Het Belastingplan 2023 vormt een belangrijk onderdeel van het herstel van de overheidsfinanciën en de economie van Aruba en zal ook bijdragen tot een efficiëntere handhaving en controle van belastingen door de belastingdienst. 

De bepalingen opgenomen in het Belastingplan 2023 zijn formeel vastgesteld in de Landsverordening Belastingplan 2023 en gepubliceerd in het Afkondigingsblad van Aruba van 21 december 2022 (AB 2022 no.161).  

Hieronder volgt een beschrijving van de belangrijkste wetswijzigingen die met ingang van 1 januari 2023 van kracht zijn.

BBO/BAVP en BAZV

➤  Verhoging van het BBO-tarief 

Het tarief van de Belasting over bedrijfsomzetten (BBO) stijgt met 1% en gaat van 1,5% naar 2,5%. De tarieven van de BAVP en BAZV blijven ongewijzigd. 

Het nieuw gecombineerd tarief aan BBO/BAVP en BAZV bedraagt 7% en kan als volgt worden gespecificeerd:

 • BBO:      2,5%
 • BAVP:    1,5%
 • BAZV:    3%

➤ Aanpassing kleineondernemersregeling (KOR)

 • De jaarlijkse omzetdrempel van de kleineondernemersregeling (KOR) wordt aangepast naar Afl. 50.000. 
 • Deze drempel was aanvankelijk Afl. 12.000 en werd tijdens de COVID-jaren 2020, 2021 en 2022 tijdelijk aangepast naar Afl.84.000. 
 • De KOR-ondernemer is, indien hij aan de voorwaarden voldoet, ontheven van de verplichting tot het doen van aangifte en het voldoen van BBO/BAVP en BAZV.
 • Er dient dus ook geen jaarlijkse aangifte BBO/BAVP en BAZV te worden ingediend. 
 • Indien gedurende het kalenderjaar de omzetdrempel van Afl. 50.000 wordt overschreden, is de ondernemer-natuurlijk persoon alsnog verplicht tot het doen van aangifte en het voldoen van BBO/BAVP en BAZV voor de rest van dat kalenderjaar en alle daaropvolgende kalenderjaren, vanaf de maand waarin en over het bedrag dat de omzetdrempel is overschreden (sfeerovergang). 
 • De ondernemer-natuurlijk persoon dient zich onmiddellijk bij de belastingdienst te registreren voor de BBO/BAVP en BAZV en zal dus geen gebruik meer kunnen maken van de kleineondernemersregeling. 

➤ Telecommunicatie-, radio-, televisieomroep- en elektronische diensten 

 • Telecommunicatie-, radio-, televisieomroep- en elektronische diensten worden verricht op de plaats waar degene aan wie de dienst wordt verleend, woont of gevestigd is.
 • Deze diensten worden geacht te zijn geleverd in het land waar de afnemer woont of gevestigd is en niet in het land van vestiging van de leverancier. Met andere woorden, als een buitenlandse leverancier deze diensten levert aan een Arubaanse afnemer, zullen deze diensten voortaan onderworpen zijn aan de heffing van BBO/BAVP en BAZV. 
 • Indien een buitenlandse leverancier dit soort diensten aan particulieren (B2C) verleent, is de leverancier onderworpen aan de heffing van BBO/BAVP en BAZV met betrekking tot de levering van deze diensten op Aruba. 
 • Indien de diensten aan Arubaanse bedrijven worden verricht (B2B), is de verleggingsregeling van toepassing.

➤ Verleggingsregeling 

 • De verleggingsregeling houdt in dat de ondernemer aan wie de dienst wordt verricht onderworpen is aan de heffing van BBO/BAVP en BAZV.
 • De Arubaanse ondernemer is voortaan bij een B2B transactie gehouden de BBO/BAVP en BAZV namens de buitenlandse leverancier die de dienst aan hem levert te betalen. 
 • Dit geldt alleen voor buitenlandse leveranciers die niet op Aruba gevestigd zijn.
 • Dit geldt niet voor buitenlandse leveranciers die op Aruba een vaste inrichting hebben, bijvoorbeeld een filiaal, via welke de dienst in Aruba wordt verleend.

De volgende diensten van buitenlandse leveranciers zijn onderworpen aan de verleggingsregeling indien deze in Aruba worden verricht:

 1. Diensten die betrekking hebben op een onroerende zaak, met inbegrip van bouw-, constructie-, onderhoud-, schoonmaak- of installatiewerkzaamheden, diensten van architecten en andere deskundigen, alsmede diensten die gericht zijn op de voorbereiding of de coördinatie van de uitvoering van bouwwerken.
 2. Diensten bestaande uit vervoer van personen of goederen.
 3. Diensten bestaande uit culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, onderwijs-, vermakelijkheids- of soortgelijke activiteiten.
 4. Diensten bestaande uit laden, lossen of soortgelijke activiteiten die met vervoer samenhangen.
 5. Diensten bestaande uit werkzaamheden, deskundigenonderzoeken met betrekking tot roerende zaken.
 6. Telecommunicatiediensten, radio-en televisieomroepdiensten en elektronische diensten.

Elektronische diensten worden gedefinieerd als diensten in digitale vorm en diensten die worden geleverd via internet of een digitaal netwerk, bijvoorbeeld het bouwen van een website of het geven van toegang tot en het downloaden van muziek, films of games, inclusief gokken.

➤ Fiscaal vertegenwoordiger

De buitenlandse ondernemer die belastbare diensten verricht in Aruba en die niet op Aruba woont of is gevestigd en alhier geen vaste inrichting heeft, is verplicht zich bij de belastingdienst te registreren. Deze buitenlandse leveranciers kunnen echter in Aruba een fiscaal vertegenwoordiger aanstellen. 

 • De fiscaal vertegenwoordiger treedt op namens de ondernemer en moet zorgdragen voor de indiening van de aangifte en afdracht van BBO/BAVP en BAZV en de nakoming van andere verplichtingen die daaruit voortvloeien.
 • De buitenlandse ondernemer stelt de Inspecteur op de hoogte van de aanstelling van een fiscaal vertegenwoordiger.
 • De buitenlandse ondernemer moet de inspecteur tevens een kopie van de aan de fiscaal vertegenwoordiger afgegeven machtiging verstrekken.
 • De minister van Financiën kan bij ministeriële regeling bepalen dat de aanstelling van de fiscaal vertegenwoordiger in bepaalde gevallen verplicht is. 

➤ Compenserende maatregelen

De prijsverhogende effecten als gevolg van verhoging van het BBO-tarief worden voor lage-inkomensgroepen en ouderen als volgt gecompenseerd: 

 1. Verhoging van de belastingvrije voet in de loon-en inkomstenbelasting van Afl. 28.861 naar Afl. 30.000. 
 2. Verbreding van de inkomensschijven voor de loon-en inkomstenbelasting. 
 3. Verlaging van de loon-en inkomstenbelastingtarieven.
 4. Separate heffing in de inkomstenbelasting van de AOV-uitkering als bedoeld in de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering.
 5. Verhoging van de reparatietoeslag voor ouderen.
 6. Verhoging van het ouderdomspensioen met 5%.
 7. Verhoging van het minimumloon van Afl. 1.815,35 naar Afl. 1.893,40. 
Zie ter verduidelijking de onderdelen “Inkomstenbelasting en loonbelasting” en “Reparatietoeslag” voor nadere uitleg over de compenserende maatregelen. 
 

Inkomstenbelasting

➤ Verhoging van de belastingvrije voet 

Als compensatie voor de prijsverhogende effecten door de verhoging van het BBO-tarief, wordt de belastingvrije voet van Afl. 28.861 naar Afl. 30.000 verhoogd. 

Deze wijziging geldt voor de loon- en inkomstenbelasting. 


➤ Wijziging loonbelasting en inkomstenbelastingtabel 

 • Als compensatie voor de prijsverhogende effecten door de verhoging van het BBO-tarief, wordt de tarieftabel van de loon- en inkomstenbelasting voor alle inkomensgroepen gewijzigd.
 • In de nieuwe tarieftabel worden de inkomensschijven cfm het onderstaande aangepast en de tarieven verlaagd. 
 • Ter berekening van de verschuldigde belasting, wordt ter verkrijging van het tabelinkomen een belastingvrije som van maximaal Afl. 30.000 per jaar in mindering gebracht op het zuiver voljaarsloon respectievelijk het belastbaar inkomen. 
 • De volgens onderstaande tabel berekende belasting over het tabelinkomen dient naar beneden te worden afgerond op hele florins. 
Tarieftabel loon- en inkomstenbelasting voor het jaar 2023
 Bij een tabelinkomen van meer dan het bedrag vermeld in kolom I, maar niet meer dan het bedrag vermeld in kolom IIBedraagt de belasting, het bedrag vermeld in kolom III vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het tabelinkomen, dat het bedrag vermeld in kolom I te boven gaat
                    I                    II                      III                       IV  
           1.                   -               34.930,00                        -                     10%
           2.             34.930,00               63.904,00                 3.493,00                     21%
           3.             63.904,00             135.527,00                 9.577,50                    42%
           4.           135.527,00                  -               39.659,20                    52%
De wijzigingen gelden voor de loon- en inkomstenbelasting. 
 

Download de Calculator (MS Excel bestand) om automatisch het bedrag aan inkomstenbelasting of loonbelasting te berekenen.

Download Calculator

➤ De AOV-uitkering van de SVB Aruba wordt separaat belast

De AOV-uitkering die door de SVB Aruba wordt uitgekeerd, wordt voortaan bij elke echtgenoot separaat belast in de inkomstenbelasting. Die uitkeringen worden dus niet meer bij het inkomen van de meestverdiener opgeteld. 

Opmerking: het ouderdomspensioen voor pensioengerechtigden is met ingang van 1 januari 2023 met 5% verhoogd. Een gehuwd echtpaar ontvangt voorts een maandelijkse verhoging van Afl. 98 en een niet gehuwde pensioengerechtigde Afl. 58 per maand.

➤ Fooien zijn niet belast   

De huidige vrijstelling van inkomstenbelasting voor fooien vervalt niet, waardoor fooien dus niet in de loon- en inkomstenbelastingsfeer worden belast. 

➤ Verhoging investeringsaftrek op bedrijfsmiddelen

Zie ter verdere verduidelijking het onderdeel “Winstbelasting” voor nadere uitleg over verhoging van de investeringsaftrek.
 

➤ Beperking van de afschrijving op onroerende goederen

Zie ter verdere verduidelijking het onderdeel “Winstbelasting” voor nadere uitleg over beperking van afschrijving op onroerende goederen.  
 

➤ Afschaffing pensioen in eigen beheer 

De fiscale faciliteit voor de opbouw van pensioen in eigen beheer voor bestuurders met een aanmerkelijk belang in een vennootschap is afgeschaft. Een tijdelijk bijzonder tarief van 15% in de inkomstenbelasting/loonbelasting kan onder bepaalde voorwaarden van toepassing zijn op afkoop van pensioen in eigen beheer tussen 7 november 2022 en 31 december 2023. 

Het progressief tarief in de inkomstenbelasting/loonbelasting is van toepassing op afkoopsommen van opgebouwde of reeds ingegane pensioenen die in het jaar 2024 of een later jaar worden genoten. Vanaf 1 januari 2024 wordt de afkoop van een pensioen in eigen beheer tegen het progressief tarief belast.

➤ Veronderstelde dividenduitkering bij buitensporige leningen 

 • Buitensporige leningen (lees: elk bedrag van meer dan Afl. 500.000) die zijn aangegaan bij een bedrijf waarin de schuldenaar of zijn/haar echtgenoot een aanmerkelijk belang heeft, worden als fictief dividend beschouwd en zullen tegen 25% in de inkomstenbelasting worden belast.
 • Van een aanmerkelijk belang is sprake indien de directeur-grootaandeelhouder samen met zijn echtgenoot 25% of meer van de aandelen in een vennootschap bezitten.
 • De drempel van Afl. 500.000 wordt in de daaropvolgende jaren verhoogd met de bedragen die in voorgaande jaren als buitensporig zijn aangemerkt (fictief dividend) en belast, om dubbele belastingheffing te voorkomen.
 • Voor bestaande leningen per 1 januari 2023, geldt een overgangsregeling tot en met 31 december 2024 opdat de schuldenaar bestaande leningen zonder fiscale gevolgen kan aflossen.
 • De overgangsregeling geldt niet voor nieuwe leningen die na 1 januari 2023 zijn aangegaan. 
   

 Het onderstaande voorbeeld geeft een illustratie van hoe het fictief dividend wordt berekend voor nieuwe leningen.

Loonbelasting

➤ Verhoging van de belastingvrije voet

Zie ter verdere verduidelijking het onderdeel Inkomstenbelasting.

➤ Wijziging tarief 

Zie ter verdere verduidelijking het onderdeel Inkomstenbelasting.

➤ Handhaving van de huidige vrijstelling van loonbelasting voor fooien

 • De huidige vrijstelling van loonbelasting voor fooien blijft gehandhaafd. 
 • Zowel geregistreerde als niet geregistreerde fooien (contant en niet contant betaalde fooien) blijven dus onbelast in de loonbelasting. 
 • Dit betekent dat werkgevers deze fooien niet hoeven te registreren en te administreren en hierover geen loonbelasting en premies hoeven af te dragen.  

➤ Introductie gebruikelijkloonregeling

 • De gebruikelijkloonregeling ook wel het gebruikelijk loon genoemd, is een fictiebepaling opgenomen in de Landsverordening loonbelasting. 
 • De regeling is bedoeld voor een natuurlijk persoon die een aanmerkelijk belang heeft in een bedrijf (lees: NV of VBA) en hierin werkzaamheden verricht. 
 • Er is sprake van een aanmerkelijk belang indien de aandeelhouder natuurlijk persoon samen met zijn echtgenoot 25% of meer van de aandelen in een vennootschap bezitten. 
 • Het gebruikelijk loon en de verschuldigde loonheffingen dient hij dan op aangifte aan te geven en af te dragen.
 • Voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) wordt het jaarloon minimaal op een gebruikelijk loon gesteld. 
 • Over dit gebruikelijk loon dient de DGA, loonbelasting en premies volksverzekeringen te betalen ook als het werkelijk salaris lager is.
 • Het bruto gebruikelijk loon is het hoogste bedrag van: 

-  75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;

-   Het loon van de meestverdienende werknemer in dienst van hetzelfde bedrijf of een bedrijf dat hiermee verbonden is;

-    Afl. 48.000.

 • Indien de DGA voor meerdere vennootschappen werkzaam is, wordt het veronderstelde minimumloon voor alle bedrijven gezamenlijk in aanmerking genomen. 

Afwijkende regels gelden in de volgende gevallen:

 • Indien het aannemelijk is dat in vergelijkbare arbeidsverhoudingen waar een aanmerkelijk belang niet van toepassing zou zijn, in het economisch verkeer een lager loon gebruikelijk is, wordt het gebruikelijk loon gesteld op een bedrag dat gelijk is aan dat lagere loon;
 • Voor DGA’s van startende vennootschappen wordt het gebruikelijk loon gelijkgesteld aan het wettelijk minimumloon voor het oprichtingsjaar en de drie daaropvolgende jaren.
 • Indien een DGA voor meerdere bedrijven werkt waarin hij/zij een aanmerkelijk belang heeft, wordt het gebruikelijk loon voor alle bedrijven gezamenlijk in aanmerking genomen.
 • De gebruikelijkloonregeling is niet van toepassing op:

a.    lichamen waarvan de winst is vrijgesteld van de winstbelasting; 
b.    lichamen die niet deelnemen aan het Arubaanse economische verkeer en een niet-ingezetene status hebben voor deviezenprovisie             doeleinden;
c.    bestuurder of commissaris van een in Aruba gevestigd lichaam die niet in Aruba woont.
 

Reparatietoeslag

➤ Verhoging van de reparatietoeslag voor ouderen

 •  Als compensatie voor de prijsverhogende effecten door de verhoging van het BBO-tarief, wordt de reparatietoeslag voor ouderen die een ouderdomspensioen van de SVB Aruba ontvangen, verhoogd met Afl. 45 per maand. 
 • Het totaalbedrag van de reparatietoeslag bedraagt dus voorts Afl. 170 per maand. 
   

Winstbelasting

➤ Verlaging van het winstbelastingtarief 

 • Het tarief van de winstbelasting wordt van 25% naar 22% verlaagd. 
 • Voor boekjaren die niet gelijklopen met het kalenderjaar, bijvoorbeeld 2022/2023 wordt het tarief pro rata berekend op basis van het aantal dagen die in 2022 en 2023 vallen. 

➤ Verhoging investeringsaftrek op bedrijfsmiddelen

 • Het percentage van de investeringsaftrek stijgt naar 10% en was aanvankelijk 6%. 
 • Dit percentage is gedurende de COVID-jaren 2020, 2021 en 2022 tijdelijk verhoogd naar 10%. 
 • Vanaf 1 januari 2023 geldt de investeringsaftrek alleen nog voor lokale investeringen.

➤ Afschaffing pensioen in eigen beheer

De mogelijkheid tot fiscaal gefaciliteerde opbouw van pensioen in eigen beheer is komen te vervallen. Hierdoor vervalt ook de gegeven definitie van directiepensioenlichamen.

Fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw is voortaan alleen mogelijk indien de pensioenpremies worden betaald aan: 

 • in Aruba gevestigde pensioenfondsen of verzekeraars; 
 • in het Koninkrijk der Nederlanden gevestigde pensioenfondsen;
 • buiten het Koninkrijk der Nederlanden gevestigde pensioenfondsen die door de minister zijn aangewezen;
 • buiten Aruba gevestigde professionele verzekeraars die door de minister zijn aangewezen.

De directeur-grootaandeelhouder heeft de mogelijkheid om het pensioen in eigen beheer alsnog onder te brengen bij een extern pensioenfonds of verzekeraar of ongewijzigd op de balans te laten staan. 
 

➤ Aanscherping van de aftrekbeperkingen 

De regels met betrekking tot aftrekbeperkingen voor rente en betalingen worden in de Landsverordening winstbelasting als volgt gewijzigd:

 • Betalingen van renten en vergoedingen aan natuurlijke personen zullen ook beperkt aftrekbaar zijn, voorheen was dit alleen van toepassing op betalingen aan rechtspersonen.
 • Voor het begrip verbondenheid geldt een criterium van een vijfentwintigste gedeelte (4%) in plaats van een derde gedeelte (33,33%).
 • Bepaalde familieleden, bijvoorbeeld de echtgenoot, kunnen ook als verbonden personen worden beschouwd. 
 • De aftrekbeperking voor betalingen van rente op opgenomen gelden en vergoedingen geldt ook voor beursgenoteerde vennootschappen. De uitzondering met betrekking tot betalingen aan dergelijke vennootschappen komt te vervallen. 
 • De aftrekbeperking voor betalingen van rente en vergoedingen die onder omstandigheden nog tegen 75% kunnen worden afgetrokken, komt te vervallen.
 • De betaling moet worden opgenomen in de belastinggrondslag van de ontvanger en moet onderworpen zijn aan een nominaal belastingtarief van ten minste 15%. Voorheen moest er effectief 15% belasting worden betaald door de ontvanger. 

➤ Beperking van de afschrijving op onroerende goederen

De aftrekbeperking voor afschrijving op onroerende goederen geldt voor de ondernemingen in de winstbelasting- en de inkomstenbelasting sfeer.

 • Afschrijving van onroerend goed zal fiscaal beperkt blijven tot de zogenaamde bodemwaarde.
 • De bodemwaarde is gelijk aan 50% van de waarde toegekend aan het gebouw voor de heffing van grondbelasting en omvat de waarde van de grond inclusief de waarde van de opstal. 
 • Bij het ontbreken van de grondbelastingwaarde, is de marktwaarde van het onroerend goed leidend.
 • In geval van mede-eigendom van een gebouw, wordt de grondbelastingwaarde van het gebouw toegerekend op basis van de pro rata eigendom.
 • Voor de bepaling van de afschrijving worden de samenstellende onderdelen van het onroerend goed: de opstal en de bijbehorende ondergrond en aanhorigheden, als een geheel beschouwd. 
 • Delen van een gebouw, de bijbehorende grond en aanhorigheden zoals bijvoorbeeld een parkeerplaats worden als één bedrijfsmiddel beschouwd. 
 • Apparatuur die uit een gebouw kan worden verwijderd zonder aanzienlijke schade aan de apparatuur te veroorzaken en die niet op zelfstandige basis als gebouwde eigenschappen kunnen worden beschouwd, worden als afzonderlijke bedrijfsmiddelen aangemerkt.

Zie onderstaand voorbeeld ter verdere verduidelijking van de correctie indien de fiscale boekwaarde van een gebouw in 2023 lager is dan de bodemwaarde.

➤ Afschaffing van het IPC-regime 

De huidige omgevormde IPC-regime is afgeschaft met een overgangsperiode tot het laatste boekjaar dat vóór 1 januari 2026 is aangevangen. 

Landsverordening algemeen pensioen

De directeur-grootaandeelhouder en zijn echtgenoot vallen niet onder de werking van de Landsverordening algemeen pensioen.

Dividendbelasting

➤ Beursgenoteerde vennootschappen 

Het dividendbelastingtarief van 5% voor uitkeringen door of aan beursgenoteerde vennootschappen is komen te vervallen. 

➤ Omgevormde IPC-vennootschappen 

 • Het dividendbelastingtarief van nul procent (0%) ter zake van uitkeringen van winsten door vennootschappen die gebruik maken van het omgevormde IPC-regime komt te vervallen als gevolg van de afschaffing van het omgevormde IPC-regime.
 • Het 0% dividendbelastingtarief voor omgevormde IPC-vennootschappen wordt tevens met een overgangsperiode afgeschaft. 
 • Winsten die opgebouwd zijn tot het laatste boekjaar dat vóór 1 januari 2026 is aangevangen en die belast werden tegen het verlaagde (omgevormde IPC) winstbelastingtarief, zullen onderworpen blijven aan het 0% dividendbelastingtarief voor zover ze direct of indirect vóór 1 januari 2028 zullen worden uitgekeerd.

Grondbelasting

➤ Vastlegging waardepeildatum onroerende zaken

De datum voor het bepalen van de waarde van een onroerend zaak door de Inspecteur ligt aan het begin van het vijfjarige tijdvak. 

➤ De eis voor het opmaken van leggers komt te vervallen

De eis voor het opmaken van de leggers waarin de aanslagen worden opgenomen en aantekeningen worden gehouden van de onroerende zaken komt te vervallen.

➤ Ontheffing van de grondbelasting komt te vervallen 

De bepalingen voor eventuele ontheffing van grondbelasting zijn komen te vervallen (artikel 35 tot en met 37 van de Landsverordening grondbelasting).

Overdrachtsbelasting

De volgende overdrachtsbelastingwijzigingen zijn per 1 januari 2023 van kracht.

➤ Wijziging tarieftoepassing overdrachtsbelasting

Het tarief van de overdrachtsbelasting van 3% geldt voor de waarde van een onroerende zaak tot en met Afl. 250.000 en 6% over het meerdere. Er geldt geen onderscheid meer tussen woningen die tot het hoofdverblijf dienen en andere onroerende zaken. 

➤Verkrijgingen volgens het erfrecht

Vererving van onroerende goederen of van schepen is niet langer onderworpen aan de heffing van overdrachtsbelasting. 

➤ Verkrijging van economische eigendom van onroerende zaken

Overdrachtsbelasting is verschuldigd bij de verkrijging van economische eigendom van onroerende zaken of bij de verkrijging van rechten waaraan deze zijn onderworpen. De zogenaamde huurkoop zal ook onderworpen worden aan de heffing van overdrachtsbelasting.

➤ Verkrijging van aandelen in een vastgoedvennootschap

 • Overdrachtsbelasting is verschuldigd bij de verkrijging van aandelen in een rechtspersoon waarvan de bezittingen op het tijdstip van verkrijging geheel of gedeeltelijk uit in Aruba gelegen onroerende zaken bestaat. 
 • Een vastgoedvennootschap wordt als zodanig beschouwd als op het moment van overdracht het vermogen van de vennootschap voor ten minste 30% bestaat uit onroerend goed gelegen op Aruba en het onroerend goed, in zijn geheel genomen, op dat moment of op enig moment in het voorgaande jaar geheel of hoofdzakelijk, voor ten minste 70% bijdraagt aan de verkrijging, vervreemding of exploitatie van die onroerende zaken.
 • Economische deelgerechtigdheden in een vennootschap, een maatschap of doelvermogen worden ook als aandelen in een vastgoedvennootschap beschouwd. 
 • De waarde van de aandelen in een vastgoedvennootschap is ten minste gelijk aan de waarde voor grondbelastingdoeleinden van het op Aruba gelegen onroerend goed dat (in)direct door deze aandelen wordt vertegenwoordigd.

➤ Nieuwe meldingsplicht

 • Voor economische overdrachten waarvoor geen notariële akte is verleden, geldt een meldingsplicht.
 • Indien de verwerving van een onroerend goed niet middels een notariële akte is verleden, is de partij die de aandelen van de vastgoedvennootschap of de economische eigendom van het onroerend goed overdraagt, verplicht om de Inspecteur binnen twee weken na de overdracht in kennis te stellen van de overdracht.
 • De minister kan regels stellen over de wijze waarop de melding dient te wordt gedaan.
 • Bij overtreding van de meldingsplicht geldt een boete van maximaal Afl. 100.000 of 10% van de waarde van de onroerende zaak indien deze waarde meer dan Afl. 100.000 bedraagt. 

➤ Anti-cumulatie bij de heffing van overdrachtsbelasting

Bij opeenvolgende verkrijgingen binnen 12 maanden na een overdracht van economische eigendom of omgekeerd, wordt de waarde bij de opvolgende overdracht verminderd met de waarde van de eerste overdracht waarover overdrachtsbelasting verschuldigd en betaald was. 

➤ Maatstaf van heffing bij verkrijging van aandelen in vastgoedvennootschappen

Als maatstaf van heffing bij verkrijging van aandelen in vastgoedvennootschappen geldt dat de waarde van de aandelen minimaal gelijk is aan de waarde van de in Aruba gelegen onroerende zaken die door die aandelen worden vertegenwoordigd ingevolge de op grond van de Landsverordening grondbelasting vastgestelde waarde. 

➤ Vervanging begrip “algemene verkoopwaarde”

De Algemene verkoopwaarde in artikel 18 wordt vervangen door de waarde in het economische verkeer.

Toeristenheffing

➤ Verhoging toeristenheffing tarief

Het tarief van de toeristenheffing (TH) wordt verhoogd van 9,5% naar 12,5%.

➤ Inflatiecorrectie op de vaste vergoedingen bij verblijf in timeshare en all inclusive hotels 

De dagelijkse vaste kamerprijzen voor timeshare hotels zijn geïndexeerd. De nieuwe prijzen zijn als volgt:

Type kamer20232022
Studio 197.26179.00
Eénslaapkamerappartement 213.73193.95
Andere hotel- en logementruimten246.57223.75
''All-inclusive'' pakketten178.52162.00

➤ Toeristenheffing bij een derde

 • Toeristenheffing is verschuldigd door de partij die het hotel of de logement exploiteert.
 • Voor een hotel- of logementruimte die door tussenkomst van een derde ter beschikking wordt gesteld aan de logeergast en de betaling tevens via deze derde (bijvoorbeeld Airbnb) wordt geïnd, kan de toeristenheffing van deze derde worden geheven. 
 • Om de heffing en inning van toeristenheffing te waarborgen, kan de minister regels stellen met betrekking tot de uitvoering van het voorgaande.
 • Als deze derde niet in Aruba is gevestigd, kan hij een fiscaal vertegenwoordiger in Aruba aanstellen en moet hij de Inspecteur hiervan in kennis stellen. 

➤ Wijziging verdeling opbrengsten toeristenheffing

De huidige verdelingsratio van de totale inkomsten van de toeristenheffing zal als volgt worden veranderd: 57% komt toe aan Aruba Tourism Authority (ATA), 2,2% aan het Tourism Product Enhancement Fund (TPEF) en 40,8% aan de overheid.

Bijzondere belasting verblijf (BBV)

➤ Heffing van BBV bij een derde

Dezelfde bepalingen van de toeristenheffing zijn van toepassing voor de BBV met betrekking tot heffing bij een derde. 

Zie ter verdere verduidelijking het onderdeel “Toeristenheffing”.

Algemene landsverordening belastingen (ALB)

De (vermoedelijke) belasting- en inhoudingsplichtigen zijn verplicht de door de Inspecteur uitgereikte aangiftebiljetten in te vullen en in te dienen. Deze belasting- en inhoudingsplichtigen kunnen ook verplicht worden om langs elektronische weg aangifte te doen. 

Zegelverordening

➤ Plakzegel of gezegeld papier is niet meer vereist

Verzoekschriften voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning hoeven voortaan niet te worden voorzien van een vereiste plakzegel of gezegeld papier van Afl. 4.

Verzamelloonstaat en verzamelstaat derden

➤ Verschuiving datum indiening 

De vervaldatum voor het jaarlijks indienen van de verzamelloonstaat en de verzamelstaat derden is verschoven naar 31 maart in plaats van 31 januari.

Renseigneringsverplichting

 • De nieuwe renseigneringsverplichting houdt in dat periodiek bepaalde informatie en het bijbehorende persoonsnummer van belastingplichtigen aan de belastingdienst moeten worden meegedeeld.
 • Deze verplichting zal in eerste instantie alleen voor financiële dienstverleners zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen gelden. 
 • De exacte informatie die bij de belastingdienst dient te worden aangeleverd, zal via het binnenkort te publiceren Landsbesluit, worden bekendgemaakt.