Wanneer krijgt een persoon vrijstelling?

Niet alle goederen en diensten zijn belast met bestemmingsheffing AZV. Sommige goederen en diensten zijn vrijgesteld van bestemmingsheffing AZV. Als u zulke goederen levert of zulke diensten verleent, dan bent u over de daarmee gerealiseerde omzet geen bestemmingsheffing AZV verschuldigd.

De in de Landsverordening bestemmingsheffing AZV opgenomen vrijstellingsbepalingen omvatten onder andere de levering van:

 • onroerende zaken voor zover overdrachtsbelasting is betaald
 • brandstoffen aan luchtvaartuigen en zeeschepen voor internationaal goederenvervoer, Koninkrijks- of buitenlandse strijdkrachten en aan bedrijven die opwekking en levering van water en elektriciteit als doel hebben
 • geneesmiddelen afgegeven op recept
 • medische kunst- en hulpmiddelen
 • water en elektriciteit
 • goederen aan buiten Aruba gevestigde afnemers

Met betrekking tot diensten wordt vrijstelling van bestemmingsheffing AZV verleend voor dat gedeelte van de bedrijfsomzet voor zover dat is gerealiseerd door:

 • verhuur van hotelkamers en appartementen voorzover over de opbrengst toeristenheffing is verschuldigd;
 • gelegenheid te geven tot deelname aan hazardspelen voorzover over de opbrengst daarvan speelvergunningrecht is verschuldigd;
 • het verrichten van internationaal personen- of goederenvervoer;
 • diensten die worden verricht door openbare onderwijsinstellingen;
 • bepaalde leveringen en diensten met betrekking tot het bank- en verzekeringswezen;
 • verhuur van woningen voor zover deze als hoofdverblijf worden gebruikt;
 • het ontvangen van rentebaten over het ter beschikking stellen van gelden.

Daarnaast zijn bij ministeriële regeling andere onderwijs- en opleidingsinstellingen, instellingen en beroepen in de medische of sociale zorg aangewezen, waarvan de gerealiseerde bedrijfsomzetten geheel of gedeeltelijk van de heffing is vrijgesteld.

Voor de exacte reikwijdte van de vrijstellingsbepalingen kunt u de wettekst raadplegen.

Als u niet zeker weet of een vrijstelling van toepassing is, neem dan contact op met Departamento di Impuesto.