Als u zich eenmaal als ondernemer hebt aangemeld, zult u merken dat u het hele jaar door op verschillende manieren te maken krijgt met het Departamento di Impuesto. U moet aangiftebiljetten en jaaropgaven invullen en u ontvangt aanslagen. Ook kan er iemand van het Departamento di Impuesto bij u op bezoek komen om de boekhouding of andere zaken te controleren. Daarnaast bent u verplicht om op verzoek van het Departamento di Impuesto gegevens en inlichtingen te verstrekken.

De meest voorkomende belastingen waarmee u te maken kunt krijgen, worden hierna uitgelegd:

  • inkomstenbelasting
  • loonbelasting/ premies AOV/AWW en AZV
  • winstbelasting
  • belasting op bedrijfsomzetten (BBO)
  • andere belastingen

Inkomstenbelasting 

Als het Departamento di Impuesto u beschouwt als ondernemer voor de inkomstenbelasting, betaalt u belasting over uw inkomsten. Daarnaast int het Departamento di Impuesto de premies AOV/AWW en AZV die u als zelfstandige moet betalen. Hebt u een eenmanszaak, dan geeft u het resultaat van uw onderneming aan als winst uit onderneming. Als u maat of vennoot bent, geeft u uw aandeel in het resultaat van de maatschap of vof aan als winst uit onderneming.

Eén keer per jaar doet u aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor ontvangt u elk jaar de uitgebreide versie van het aangiftebiljet inkomstenbelasting.

Loonbelasting/ premies AOV/AWW en AZV

Zodra uw onderneming personeel in dienst neemt, krijgt de onderneming te maken met loonbelasting en premieheffing AOV/AWW en AZV. U zelf, de maatschap, vof of N.V. wordt dan door het Departamento di Impuesto gekenmerkt als inhoudingsplichtige. De inhoudingsplichtige moet loonbelasting en premies AOV/AWW en AZV inhouden van de werknemer en deze afdragen aan Departamento di Impuesto.

Nadat u zichzelf of een maatschap, vof of N.V. als inhoudingsplichtige bij het Departamento di Impuesto hebt aangemeld, ontvangt u automatisch aangiftebiljetten voor de loonbelasting en premies AOV/AWW en AZV. U doet steeds aangifte over een tijdvak van een maand. Op de aangiftebiljetten geeft u aan hoeveel loonbelasting en premies AOV/AWW en AZV u of de maatschap, vof of N.V. aan het Departamento di Impuesto moet afdragen. Naast deze maandelijkse aangifte ontvangt u eenmaal per jaar een aantal documenten waarop u het loon, de ingehouden loonbelasting en premies AOV/AWW en AZV aangeeft voor alle personen die bij u in dienst waren dat jaar of derden die werkzaamheden hebben verricht. Hieronder vallen de loonopgaaf, verzamelloonstaat, opgaaf derden en verzamelstaat opgaaf derden.

Na afloop van een kalenderjaar moet u als werkgever aan uw werknemer een jaaropgaaf verstrekken. Hierop vermeldt u onder meer het loon dat de werknemer gedurende dat kalenderjaar heeft ontvangen. Ook vermeldt u hoeveel loonbelasting en premies AOV/AWW en AZV u hebt ingehouden op zijn loon.

Winstbelasting 

Als de onderneming in de vorm van een N.V wordt uitoefend, is deze N.V. belastingplichtig voor de winstbelasting. Hiervoor ontvangt de N.V. elk jaar van het Departamento di Impuesto een aangiftebiljet winstbelasting. Deze aangifte moet binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar worden ingediend. Ook dient binnen deze termijn van vijf maanden de volgens de aangifte verschuldigde winstbelasting te worden betaald. 

Als u directeur of directeur/eigenaar bent dan gelden voor u wat de belastingen betreft dezelfde regels als voor andere werknemers: over het salaris houdt de N.V. als uw werkgever loonbelasting en premies in.

Belasting op Bedrijfsomzetten (BBO), BAVP en BAZV 

Als ondernemer moet u belasting betalen over de bedrijfsomzet die gerealiseerd wordt door het leveren van goederen en diensten in Aruba. Dit geldt ongeacht de rechtsvorm van uw onderneming. Maandelijks moet u een aangiftebiljet BBO/BAVP/BAZV indienen en BBO/BAVP/BAZV afdragen.

Andere belastingen 

Verder kunt u te maken krijgen met motorrijtuigbelasting als u een auto rijdt en met grondbelasting, indien u een bedrijfspand bezit of met toeristenheffing en bijzondere belasting verblijf indien u een hotel- of logement ruimte tegen vergoeding verhuurt aan logeergasten.

Let op!

Het is belangrijk dat u op tijd aan uw fiscale verplichtingen voldoet. Doet u dit niet, dan kunt u te maken krijgen met bijvoorbeeld boetes en invorderingsmaatregelen waardoor de kosten aanzienlijk hoger kunnen worden.