Als de onderneming de belastingen en/of premies niet kan betalen, moet u dit onmiddellijk melden aan Departamento di Impuesto.

Hoe moet u melden? 

Wanneer moet u melden? 

Wie kan melden? 

In welke situatie moet u melden? 

Zorg dat uw melding rechtsgeldig is

Hoe lang blijft de melding geldig? 

Na een melding moet u nog steeds betalen

Hoe moet u melden?

U moet schriftelijk melden en kunt hiervoor gebruik maken van het formulier 'Melding betalingsproblemen'.

Als u een melding hebt gedaan, kan Departamento di Impuesto nog om nadere informatie vragen. Dit kan nodig zijn om een volledig beeld te krijgen van de financiële situatie van de onderneming. Er kan bijvoorbeeld gevraagd worden naar de boekhouding of jaarverslagen. U bent verplicht de gevraagde informatie te verstrekken binnen de termijn die Departamento di Impuesto hiervoor heeft gesteld.

Wanneer moet u melden?

U moet melden binnen twee weken nadat de belastingen of premies hadden moeten zijn betaald. Dit betekent:

  • bij belasting en/of premies die op aangifte worden betaald: binnen twee weken na de vervaldatum waarop de afdracht op aangifte moet plaatsvinden;
  • bij een belastingaanslag of premieaanslag: binnen twee weken na de uiterste betaaldatum van de aanslag.

Let op! 

Als een opgelegde naheffingsaanslag is te wijten aan opzet of grove schuld van de onderneming dan is een melding van de betalingsonmacht niet meer rechtsgeldig. Als het uw schuld is dat een naheffingsaanslag is opgelegd, kunt u niet meer rechtsgeldig melden.

Als meldingsdatum geldt de dag dat de melding door Departamento di Imuesto is ontvangen. Het is belangrijk dat u op tijd meldt dat de onderneming de belastingen en/of premies niet kan betalen.

Wie kan melden? 

Iedere bestuurder kan melden. Als een onderneming de belastingen en/of premies niet kan betalen, is iedere bestuurder bevoegd namens de onderneming dit te melden. U kunt iemand machtigen om namens u te melden.

In welke situatie moet u melden? 

In principe geldt: zodra de onderneming de belastingen en/of premies niet kan betalen, moet u dit binnen de onder 'Wanneer moet u melden?' gestelde termijn melden.

Hieronder staan twee specifieke situaties waarin een onderneming kan verkeren. Per situatie is aangegeven of wel of geen melding moet worden gedaan.

  • De onderneming verkeert in surséance van betaling. Als de onderneming in surséance van betaling verkeert én als de belastingen en/of premies niet kunnen worden betaald, moet dit gemeld worden.
  • De onderneming is failliet. Als de onderneming failliet is verklaard én de belastingen en/of premies kunnen niet worden betaald, hoeft dit niet te worden gemeld.

Zorg dat uw melding rechtsgeldig is

Uw melding dat de onderneming de belastingen en/of premies niet kan betalen moet rechtsgeldig zijn.

Wat is een rechtsgeldige melding? De melding is rechtsgeldig als:

  • de melding op tijd is gedaan; en
  • de belastingsoort en/of de premiesoort is vermeld; en
  • het tijdvak van de aangiften, belastingaanslagen of premieaanslagen is vermeld; en
  • de omstandigheden waardoor de onderneming niet kan betalen zijn vermeld. U moet aangeven wat de problemen precies inhouden en hoe de problemen zijn ontstaan. Het is bijvoorbeeld niet voldoende als oorzaak 'liquiditeitsproblemen' op te geven.

Waarom een rechtsgeldige melding zo belangrijk is, kunt u lezen in het site-onderdeel 'U doet een rechtsgeldige melding' en 'U doet geen rechtsgeldige melding'.

Hoe lang blijft de melding geldig? 

Bij de melding dat de onderneming de belastingen en/of premies niet kan betalen, geeft u aan op welk tijdvak de belastingen en premies betrekking hebben. Als de financiële situatie niet verbetert, kunnen waarschijnlijk de belastingen en premies over het volgende tijdvak ook niet worden betaald. In dat geval hoeft u dit niet opnieuw te melden.

Maar de melding is niet meer geldig zodra over een tijdvak de belastingen of premies wel weer op tijd worden betaald. Dit betekent dat voor die belastingen en premies opnieuw een melding moet worden gedaan als de onderneming deze wéér niet kan betalen.

Voorbeeld

Supermarkt Come bon NV raakt in financiële problemen. De loonbelasting en de premies over de maand januari kan het bedrijf niet betalen. Het bedrijf meldt bij Departamento di Impuesto dat het de loonbelasting en de premies over januari niet kan betalen. 

De tijden blijven slecht en ook over februari kan de onderneming deze belastingen en premies niet betalen. Het bedrijf hoeft hiervoor niet opnieuw een melding te doen. De melding die voor januari is gedaan blijft ook voor de volgende tijdvakken geldig.

In augustus is het wat beter gesteld met de financiën. Supermarkt Come bon NV betaalt de loonbelasting en de premies over augustus op tijd. 

De melding die voor januari bij Departamento di Impuesto was gedaan, geldt nu niet meer. Immers: in augustus zijn de loonbelasting en premies op tijd betaald.

Als supermarkt Come bon NV de loonbelasting en de premies over september niet kan betalen, moet het bedrijf dit opnieuw melden bij Departamento di Impuesto.

Let op!

De melding blijft echter geldig als de betaling plaatsvindt op grond van een prolongatieregeling of betalingsregeling die Departamento di Impuesto met u heeft getroffen.

Na een melding moet u nog steeds betalen

Na een melding gaat Departamento di Impuesto door met het innen van de belastingen en premies die de onderneming is verschuldigd. Ook moet u gewoon aangifte blijven doen van de belastingen en premies.

Een melding geldt dus niet automatisch als een verzoek om uitstel van betaling voor de verschuldigde belastingen en premies. Als u uitstel van betaling wilt, moet u hiervoor apart een verzoek indienen.

Omgekeerd kan een verzoek om uitstel van betaling in bepaalde gevallen wel gelden als melding. Hiervoor moet in ieder geval aan de voorwaarden zoals genoemd onder 'Zorg dat uw melding rechtsgeldig is' zijn voldaan.