Departamento di Impuesto stelt voor de bestemmingsheffing AZV (BAZV) eisen aan uw administratie zodat zij kan nagaan of u het juiste bedrag aan BAZV hebt opgegeven. Hebt u uw administratie niet op orde, dan kan Departamento di Impuesto zelf uw omzet en de verschuldigde BAZV berekenen. U bent verplicht uw administratie 10 jaar te bewaren. Alle gegevens die u over uw onderneming vastlegt, behoren tot uw administratie.

Welke gegevens moet u administreren?

Per aangiftetijdvak moet u van de volgende zaken overzichten bijhouden bijvoorbeeld in de vorm van een verkoopboek, inkoopboek, kas- of bankboek:

 • facturen die u afgeeft;
 • rekeningen die u ontvangt;
 • uitgaven;
 • ontvangsten.

Bewaar van elke factuur die u uitschrijft een kopie in uw administratie. Verkoopt u goederen of diensten waarvoor vrijstellingen gelden? Dan moet u in uw boekhouding hier rekening mee houden. Dit kan bijvoorbeeld door deze goederen of diensten apart te registreren.

Wanneer moet u factureren?

Als u hebt gekozen voor toepassing van het factuurstelsel of om andere redenen boekhoudt volgens het factuurstelsel en derhalve facturen uitschrijft, worden aan de inhoud van de factuur en het tijdstip van uitreiking bepaalde voorwaarden gesteld.

U moet de factuur versturen uiterlijk op de 15e van de maand die volgt op de maand waarin u de goederen hebt geleverd of de diensten hebt verricht.

U levert bijvoorbeeld op 10 april een product af bij uw klant, dan moet u uiterlijk op 15 mei de factuur verstuurd hebben.

Wat moet er op een factuur staan?

Als u een factuur uitreikt, moet die aan bepaalde wettelijke eisen voldoen. Uw facturen moeten in elk geval de volgende gegevens bevatten:

 • het factuurnummer: facturen moeten doorlopend zijn genummerd;
 • de factuurdatum;
 • uw naam en adres;
 • naam en adres van uw afnemer;
 • datum van de levering of de dienst;
 • de hoeveelheid en soort geleverde goederen;
 • de omvang en de soort verrichte diensten;
 • de eenheidsprijs;
 • de vergoeding;
 • bij vooruitbetaling: de datum van betaling als die afwijkt van de factuurdatum.