Hoe doet u aangifte?

Als u ondernemer bent, hebt u te maken met de bestemmingsheffing AZV (BAZV). BAZV is een aangifteheffing. Dit betekent dat u zelf al uw belaste en vrijgestelde omzet moet aangeven op een aangiftebiljet en vervolgens de verschuldigde BAZV moet betalen.

Aangiftebiljet  

De BAZV werkt met aangiftetijdvakken van één maand. U moet dus elke maand een aangiftebiljet invullen en indienen.

Voor de aangifte ontvangt u aangiftebiljetten BBO/BAZV waarin u de belaste omzet BBO en BAZV apart moet aangeven. Als u de biljetten niet hebt ontvangen, moet u bij Departamento di Impuesto langskomen om de aangiftebiljetten op te vragen.

Vul de aangiftebiljetten altijd in, ook als u in een bepaalde maand geen activiteiten hebt verricht of alleen vrijgestelde omzet hebt behaald. Indien u het gehele jaar alleen maar vrijgestelde omzet behaalt of het gehele jaar inactief bent, is het toegestaan om alle twaalf aangiftebiljetten in één keer in te vullen en in te leveren. Vul het aangiftebiljet volledig en juist in. Indien een vakje niet op u van toepassing is, vult u 'nihil' of '0' in. Het is niet toegestaan om alleen het bedrag aan verschuldigde BBO en BAZV in te vullen. Vergeet niet het aangiftebiljet te ondertekenen.

Indien u een eenmanszaak start en u zich als zodanig bij Departamento di Impuesto hebt aangemeld, ontvangt u aangiftebiljetten vanaf de maand dat u bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Indien u een vennootschap hebt opgericht en u zich als zodanig hebt aangemeld bij Departamento di Impuesto, ontvangt u aangiftebiljetten vanaf de maand dat de vennootschap is opgericht.

Indien uw eenmanszaak of vennootschap gedurende het jaar ophoudt te bestaan, moet u dit doorgeven aan Departamento di Impuesto.  De aangiftebiljetten die u al ontvangen hebt voor de maanden nadat uw eenmanszaak of vennootschap is opgehouden te bestaan, vult u nihil in. Bij een vennootschap moet u bij de nihil aangiften een afschrift van de Landscourant bijvoegen, waarin de liquidatie van de vennootschap is geplaatst.

Hoe moet u een onjuiste aangifte corrigeren?

Vaak blijkt na afloop van het jaar bij het opmaken van de jaarrekening dat er correcties en aanvullingen nodig zijn op de aangiften die u hebt ingediend. In dat geval kunt u een brief sturen naar Departamento di Impuesto met daarin de juiste bedragen voor het hele jaar. U hoeft verschillen dus niet per tijdvak uit te splitsen. Als u over het hele jaar genomen te weinig BAZV hebt betaald, ontvangt u een naheffingsaanslag. Als u te veel hebt betaald, kunt een verzoek tot teruggaaf indienen.

Departamento di Impuesto controleert uw aangifte

Departamento di Impuesto controleert achteraf aan de hand van uw administratie of u de aangiften juist hebt ingevuld. Als blijkt dat u te weinig BAZV hebt betaald, kunt u een naheffingsaanslag ontvangen. Dit kan tot 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan. Als is gebleken dat u met opzet te weinig BAZV hebt betaald, kunt u tot 10 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan, een naheffingsaanslag ontvangen.