De inlenersaansprakelijkheid is van toepassing in situaties van inlening van personeel. Van inlening van personeel is sprake als een werknemer door zijn werkgever ter beschikking wordt gesteld aan een derde om onder diens leiding of toezicht werkzaam te zijn. Deze werknemer blijft echter in dienst bij zijn werkgever, die de inhoudingsplichtige is voor de loonbelasting en premies.

Ter beschikkingstellen van werknemers

Er is sprake van ter beschikkingstellen als de werknemers de werkzaamheden rechtstreeks in opdracht van de derde verrichten.

Leiding en onder toezicht

Een van de elementen bij inlening van personeel is dat de derde leiding of toezicht heeft over de aan hem ter beschikking gestelde werknemers. Voldoende is dat er leiding is of toezicht. Leiding en toezicht samen is niet nodig. Of er sprake is van leiding respectievelijk toezicht wordt naar de feiten en omstandigheden beoordeeld. Hierbij is onder andere van belang:

  • dat de uitgeleende kracht verantwoording schuldig is aan de leiding van de derde;
  • dat bij afwezigheid van de uitgeleende kracht de werknemers van de derde zelf de werkzaamheden kunnen uitvoeren;
  • dat bij beëindiging van de inleningsovereenkomst een andere werknemer van de derde de functie kan overnemen.