Fiscaal noodplan voor het stimuleren van de Arubaanse economie als reactie op de COVID- 19 uitbraak voor de maanden april, mei en juni 2020

 

1.   Verlenging van de wettelijke betalingstermijn van de maandelijkse belastingmiddelen 

Belastingbetalers met een omzet van minder dan Afl. 1 miljoen per maand die door COVID-19 zijn getroffen en die activiteiten verrichten op het gebied van toerisme, zoals casino’s, transport en touroperators, bar en restaurants, cafés, beveiliging, tuinarchitectuur, schoonheidssalons, reisbureaus, autoverhuur, watersport, carwash, parfumerie, juwelierszaken, kleding-, schoenen en souvenirs bedrijven, wasserette- en stomerij bedrijven, grondafhandelaars, uitzendbureaus en bouwbedrijven, kunnen op verzoek extra tijd krijgen om de verschuldigde belasting over de maand april, mei en juni 2020 te betalen. 

Hierbij dient de belastingbetaler:

  1. een verzoek in te dienen;
  2. op basis van eenvoudige rapportagevereisten richting de Inspecteur/Ontvanger aan te tonen dat er cashflowproblemen zijn;
  3. de vereiste aangifte over de maand april, mei en juni 2020 tijdig in te dienen en 
  4. de verschuldigde belasting bij hervatting van de activiteiten in maximaal 6 termijnen te voldoen. 

Het betreft hier in het bijzonder de maandelijkse afdrachten Toeristenheffing, BBO/BAVP/BAZV, Speelvergunningsrecht, Bijzondere Belasting Verblijf (BBV) en Bijzondere Belasting op Verhuurauto’s en Verhuurmotorfietsen (BBVAM).

2.   Geen afdracht van de werkgeversbijdrage AOV/AWW over de maand april, mei en juni 2020 

Geen afdracht van de werkgeversbijdrage AOV/AWW over de maand april, mei en juni 2020 voor bedrijven die activiteiten verrichten op het gebied van toerisme, zoals casino’s, transport en touroperators, bar en restaurants, cafés, beveiliging, tuinarchitectuur, schoonheidssalons, reisbureaus, autoverhuur, watersport, carwash, parfumerie, juwelierszaken, kleding-, schoenen en souvenirs bedrijven, wasserette- en stomerij bedrijven, grondafhandelaars, uitzendbureaus en bouwbedrijven onder voorwaarde dat de ondernemer een “payroll summary” tegelijkertijd met het indienen van de aangifte loonbelasting en premies volksverzekeringen bij de Inspecteur indient.

3.   Verlenging van de wettelijke aangifte- en betalingstermijn van de verschuldigde winstbelasting 2019 met uitzondering van Financiële instellingen

De wettelijke aangifte- en betalingsdatum voor de winstbelasting 2019 zal voor 6 maanden worden uitgesteld met uitzondering van Financiële instellingen. Voor lichamen met een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar betekent dit tot 30 november 2020.

4.   Uitstel van betaling van reeds afgesloten betalingsregelingen

Betalingsregelingen die reeds in termijnen verschuldigd zijn zullen vanaf de maand april 2020 met drie (3) maanden worden uitgesteld om de kasstroom van belastingbetalers te vergemakkelijken. 

5.   Het achterwege laten van verzuimboetes bij het niet, gedeeltelijk niet of te late betaling van de verschuldigde belasting

Verzuimboetes voor het niet, gedeeltelijk niet of te late betaling van de verschuldigde belasting zal voor de maanden april, mei en juni 2020 worden opgeschort. 

6.   Opschorting van invorderingsrente

De invorderingsrente bij het niet of gedeeltelijk niet betalen van openstaande (belasting)schulden zullen vanaf de maand april 2020 voor drie (3) maanden worden opgeschort op voorwaarde dat de belastingbetaler een (nieuwe) betalingsregeling afsluit. 

7.   Flex-betalingsregelingen

Getroffen belastingbetalers krijgen gemakkelijker toegang tot nieuwe flexibele betalingsregelingen voor alle belastingenmiddelen en niet-belastingmiddelen zoals onder andere de inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen, winstbelasting, grondbelasting en erfpacht.

- Maximaal 24 maanden voor individuele belastingbetalers met een minimum bedrag van Afl. 100;
- Maximaal 24 maanden voor ondernemers met een minimum bedrag van Afl. 500;
- Maximaal 36 maanden voor 60+ met een minimum bedrag van Afl. 75.

8.   Saneringsbeleid bij betaling ineens van openstaande (belasting)schulden

Bij betaling ineens van openstaande oude (belasting)schulden kan de belastingplichtige een beroep doen op de volgende kortingen.

- Aanslagen met een dagtekening tot en met 31 december 2010: 75% korting.
- Aanslagen met een dagtekening van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2014: 50% korting.
- Aanslagen met een dagtekening van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016: 30% korting.
- Aanslagen met een dagtekening van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019: 10% korting.
 

9.   Versoepeling van het beleid inzake tariefsverlaging voor uitgekeerde dividenden

Voor de toepassing van dit beleid wordt onder dividend mede verstaan: een winstuitdeling die afkomstig is van een buiten Aruba gevestigd lichaam met een in aandelen verdeel kapitaal, voor zover deze ten laste komt van een in de vennootschap aanwezige winstreserve die is opgebouwd in de boekjaren eindigend uiterlijk op 31 december 2019 en die gedurende het kalenderjaar 2020 aan de aandeelhouder, ingezetene van Aruba, wordt uitgekeerd. 

10.   Inkeerbepaling

Ingeval een belastingplichtige of inhoudingsplichtige alsnog een juiste en volledige aangifte doet, dan wel juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen verstrekt, vóórdat hij weet of redelijkerwijze moet vermoeden dat een of meer ambtenaren van de belastingdienst de onjuistheid of onvolledigheid bekend is of bekend zal worden, blijft het opleggen van een vergrijpboete achterwege.

11.   Opschorting van het (dwang)invorderingsproces

Het (dwang)invorderingsproces middels (i) beslaglegging op lonen (lees: loonvorderingen), (ii) beslaglegging op bankrekeningen (lees: derdenbeslag) en (iii) beslaglegging op roerende en onroerende zaken zal vanaf de maand april 2020 voor drie (3) maanden worden opgeschort. Betekening van dwangschriften zal normaal worden voorgezet. 

12.   Audit beleid

Boekenonderzoeken en veld audits (lees: WTP’s) worden tot en met eind juni 2020 opgeschort, behalve waar fiscale fraude bij betrokken is.

13.   Verbeterde dienstverlening middels online aangiften en betalingen

Belastingbetalers kunnen uitsluitend gebruik maken van de digitale kanalen voor het indienen van de (maandelijkse) aangiften, bezwaarschriften en andere documenten waarbij een ruimere (digitale) openingstijd door de belastingdienst wordt aangeboden.

Het gebruik van online aangiften en betalingen is een “must” om de persoonlijke interactie te verminderen. 

14.   Transparante communicatie

Een transparante communicatiestrategie zal worden uitgerold, waarbij op een intensievere manier gebruik wordt gemaakt van “social media” (lees: FaceBook, webpagina en DIMP-APP) om de belastingbetaler op de hoogte te houden van veranderende informatie en de niet-belastingbetalers te identificeren en te bereiken.