalen. Hierover berekent u aan de hand van het tarief het verschuldigde speelvergunningsrecht bedrag. Vul het aangiftebiljet volledig en juist in. Vergeet niet het aangiftebiljet te ondertekenen.

Hoe moet u een onjuiste aangifte corrigeren? 

Vaak blijkt na afloop van het jaar bij het opmaken van de jaarrekening dat er correcties en aanvullingen nodig zijn op de aangiften die u hebt ingediend. In dat geval kunt u een brief sturen naar Departamento di Impuesto met daarin de juiste bedragen voor het hele jaar. U hoeft verschillen dus niet per tijdvak uit te splitsen. Als u over het hele jaar genomen te weinig speelvergunningsrecht hebt betaald, ontvangt u een naheffingsaanslag. Als u te veel hebt betaald, kunt een verzoek tot teruggaaf indienen.

Departamento di Impuesto controleert uw aangifte

Departamento di Impuesto controleert achteraf aan de hand van uw administratie of u de aangiften juist hebt ingevuld. Als blijkt dat u te weinig speelvergunningsrecht hebt betaald, kunt u een naheffingsaanslag ontvangen. Dit kan tot 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan. Als is gebleken dat u met opzet te weinig speelvergunningsrecht hebt betaald, kunt u tot 10 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan, een naheffingsaanslag ontvangen.

Wanneer moet u aangifte doen en betalen?

Speelvergunningsrecht werkt met aangiftetijdvakken van één maand. U moet dus elke maand een aangiftebiljet invullen en indienen. Vul de aangiftebiljetten altijd in, ook als u in een bepaalde maand geen ontvangsten hebt gehad.

Op tijd aangifte doen en betalen 

Uw aangiftebiljet Speelvergunningsrecht en uw betaling moeten uiterlijk op de 15e van de maand volgende op het afgelopen aangiftetijdvak bij Departamento di Impuesto binnen zijn. Indien de 15e valt op een zaterdag, zondag of een feestdag geldt dat de eerste werkdag na de 15e uw aangiftebiljet en betaling bij Departamento di Impuesto binnen moet zijn. 

Als u via de bank betaalt, houd dan rekening met de vertraging die kan optreden bij de overschrijving.

U doet geen of niet op tijd aangifte

Uw aangiftebiljet speelvergunningsrecht en uw betaling moeten uiterlijk op de 15e van de maand volgende op het afgelopen aangiftetijdvak bij Departamento di Impuesto binnen zijn. Als u het aangiftebiljet niet of niet op tijd indient en/of niet of niet op tijd betaalt, dan kunt u een naheffingsaanslag met boete ontvangen.

Toelichting bij de aangifte

Meer informatie over de aangifte speelvergunningsrecht vindt u in de 'Toelichting aangifte speelvergunningsrecht 2017'.