Als u als aannemer met onderaannemer(s) werkt, loopt u het risico aansprakelijk te worden gesteld voor de niet-betaalde loonbelasting en premies verschuldigd door deze onderaannemer(s). Om dit risico te beperken, kunt u onder andere de volgende maatregelen nemen:

 • Verklaring van fiscaal gedrag
 • Kettingbeding
 • Administratie uitbesteed werk

Verklaring van fiscaal gedrag 

De aannemer kan de onderaannemer vragen om een verklaring van fiscaal gedrag. Een verklaring van fiscaal gedrag kan de aannemer inzicht geven in het fiscale gedrag van de onderaannemer. De onderaannemer ontvangt alleen een verklaring van fiscaal gedrag als hij alle verschuldigde belastingen en premies heeft betaald en als hij aan zijn aangifte- en afdrachtverplichtingen heeft voldaan. Departamento di Impuesto geeft ook een verklaring af als tot het bedrag van de belasting- en premieaanslag(en) zekerheid is gesteld of bezwaar is ingediend en uitstel hiervoor is verleend.

Departamento di Impuesto geeft op schriftelijk verzoek van de onderaannemer de verklaring af binnen 21 dagen na ontvangst van de aanvraag. De aannemer kan niet zelf bij Departamento di Impuesto een verklaring van fiscaal gedrag van zijn onderaannemer vragen.

De verklaring van fiscaal gedrag zorgt ervoor dat het risico van aansprakelijkstelling volledig wordt beperkt. De aannemer kan, wanneer hij een verklaring van fiscaal gedrag heeft van zijn onderaannemer, niet aansprakelijk gesteld worden voor de niet-betaalde loonbelasting en premies verschuldigd door zijn onderaannemer.

Let op:

De door Departamento di Impuesto afgegeven verklaring heeft een geldigheidsduur van 3 maanden.

Kettingbeding 

De aannemer kan in het contract met zijn onderaannemer een kettingbeding opnemen waardoor zonder zijn toestemming het werk niet verder mag worden uitbesteed. Op die manier heeft de aannemer een beter inzicht in het aantal onderaannemers dat in de keten voorkomt. Het sluiten van een kettingbeding kan nooit leiden tot vrijwaring van aansprakelijkheid.

Administratie uitbesteed werk

Het bijhouden van een deugdelijke administratie met betrekking tot het uitbestede werk is van belang voor de aannemer bij aansprakelijkstelling. Het kan namelijk voorkomen dat de administratie van de onderaannemer onvoldoende is. In dat geval is de administratie van de aannemer een belangrijk hulpmiddel voor Departamento di Impuesto om de hoogte van de verschuldigde loonbelasting en premies vast te stellen. Op die manier wordt voorkomen dat het bedrag van de aansprakelijkheid hoger wordt vastgesteld dan het werkelijk verschuldigde bedrag. Is er geen administratie aanwezig, dan baseert Departamento di Impuesto de aansprakelijkstelling op een schatting van het loonbedrag. De aanwezigheid van een deugdelijke administratie kan in samenhang met het gebruik van de vrijwaringsrekening (zie hieronder) de aansprakelijkheid tot een minimum beperken.

Om de hoogte van het door de onderaannemer verschuldigde bedrag aan loonbelasting en premies in verband met de uitvoering van het werk te kunnen vaststellen, kan de aannemer de administratie zodanig inrichten en voeren dat daarin meteen of vrijwel meteen kunnen worden teruggevonden:

 • de aannemingsovereenkomst of de inhoud daarvan, op basis waarvan de onderaannemer het werk verricht
 • gegevens over de nakoming van de overeenkomst met inbegrip van:
  • de omschrijving van de in het kader van het werk te leveren prestatie
  • de plaats van uitvoering van het werk
  • het bedrag van het voor de uitvoering van het werk te betalen prijs, dat bestemd is voor loon
  • het bedrag aan loon dat deel uitmaakt van het werk voor zover het is verricht
  • de periode waarin (een gedeelte van) het werk is verricht, en
 • de betalingen die in verband met de nakoming van de aannemingsovereenkomst zijn gedaan