Op deze pagina worden de verschillende berekeningen toegelicht die verband houden met uw aangifte inkomstenbelasting 2021.

Berekening belastbaar inkomen gehuwden

Om uw verschuldigde inkomstenbelasting te berekenen moet u eerst uw belastbaar inkomen berekenen. Zodra u weet hoeveel inkomstenbelasting u verschuldigd bent kunt u berekenen of u nog moet betalen of terug moet ontvangen.

Voor gehuwden wordt bij de berekening van het belastbaar inkomen een onderscheid gemaakt tussen twee situaties:

 I. Gehuwden die samen het aangiftebiljet invullen (de vragen 4a en 5b ‘JA’).
II. Gehuwden die niet samen het aangiftebiljet invullen (de vragen 4a en 5b ‘NEE’ of vraag 4d ‘JA’), echtgenoten die
    duurzaam gescheiden zijn (vraag 4b of 4d ‘JA’) en ongehuwden (vraag 4c ‘JA’).

Berekening van het belastbaar inkomen in situatie I:
Valt u onder situatie I? Dan kunt u uw belastbaar inkomen op twee manieren berekenen namelijk op basis van:

 1. Gedeeltelijke separate heffing
 2. Gezamenlijke heffing

Lees de toelichting bij onderdeel 31 voor meer informatie hierover.

Voordat u begint, moet u eerst bepalen wie de meestverdiener en minstverdiener is.

Bepalen meestverdiener/minstverdiener
Vergelijk de bedragen die u hebt ingevuld bij vraag 16a. Degene met het hoogste bedrag is de meestverdiener. Degene met het laagste bedrag is de minstverdiener. Zijn beide totalen gelijk, dan is de man de meestverdiener en de vrouw de minstverdiener.

De berekening van het belastbaar inkomen op basis van gedeeltelijke separate heffing geschiedt volgens onderstaand schema. 
 

Berekening belastbaar inkomen bij gedeeltelijke separate heffing

GEZAMENLIJKE HEFFING

Bij de gezamenlijke heffing wordt al het inkomen van de minstverdiener, dus ook de inkomsten uit arbeid (onderdeel 10) en onderneming (onderdeel 11), opgeteld bij het inkomen van de meestverdiener. Het belastbaar inkomen van de minstverdiener wordt in dit geval nul (0).

Lees de toelichting bij onderdeel 31 voor meer informatie hierover.       

De berekening van het belastbaar inkomen op basis van gezamenlijke heffing geschiedt volgens onderstaand schema.

Valt u onder situatie II? Dan kunt u uw belastbaar inkomen ook volgens onderstand schema berekenen.
 

Berekening belastbaar inkomen bij gezamenlijke heffing

Berekening ouderenaftrek

Over het algemeen geldt:

De ouderenaftrek is een extra aftrek waarop u of uw echtgenoot recht heeft met ingang van het jaar waarin de 
leeftijd van 63,5 jaar is bereikt.

De ouderenaftrek voor situatie I1 wordt aan de meestverdiener toegerekend (zie schema ‘Berekening belastbaar inkomen op basis van gedeeltelijke separate heffing’1).

Als u gebruik maakt van de expatregeling zoals bedoeld in de Regeling fiscale behandeling secundaire arbeidsvoorwaarden (u moet dan het hokje ‘JA’ bij vraag 7g aankruisen), dan hebt u geen recht op ouderenaftrek. 

Echter voor het jaar 2021 is de ouderenaftrek nihil zowel voor situatie I als voor situatie II1, aangezien het belastingvrije bedrag tot Afl. 28.861 is verhoogd. Zie de toelichting voor de uitleg bij vraag 14b.

1 Raadpleeg de uitleg onder 'Berekening belastbaar inkomen gehuwden'.

Berekening ouderenaftrek

Berekening extra ouderenaftrek 

De extra ouderenaftrek is geldig voor elke binnenlandse belastingplichtige die aan het begin van het kalenderjaar 63,5 jaar of ouder is en een onzuiver inkomen heeft (zie de bedragen bij 16g in uw aangiftebiljet) dat 
lager of gelijk is aan Afl. 35.000. De extra ouderenaftrek is maximaal Afl. 3.500.

Had u of uw echtgenoot in 2021 recht op de extra ouderenaftrek? Gebruik dan het schema hieronder om uw 
extra ouderenaftrek te berekenen.
 

Schema extra ouderenaftrek

Raadpleeg de uitleg van situatie I en situatie II onder 'Berekening belastbaar inkomen gehuwden'.
* Zie berekening ouderenaftrek hierboven.

Berekening te verrekenen verliezen

Het bedrag aan totaal te verrekenen verliezen dat van uw belastbaar inkomen uit 2021 verrekend mag worden kan niet groter zijn dan uw belastbaar inkomen uit 2021 (dus vóór verrekening van verliezen).

Gebruik het schema hieronder om uw totaal te verrekenen verliezen te berekenen.

Schema te verrekenen verliezen

Berekening verschuldigde inkomstenbelasting

TABELTARIEF

Het bedrag aan verschuldigde inkomstenbelasting wordt bepaald door een tabeltarief dat uit 4 schijven 
bestaat (de tariefgroepen I en II bestaan niet meer). De berekening van de verschuldigde inkomstenbelasting 
is voor een ieder hetzelfde. 

Let op!

 • U kunt verzoeken om het bijzonder tarief, een speciaal inkomstenbelastingtarief, toe te passen op bepaalde inkomensbestanddelen. 
 • U kunt in aanmerking komen voor een belastingkorting op inkomen uit het buitenland. Lees de toelichting bij onderdeel 29 voor meer informatie hierover.

Overzicht tarieven en belastingschijven 2021

 
Bij een tabelinkomen van meer dan het bedrag vermeld in kolom I, maar niet meer dan het bedrag vermeld in kolom II,bedraagt de belasting voor het bedrag vermeld in kolom III, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het tabelinkomen, dat het bedrag vermeld in kolom I te boven gaat. 
          Schijf                  Inkomensschijven                               Tarief
             I               II                 III             IV
              1.          ---          34.930                ---           12%
              2.        34.930          65.904            4.191,60           23%
              3.        65.904        147.454          11.315,62           42%
              4.      147.454           ---          45.566,62           52%

BEREKENING VERSCHULDIGDE INKOMSTENBELASTING 

U bent klaar om uw verschuldigde inkomstenbelasting te berekenen als u uw belastbaar inkomen hebt berekend.

 • Stap 1:
  Trek het belastingvrije bedrag af van uw belastbaar inkomen. Voor het belastingjaar 2021 is het belastingvrije bedrag maximaal Afl. 28.861. De uitkomst van deze berekening is uw tabelinkomen.

  Het belastingvrije bedrag wordt tijdsevenredig berekend indien u niet het gehele jaar belastingplichtig bent. Als u bijvoorbeeld op 1 augustus 2021 op Aruba bent komen wonen, dan wordt het belastingvrije bedrag:
  150 dagen/360 dagen x Afl. 28.861 = Afl. 12.025,42.

 • Stap 2:
  Zoek uw tabelinkomen op in de kolom ‘Inkomensschijven’ van de ‘Belastingtabel inkomstenbelasting/loonbelasting 2021’ (zie hierboven).

  Hoe en waar moet u dan zoeken? 
  U ziet in totaal 4 inkomensschijven. Elke schijf (rij) heeft twee bedragen: een ondergrens (I) en een bovengrens (II). U moet de schijf zoeken waarin uw tabelinkomen tussen beide bedragen ligt. Bijvoorbeeld een tabelinkomen van Afl. 64.748 valt in schijf 2 omdat dit bedrag tussen 34.930 en 65.904 ligt.
   
 • Stap 3:
  Trek de ondergrens (I) af van uw tabelinkomen. Noteer de uitkomst.
   
 • Stap 4:
  Zoek de kolom met belastingtarieven (kolom III en IV). Hier ziet u in uw inkomensschijf een bedrag en een percentage. Het bedrag is de belasting over de ondergrens. Noteer het bedrag.

 • Stap 5:
  Vermenigvuldig het percentage met het bedrag dat u in stap 4 hebt berekend. De uitkomst is de belasting over het verschil tussen uw tabelinkomen en de ondergrens. Noteer de uitkomst.

 • Stap 6:
  Tel het bedrag dat u bij stap 5 hebt genoteerd bij het bedrag dat u bij stap 6 hebt berekend op. Het totaal is uw totale verschuldigde inkomstenbelasting.

 • Stap 7:
  Rond uw verschuldigde inkomstenbelasting naar beneden af op hele florins.

Let op!

 • U kunt ook het bestand ‘Rekenhulp berekening IB/LB 2021 (MS Excel bestand) downloaden. Met dit bestand kunt u snel en makkelijk uw verschuldigde inkomstenbelasting berekenen door alleen uw belastbaar inkomen in te vullen. U hoeft dan zelf geen berekeningen te doen.
   
 • U kunt ook het overzicht van belangrijke bedragen raadplegen die u nodig hebt voor de berekening van uw verschuldigde inkomstenbelasting en premies volksverzekering.
   
 • Voor afwijkende gevallen (afwijkende tarieven, belastingkorting en dergelijke) kunt u contact opnemen met Departamento di Impuesto.

Berekening te betalen of terug te geven inkomstenbelasting

Met behulp van onderstaand schema kunt u het resultaat van uw aanslag inkomstenbelasting berekenen. In dit schema is er geen rekening gehouden met voorlopige aanslagen of boetes.
 

Berekening premie AOV/AWW

Om uw verschuldigde premie AOV/AWW te berekenen moet u eerst uw premie-inkomen berekenen. Het premie-inkomen bedraagt maximaal Afl. 85.000. Bent u 63,5 jaar of ouder? Dan hoeft u geen premie AOV/AWW meer te betalen. Zodra u weet hoeveel u aan premie AOV/AWW verschuldigd bent kunt u berekenen of u nog moet betalen of terug moet ontvangen. 

Berekening premie-inkomen

Bij de berekening van het premie-inkomen voor de premie AOV/AWW wordt geen onderscheid gemaakt tussen gehuwden, echtgenoten die duurzaam gescheiden zijn en ongehuwden. Iedereen die is verzekerd, moet premie betalen. In onderstaand schema wordt er van uitgegaan dat u het gehele jaar verzekerd en premieplichtig was. Voor afwijkende gevallen kunt u contact opnemen met Departamento di Impuesto. 

Berekening premie inkomen AOV/AWW

Berekening verschuldigde premie AOV/AWW 

De verschuldigde premie AOV/AWW bedraagt 15,5% van het premie-inkomen en is maximaal Afl. 13.175.

Berekening te betalen of terug te geven premie AOV/AWW

Met behulp van onderstaand schema kunt u het resultaat van uw aanslag premie AOV/AWW berekenen. In dit schema is er geen rekening gehouden met voorlopige aanslagen of boetes.

Berekening premie AZV

Om uw verschuldigde premie AZV te berekenen moet u eerst uw premie-inkomen berekenen. Het premie-inkomen bedraagt maximaal Afl. 85.000. Zodra u weet hoeveel u aan premie AZV verschuldigd bent kunt u berekenen of u nog moet betalen of terug moet ontvangen. 

Berekening premie-inkomen

Bij de berekening van het premie-inkomen voor de premie AZV wordt geen onderscheid gemaakt tussen gehuwden, echtgenoten die duurzaam gescheiden zijn en ongehuwden. Iedereen die is verzekerd, moet premie betalen. In onderstaand schema wordt er van uitgegaan dat u het gehele jaar verzekerd en premieplichtig was. Voor afwijkende gevallen kunt u contact opnemen met Departamento di Impuesto. 

Berekening premie inkomen AOV/AWW

Berekening verschuldigde premie AZV 

De verschuldigde premie AZV bedraagt 10,5% van het premie-inkomen en is maximaal Afl. 8.925.

Let op!

De personen die in 2021 de pensioengerechtigde leeftijd van 63,5 jaar hebben bereikt voor de AOV-uitkering
van SVB Aruba (de gepensioneerden), betalen 6,5% aan premie AZV over de eerste Afl. 30.000 en 10,5% over
het meerdere van het premiegrens (of premie-inkomen).

Berekening te betalen of terug te geven premie AZV

Met behulp van onderstaand schema kunt u het resultaat van uw aanslag premie AZV berekenen. In dit schema is er geen rekening gehouden met voorlopige aanslagen of boetes.