Als u een hotel- of logement ruimte exploiteert en hiervoor een vergoeding ontvangt, dan moet u dit melden bij Departamento di Impuesto. U bent dan namelijk een exploitant in de zin van de toeristenheffing. U moet dan aangifte toeristenheffing doen. De toeristenheffing moet via een maandelijkse aangifte worden afgedragen. Dit betekent dat u zelf uw vergoedingen moet aangeven op een aangiftebiljet toeristenheffing en vervolgens de verschuldigde toeristenheffing moet betalen.

Aangiftebiljet toeristenheffing 

Toeristenheffing werkt met aangiftetijdvakken van één maand. U moet dus elke maand een aangiftebiljet invullen en indienen. Per kalenderjaar krijgt u dan ook 12 aangiftebiljetten toeristenheffing uitgereikt. Hebt u geen aangiftebiljetten ontvangen, dan betekent dat niet dat u geen aangifte hoeft te doen. In dat geval moet u zelf tijdig aangiftebiljetten aanvragen bij Departamento di Impuesto.

Op uw aangiftebiljet toeristenheffing vult u de gegevens volledig in van de vergoedingen en de verschuldigde toeristenheffing. U berekent zelf het bedrag aan toeristenheffing dat u verschuldigd bent. Dit doet u door voor de aangiftetijdvak de vergoedingen waarover u toeristenheffing bent verschuldigd te bepalen. Hierover berekent u aan de hand van het tarief het verschuldigde toeristenheffing. Vul het aangiftebiljet volledig en juist in. Vergeet niet het aangiftebiljet te ondertekenen.

Hoe moet u een onjuiste aangifte corrigeren? 

Vaak blijkt na afloop van het jaar bij het opmaken van de jaarrekening dat er correcties en aanvullingen nodig zijn op de aangiften die u hebt ingediend. In dat geval kunt u een brief sturen naar Departamento di Impuesto met daarin de juiste bedragen voor het hele jaar. U hoeft verschillen dus niet per tijdvak uit te splitsen. Als u over het hele jaar genomen te weinig toeristenheffing hebt betaald, ontvangt u een naheffingsaanslag. Als u te veel hebt betaald, kunt u een verzoek tot teruggaaf indienen.

Departamento di Impuesto controleert uw aangifte

Departamento di Impuesto controleert achteraf aan de hand van uw administratie of u de aangiften juist hebt ingevuld. Als blijkt dat u te weinig toeristenheffing hebt betaald, kunt u een naheffingsaanslag ontvangen. Dit kan tot 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan. Als is gebleken dat u met opzet te weinig toeristenheffing hebt betaald, kunt u tot 10 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan, een naheffingsaanslag ontvangen.

Wanneer moet u aangifte doen en betalen?

Toeristenheffing werkt met aangiftetijdvakken van één maand. U moet dus elke maand een aangiftebiljet invullen en indienen. Vul de aangiftebiljetten altijd in, ook als u in een bepaalde maand geen vergoedingen hebt ontvangen.

Op tijd aangifte doen en betalen 

Uw aangiftebiljet toeristenheffing en uw betaling moeten uiterlijk op de 15e van de maand volgende op het afgelopen aangiftetijdvak bij Departamento di Impuesto binnen zijn. Indien de 15e valt op een zaterdag, zondag of een feestdag dan geldt dat de eerste werkdag na de 15e uw aangifte en betaling bij Departamento di Impuesto binnen moet zijn.

Als u via de bank betaalt, houd dan rekening met de vertraging die kan optreden bij de overschrijving.

U doet geen of niet op tijd aangifte

Uw aangiftebiljet toeristenheffing en uw betaling moeten uiterlijk op de 15e van de maand volgende op het afgelopen aangiftetijdvak bij Departamento di Impuesto binnen zijn. Als u het aangiftebiljet niet of niet op tijd indient en/of niet of niet op tijd betaalt, dan kunt u een naheffingsaanslag met boete ontvangen.

Toelichting bij de aangifte

Meer informatie over de aangifte toeristenheffing vindt u in de'Toelichting aangifte toeristenheffing 2017'.