Fiscaal Noodplan 2020 - deel 2

Dit is een oud bericht.

Een structureel kader ter ondersteuning van het onmiddellijk herstel van de Arubaanse economie als reactie op de COVID-19 uitbraak.

Geldig vanaf 1 november 2020

1.    Verruiming en verhoging van de investeringsaftrek voor investeringen gedaan in 2020, 2021 en 2022

Ter verdere fiscale stimulans voor de verwerving van bedrijfsmiddelen, wordt de investeringsaftrek zoals opgenomen in de landsverordening inkomstenbelasting en landsverordening winstbelasting voor de boekjaren 2020, 2021 en 2022 verhoogd van 6% naar 10%. Ingeval van desinvestering zal hiervoor hetzelfde percentage van de daarmee samenhangende investeringsaftrek, als desinvesteringsbijtelling worden toegepast.

Daarnaast komen alle investeringen in een bedrijfsmiddel in aanmerking voor een verhoogde investeringsaftrek in 2020, 2021 en 2022, ongeacht of deze bedrijfsmiddelen worden gekocht bij een binnenlandse of buitenlandse ondernemer al dan niet met een vaste inrichting in Aruba. 

2.    Verhoging drempel/maximale omzet kleineondernemingsregeling (KOR)

De kleineondernemersregeling (KOR) geldt voor natuurlijke personen die een onderneming drijven zoals onder andere taxichauffeurs, (auto)buschauffeurs, snacktrucks, artesano’s, muzikanten, schoonheidssalons, kapperszaken, kleine restaurants en cafés. 

Als stimulans voor startende en kleine ondernemers wordt de drempel/maximale omzet van de kleineondernemingsregeling (KOR) verhoogd van Afl. 12.000 naar Afl. 84.000 vanaf het boekjaar 2021. 

De ondernemer aan wie de KOR door de Inspecteur wordt toegekend wordt ontheven van de verplichting om BBO, BAVP en BAZV te betalen indien zijn omzet Afl. 84.000 of minder per jaar bedraagt. De ondernemer dient echter wel bij Departamento di Impuesto te zijn geregistreerd en krijgt een jaarlijkse aangifte ter controle van de genoemde omzet uitgereikt.

3.    Promising sector startups: 50% aftrekbaarheid van de hoofdsom van de lening tot een maximum van Afl. 30.000.

Bedrijven die vanaf 1 januari 2017 bestaan en die geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid, Departamento di Impuesto en de Sociale Verzekeringsbank Aruba kunnen in de jaren 2020, 2021 en 2022, 50% van de hoofdsom van de lening in aftrek brengen tot een maximum van Afl. 30.000 per kalenderjaar. 

De voorwaarden zijn:

 1. De lening is aangegaan in 2020.
 2. De nieuwe activiteiten hebben betrekking op de volgende zes (6) veelbelovende sectoren (“Promising sectors”) zoals vastgesteld door de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (DEZHI):
1. toerisme: cultuurtoerisme, sporttoerisme, avontuurtoerisme, medisch toerisme; 
2. kenniseconomie: zonne-energie, oceaan technologie, hoger onderwijs, ICT, eiland-gebaseerde oplossingen;
3. logistics: maritieme diensten, luchtvaartdiensten, hub poort (Free Zone Aruba - FZA), goederen met een hoge waarde;
4. landbouweconomie: lokale biologische voedselproductie;
5. circulaire economie: Waste-to-Energy, diepzee water industrieën, recycle en hergebruik van afval;
6. creatieve industrie: kunst en muziek, grafisch ontwerp, fotografie, webdesign, art studio’s en mode.

4.    Verbreding van het begunstigend beleid met betrekking tot de spaar- en voorzieningsfondsregeling

Ten aanzien van het opgespaarde bedrag in een spaar- en voorzieningsfonds, wordt door middel van begunstigend beleid goedgekeurd dat de werknemers het opgespaarde bedrag onbelast mogen opnemen gedurende 2020 en 2021, ondanks dat deze bedragen nog geen vier jaren op de spaarrekening hebben gestaan. Dit geldt ook ingeval van een vrijwillige dan wel onvrijwillige afvloeiingsregeling met als gevolg beëindiging van de dienstbetrekking. 

5.    Scholingsaftrek van 200% en onbelaste opleidingskostenvergoeding in 2020, 2021 en 2022 

Om herscholing te kunnen stimuleren komen de kosten voor opleiding en bijscholing van werknemers in aanmerking voor een extra scholingsaftrek van 200% bij de ondernemer. De normale scholingsaftrek is 100% waardoor de totale aftrek 300% wordt. 

Ondernemingen mogen tevens de opleidingskosten, die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de desbetreffende functie en/of beroep van hun medewerkers, aan hun medewerkers vergoeden zonder dat deze in de inkomstenbelasting/loonbelasting worden belast. Dit geldt voor zowel online als fysieke trainingen. 

Uitzondering:

De reis- en verblijfskosten van en naar de trainingsfaciliteiten in het buitenland en kosten voor het eten en drinken worden van deze regeling uitgezonderd, aangezien deze onkosten, indien aan de specifieke voorwaarden worden voldaan, onbelast aan de werknemer vergoed kunnen worden op basis van de Regeling algemeen voorschriften onbelaste kostenvergoedingen (AB 2007 no. 114). 

De bovengenoemde maatregel geldt als stimulans voor werkgevers en werknemers om ook bij beëindiging van een dienstverband te investeren in (her)scholing.

6.    Extra aftrek van 100% voor marketing- en promotiekosten in 2020, 2021 en 2022 tot een maximum van Afl. 30.000

Ondernemers krijgen een extra aftrek van 100% tot een maximum bedrag van Afl. 30.000 voor marketing- en promotiekosten in 2020, 2021 en 2022. De normale aftrek is 100% waardoor de totale aftrek 200% wordt met een maximale aftrek van Afl. 30.000 bij de tweede tranche van 100%. 

Daadwerkelijke facturen van marketing- en promotiekosten moeten deel uitmaken van de administratie conform de Algemene Landsverordening Belastingen en kunnen door de belastingdienst worden geaudit.

7.    Uitbreiding van de verliescompensatie met nog 2 jaar

De termijn voor verliescompensatie wordt met twee (2) jaar verlengd en behelst in totaal zeven (7) jaren voor verliezen van het jaar 2020, 2021 en 2022.

8.    Afschaffing van Bijzondere belasting op verhuurauto’s en verhuurmotorfietsen (BBVAM) met ingang van het vierde kwartaal van het boekjaar 2020

Als begunstigend beleid en vooruitlopend op de toekomstige intrekking van de Landsverordening bijzondere belasting op verhuurauto’s en verhuurmotorfietsen (BBVAM), zijn vergunninghouders of gemachtigden deze belasting niet meer verschuldigd met ingang van het 4e kwartaal 2020. Echter zijn de vergunninghouders of gemachtigden op basis van de huidige wet- en regelgeving verplicht een nihil aangifte te doen over het laatste kwartaal van 2020 en dienen achterstallige belastingen en/of boetes betaald te worden.

9.    Flex-betalingsregelingen voor bedrijven, particulieren en gepensioneerden-niet ondernemers

Voor COVID en Post-COVID kalenderjaren

Bedrijven, particulieren en gepensioneerden-niet ondernemers krijgen gemakkelijker toegang tot nieuwe flexibele betalingsregelingen in 2020 en 2021 (lees: COVID en Post-COVID kalenderjaren) voor reeds opgelegde aanslagen, in rekening gebrachte invorderingsrente, aanmaankosten, kosten van betekening en verzuim- en/of vergrijpboeten met betrekking tot alle belastingmiddelen en niet-belastingmiddelen zoals de premies volksverzekeringen en Erfpacht.

De nieuwe flexibele betalingsregelingen voor bedrijven gelden niet voor maandelijkse belastingmiddelen waarvan belastingbetalers conform het fiscaal noodplan extra tijd hebben gekregen om de verschuldigde belasting over de maanden april, mei en juni 2020 te betalen.

De nieuwe flexibele betalingsregelingen houden in:

 • Voor bedrijven: keuze voor betaling in 3, 6 of 12 maanden met een minimum aflossingsbedrag van Afl. 500.
 • Voor particulieren: keuze voor betaling in 6, 12 of 18 maanden met een minimum aflossingsbedrag van Afl. 100. 
 • Voor gepensioneerde-niet ondernemers: keuze voor betaling in 12, 18 of 24 maanden met een minimum aflossingsbedrag van Afl. 75. 

10.    Saneringsbeleid bij betaling ineens van openstaande (belasting)schulden 

Op grond van het saneringsbeleid kunnen belastingplichtigen bij betaling ineens van openstaande oude (belasting)schulden een beroep doen op een betalingskorting van 30%.

Aandachtspunten:

 • Het saneringsbeleid geldt tot en met 30 juni 2021. 
 • Een belastingplichtige die geen gebruik wenst te maken van het saneringsbeleid moet vóór 1 juli 2021 een betalingsregeling voor de openstaande belastingschulden afsluiten. 
 • Het dwanginvorderingsproces met betrekking tot wanbetalers zal hierna, conform het aangepast compliance programma van de belastingdienst, op een zeer strakke manier worden aangestuurd.

Voorwaarden bij de toepassing van het saneringsbeleid:

 1. Het saneringsbeleid geldt voor alle persoonlijke en zakelijke belastingen met uitzondering van (i) de grondbelasting, (ii) Erfpacht, (iii) loonbelasting, (iv) premies volksverzekeringen, (v) motorrijtuigbelasting en (vi) aanslagen waarvoor reeds een vaststellingsovereenkomst is afgesloten tussen de Inspecteur en/of Ontvanger.
   
 2. Het saneringsbeleid is van toepassing op alle aanslagen met een dagtekening van 31 december 2019 en ouder. 
   
 3. Een belastingschuldige die een betalingsregeling heeft afgesloten of uitstel van betaling in verband met bezwaar is verleend, kan tevens om toepassing van het saneringsbeleid verzoeken. 
   
 4. Bij betaling van belastingaanslagen met een dagtekening van 31 december 2019 en ouder wordt een betalingskorting van 30% toegepast ter finale kwijting van de openstaande en achterstallige (belasting) schulden.
   
 5. De desbetreffende betaling moet betrekking hebben op alle openstaande (formele) belastingschulden tot en met 31 december 2019 die op naam van de belastingschuldige in de financiële administratie van Departamento di Impuesto openstaan en dient in het kader van sanering te geschieden. 
   
 6. De betaling dient uiterlijk binnen een (1) maand, na ondertekening van het verzoek tot sanering aan de Ontvanger te worden voldaan.  
   
 7. De belastingschuldige zal afzien van zijn recht om in bezwaar en/of beroep te gaan tegen de belastingaanslagen waarvoor de sanering is verleend, voor zover hier niet reeds eerder gebruik van is gemaakt.
   
 8. De ingediende bezwaar- en beroepschriften tegen de aanslagen waarvoor de betalingskorting zal worden verleend, zullen bij het afsluiten van de saneringsovereenkomst geacht te zijn ingetrokken.
   
 9. Het gaat om een eenmalige aanbieding. Afwachten op bezwaar-, beroep- of verjaringsverzoeken om van dit saneringsbeleid gebruik te kunnen maken is niet mogelijk.
   
 10. Lopende bezwaar, beroep- of verjaringsverzoeken komen te vervallen indien gebruik wordt gemaakt van het saneringsvoorstel.
   
 11. Een eventuele teruggave en/of restitutie zal niet aan de belastingschuldige worden uitbetaald, maar worden verrekend met de openstaande schuld waarvoor de sanering is aangevraagd.
   
 12. De belastingplichtige dient vanaf de dagtekening van de ondertekende saneringsovereenkomst aan zijn lopende fiscale verplichtingen (lees: aangifte- en betalingsverplichtingen) te voldoen.

11.    Versoepeling van het beleid inzake tariefsverlaging voor uitgekeerde dividenden

Met ingang van 1 januari 2019 is, bij wijze van begunstigend beleid, het tarief verlaagd naar 10% voor dividenden die gedurende het belastingjaar 2019 zijn uitgekeerd voor zover aan de gestelde voorwaarden is voldaan1.  Deze beleidsmatige aankondiging van de tariefsverlaging voor uitgekeerde dividenden heeft zich ook voor het belastingjaar 2020 voortgezet2

Voor de toepassing van dit beleid wordt onder dividend mede verstaan: een winstuitdeling die afkomstig is van een buiten Aruba gevestigd lichaam met een in aandelen verdeeld kapitaal, voor zover deze ten laste komt van een in de vennootschap aanwezig winstreserve die is opgebouwd in de boekjaren eindigend uiterlijk op 31 december 2019 en die gedurende het kalenderjaar 2020, 2021 en 2022 aan de aandeelhouder, ingezetene van Aruba, wordt uitgekeerd. 

Voor dividenduitkeringen van buiten Aruba gevestigde lichamen is geen 10% dividendbelasting verschuldigd in Aruba. Reden waarom bij een dergelijke dividenduitkering de belastingdienst hiervan schriftelijk dient te worden geïnformeerd, opdat deze in staat is om binnen afzienbare tijd een voorlopige aanslag inkomstenbelasting te kunnen opleggen voor het desbetreffende belastingjaar. De genoemde meldingsplicht geldt voor dividenden die in het boekjaar 2020 en verder zijn uitgekeerd.


1Zie editie no. 4  jaargang: 2019 van de Landscourant van Aruba d.d. 15 februari 2019 p. 10-12.
2Zie editie no. 26  jaargang: 2019 van de Landscourant van Aruba d.d. 20 december 2019 p. 23-25.

 

12.    Verbeterde dienstverlening door middel van online aangiften en betalingen

Door modernisering en verdere digitalisering en uitbouw van het digitaal portaal “BO impuesto” in het jaar 2021 en 2022, kunnen belastingbetalers op een efficiënte manier online belastingaangiftes indienen en betalingen verrichten. Op deze manier kan Departamento di Impuesto een verbeterde dienstverlening aanbieden en kan ook de compliance ten aanzien van de belastingverplichtingen van belastingbetalers worden bevorderd. 

13.    Transparante communicatie

De bestaande communicatiestrategie, waarbij op een intensievere manier gebruik wordt gemaakt van “social media” bijvoorbeeld Facebook, YouTube, webpagina en DIMP-APP, om de belastingbetaler op de hoogte te houden van veranderende informatie en de niet-belastingbetalers te identificeren en te bereiken, blijft gehandhaafd. 

Het is sterk aan te raden om de digitale informatiekanalen van Departamento di Impuesto te raadplegen en op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen.