Hebt u een belastingaanslag van Departamento di Impuesto ontvangen en bent u het niet eens met de hoogte van het te betalen bedrag? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

U moet het bezwaarschrift binnen twee maanden na dagtekening van de belastingaanslag indienen bij Departamento di Impuesto. Als u te laat bent, kunt u bij Departamento di Impuesto nog wel een verzoekschrift ambtshalve vermindering indienen.

In dit site-onderdeel krijgt u informatie over het indienen van een bezwaarschrift, wat u kunt doen als u het niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaarschrift en wat u kunt doen als u te laat bent met het indienen van een bezwaarschrift.

U kunt ook de brochure 'Bent u het niet eens met een belastingaanslag?' raadplegen. Hierin krijgt u informatie over wat u kunt doen als u het niet eens bent met een belastingaanslag.

Bezwaarschrift

U kunt tegen alle belastingaanslagen een bezwaarschrift indienen. U moet dit doen binnen twee maanden na dagtekening van de belastingaanslag.

Hoe kunt u een bezwaarschrift indienen? 

Als u uw bezwaar mondeling, telefonisch of per e-mail kenbaar maakt, is dit volgens de wet geen geldig bezwaarschrift. U kunt op 2 manieren een bezwaarschrift inleveren:

Bezwaarschrift indienen per formulier

Als u een bezwaarschrift wilt inleveren voor een belastingaanslag, aanslag premie AOV/AWW of premie AZV dan kunt u het formulier 'Bezwaar/uitstel van betaling aanslagen' gebruiken. Vul alle gevraagde gegevens in en vergeet niet te ondertekenen. Motiveer duidelijk waarom u het niet eens bent met de aanslag. Een motivering als 'de aanslag is te hoog' is niet voldoende. Specificeer met welk bedrag u het niet eens bent en waarom.

U kunt uw bezwaarschrift ook inleveren in de vorm van een brief. Hoe u dat kunt doen leest u hieronder.

Bezwaarschrift indienen per brief

Bij voorkeur schrijft u het bezwaarschrift in het Nederlands, Papiamento of Engels.

Het is belangrijk dat uw bezwaarschrift alle gegevens bevat die Departamento di Impuesto nodig heeft om een beslissing te kunnen nemen op uw bezwaar.

Klik hier voor een overzicht van de onderdelen die een goed bezwaarschrift in ieder geval bevat.

Bij wie dient u een bezwaarschrift in? 

U richt uw bezwaarschrift aan Departamento di Impuesto, ter attentie van de Inspecteur der Belastingen. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij de receptiebalie van het hoofdkantoor te Camacuri 2. Na de ontvangst van uw bezwaarschrift krijgt u een ontvangstbevestiging van Departamento di Impuesto.

Uitstel van betaling

Als u in uw bezwaarschrift aangeeft met welk bedrag van de aanslag u het niet eens bent en waarom, wordt uw bezwaarschrift automatisch ook beschouwd als een verzoek om uitstel van betaling voor het omstreden bedrag. U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van Departamento di Impuesto of u uitstel van betaling krijgt.

U kunt alleen uitstel van betaling krijgen voor het bedrag waarmee u het niet eens bent. De rest van het bedrag van de belastingaanslag moet u betalen voor de uiterlijke betaaldatum.

Let op: Departamento di Impuesto brengt rente in rekening voor het bedrag dat u betaalt nadat de uiterlijke betaaldatum is verstreken. Ook als u naar aanleiding van uw bezwaar uitstel van betaling hebt gekregen.

Uitspraak op uw bezwaarschrift 

Departamento di Impuesto moet in principe binnen één jaar na de ontvangst van uw bezwaarschrift uitspraak doen op uw bezwaar.

Daarnaast moet Departamento di Impuesto de uitspraak op uw bezwaarschrift duidelijk motiveren. Alleen een verwijzing naar een wetsartikel is dus niet voldoende.

Departamento di Impuesto heeft vier mogelijkheden voor de uitspraak op een bezwaarschrift:

 • Uw bezwaar wordt ontvankelijk verklaard.
 • Uw bezwaar wordt geheel toegewezen; de belastingaanslag wordt herzien precies volgens uw zienswijze.
 • Uw bezwaar wordt gedeeltelijk toegewezen; uw belastingaanslag wordt wel herzien maar er zal niet op alle punten aan uw bezwaar tegemoet worden gekomen.
 • Uw bezwaar wordt afgewezen; uw oorspronkelijke belastingaanslag blijft gehandhaafd. • uw bezwaar wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Indien Departamento di Impuesto uw bezwaar geheel of gedeeltelijk afwijst, kunt u in beroep gaan.

Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift? 

Als u het niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaarschrift, kunt u binnen 2 maanden na dagtekening van de uitspraak, in beroep gaan bij het Gerecht in eerste aanleg van Aruba te J.G. Emanstraat 51.

Beroepschrift

Als u het niet eens bent met de uitspraak van Departamento di Impuesto op uw bezwaarschrift, dan kunt u in beroep gaan bij het Gerecht in eerste aanleg van Aruba. U moet dan een beroepschrift indienen binnen twee maanden na dagtekening van de uitspraak op uw bezwaarschrift.

Bij wie dient u een beroepschrift in?

Een beroepschrift dient u in drievoud in, bij het Gerecht in eerste aanleg van Aruba te J.G. Emanstraat 51. Bij het indienen van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd van Afl. 25,- (natuurlijke personen) of Afl. 150,- (rechtspersonen).

Onderdelen van een beroepschrift

De volgende onderdelen moet een beroepschrift in ieder geval bevatten:

 • Een duidelijke omschrijving van de uitspraak waartegen u in beroep gaat.
 • Een motivering waarom u het niet eens bent met de uitspraak.
 • Een ondertekening; vermeld ook uw naam, adres, telefoonnummer en uw persoonsnummer.
 • Een kopie van de uitspraak waartegen u in beroep gaat.
 • Een kopie van de aanslag waartegen u een bezwaar hebt ingediend.

Uitstel van betaling 

Gaat u in beroep tegen het bedrag van een aanslag dat Departamento di Impuesto heeft vastgesteld in de uitspraak op uw bezwaar? Dan moet u afzonderlijk een verzoek tot uitstel van betaling indienen bij Departamento di Impuesto. U kunt alleen uitstel van betaling krijgen voor het bedrag waarmee u het niet eens bent. U moet tevens een kopie van uw beroepschrift bij het verzoek toevoegen.

Tegen een uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba kunt u in hoger beroep gaan bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Verzoekschrift

Als u het niet eens bent met een belastingaanslag en u bent te laat om nog een bezwaarschrift in te dienen, dan kunt u wel nog een verzoekschrift indienen. U verzoekt Departamento di Impuesto dan om de belastingaanslag ambtshalve te verminderen hoewel hij daartoe niet wettelijk verplicht is.

Geef in het verzoekschrift duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de belastingaanslag. Geef ook aan wat het bedrag van de belastingaanslag volgens u zou moeten zijn en laat met een berekening zien hoe u aan dat bedrag komt.

Bij wie dient u een verzoekschrift in? 

U moet uw verzoekschrift richten aan Departamento di Impuesto, ter attentie van de Inspecteur der Belastingen. Het verzoekschrift kunt u indienen bij de receptiebalie van het hoofdkantoor te Camacuri 2. 

Uitstel van betaling 

Als u in uw verzoekschrift aangeeft met welk bedrag van de belastingaanslag u het niet eens bent en waarom, wordt uw verzoekschrift automatisch ook beschouwd als een verzoek om uitstel van betaling. U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht of u uitstel van betaling krijgt.

Beslissing op uw verzoekschrift 

Departamento di Impuesto kan uw verzoek:

 • Geheel toewijzen: dit betekent dat de belastingaanslag conform uw zienswijze ambtshalve wordt herzien;
 • Gedeeltelijk toewijzen: dit betekent dat de belastingaanslag ambtshalve wordt herzien, maar er wordt niet geheel aan uw verzoek tegemoetgekomen;
 • Afwijzen: dit betekent dat de oorspronkelijke belastingaanslag gehandhaafd blijft.

Als u het niet eens bent met de beslissing van Departamento di Impuesto op uw verzoekschrift, dan kunt u hiertegen geen bezwaar maken. Ook kunt u niet in beroep gaan bij het Gerecht in eerste aanleg van Aruba.

Reparatietoeslag 2015

In bepaalde gevallen kunt u in aanmerking komen voor de reparatietoeslag. Dit betekent dat u elke maand een bepaald bedrag ontvangt ter compensatie van uw koopkrachtverlies.

Wie komen in aanmerking? 

Als u werknemer bent in de private sector kunt u in aanmerking komen voor de reparatietoeslag. U moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • uw loon in een kalendermaand is niet lager dan Afl. 1.636,69 en niet hoger dan Afl. 2.500,- 
 • uw arbeidsduur in een week is gemiddeld 20 uur of meer
 • u  bent ingeschreven in het bevolkingsregister van Aruba
 • u ontvangt geen AOV of AWW uitkering van SVb Aruba
 • In de volgende gevallen hebt u ook recht op de reparatietoeslag:
 • u ontvangt uitsluitend een AOV of AWW uitkering
 • u bent de echtgenoot van iemand die een AOV of AWW uitkering ontvangt en hebt de leeftijd van 60 jaar bereikt 

Hoogte van reparatietoeslag

Bent u werknemer, dan is de toeslag Afl. 115,- per maand bij een loon van Afl. 1.636,69 en wordt volgens een glijdende schaal Afl. 70,- bij een loon van Afl. 2.500,-.

Klik hier voor de glijdende schaal. 

Hebt u uitsluitend een AOV of AWW uitkering of bent u de echtgenoot van iemand die deze uitkeringen krijgt, dan ontvangt u Afl. 100,- per maand.

Van wie ontvangt u de reparatietoeslag?

Als u werknemer bent ontvangt u de reparatietoeslag maandelijks van uw werkgever. Als u meerdere werkgevers hebt, ontvangt u de reparatietoeslag van de werkgever bij wie u het hoogste loon krijgt.

Als u een AOV of AWW uitkering ontvangt of echtgenoot bent van iemand die een van deze uitkeringen ontvangt en u hebt de leeftijd van 60 jaar bereikt, ontvangt u de reparatietoeslag maandelijks van de SVb.

Over de reparatietoeslag hoeft u geen loon- en inkomstenbelasting te betalen.