Departamento di Impuesto zal u als inlener pas aansprakelijk kunnen stellen als de uitlener zijn loonbelasting- of premieschuld niet betaalt. Als u aansprakelijk wordt gesteld voor een belasting- of premieschuld van een uitlener, ontvangt u van Departamento di Impuesto schriftelijk bericht. Dit is de beschikking van aansprakelijkstelling.

Er bestaat geen wettelijke volgorde waarin de aansprakelijkstelling in de keten moet plaatsvinden. In de praktijk zal de inlener die het contract heeft gesloten met de uitlener als eerste aansprakelijk worden gesteld. Als die inlener onvoldoende verhaal biedt, zal Departamento di Impuesto de aansprakelijke inleners beneden in de keten uitkiezen die het meeste verhaal bieden.

Niet-verwijtbaarheid 

In sommige gevallen valt het niemand te verwijten dat de verschuldigde loonbelasting en premies niet worden betaald. Dit kan gebeuren als er sprake is van een niet-voorzienbare algemeen geldende omstandigheid, zoals een plotseling verslechterde economische situatie, of uitzonderlijk slechte weersomstandigheden. Doet zich iets dergelijks voor, dan kan geen enkele inlener/doorlener in de keten aansprakelijk worden gesteld.

Voorbeeld

Een uitlener heeft de nodige voorzieningen getroffen om eventuele tegenslagen in zijn bedrijf het hoofd te bieden. Ondanks zijn voorzorgsmaatregelen wordt hij geconfronteerd met niet-voorzienbare calamiteiten. Deze brengen hem zoveel schade toe, dat hij niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. In dat geval kan hem het niet-betalen van de verschuldigde loonbelasting en premies niet worden verweten. Als dit ook anderen in de keten niet verweten kan worden, geldt de inlenersaansprakelijkheid niet.

Let op!

Zodra echter de niet-betaling kan worden verweten aan één inlener in de keten, dan is elke inlener/doorlener in de keten aansprakelijk te stellen.

U bent het niet eens met de aansprakelijkstelling 

Als u aansprakelijk wordt gesteld voor een belasting- of premieschuld, ontvangt u van Departamento di Impuesto schriftelijk bericht. Dit is de beschikking van de aansprakelijkstelling.

Als u het niet eens bent met de aansprakelijkstelling, kunt u tegen de beschikking bezwaar maken. U moet uw bezwaarschrift richten aan Departamento di Impuesto, ter attentie van de Ontvanger der belastingen. In het bezwaarschrift moet u wel duidelijk aangeven waarom u bezwaar maakt. U moet dit doen binnen twee maanden na de dagtekening van de beschikking waarbij u aansprakelijk bent gesteld. Het bezwaar kan betrekking hebben op de reden van de aansprakelijkstelling en op de hoogte van het bedrag waarvoor u aansprakelijk bent gesteld.

Als Departamento di Impuesto uw bezwaar afwijst, kunt u tegen die beslissing in beroep gaan bij de Raad van Beroep voor belastingzaken. U moet dit doen binnen twee maanden na de dagtekening van de uitspraak op uw bezwaar.

Meer informatie over bezwaar en beroep bij aansprakelijkstelling kunt u vinden in de brochure 'Bent u het niet eens met uw aansprakelijkstelling?'.