De premies voor de volksverzekeringen worden door de werkgever en werknemer samen betaald. Het werknemersdeel houdt u in op het loon van uw werknemer. Als werkgever draagt u het werkgevers- en het werknemersdeel van de premies af aan Departamento di Impuesto.

De hoogte van zowel de werknemersbijdrage als de werkgeversbijdrage van de premie AOV/AWW en AZV berekent u aan de hand van het premie-inkomen. Het premie-inkomen voor de berekening van de premie AZV is gelijk aan het premie-inkomen voor de berekening van de premie AOV/AWW.

Het premie-inkomen is het loon na aftrek van:

  • de verwervingskosten (3% met een maximum van Afl. 1.500,-)
  • de werknemersbijdrage pensioenfonds
  • de totale bijdrage spaar- en voorzieningsfonds (5% met een maximum van Afl. 3.360,-)

Als u het premie-inkomen van uw werknemer hebt berekend, kunt u aan de hand van de'Tabel premie AOV/AWW en AZV 2012-2017'berekenen hoe hoog de werknemers- en werkgeversbijdrage voor de premie AOV/AWW en AZV per maand is. Per jaar worden de premiepercentages vastgesteld en vermeld in deze tabel.

Er geldt elk jaar een maximumbedrag waarboven geen premie hoeft te worden betaald, een soort bovengrens. Dit heet het 'maximum premie-inkomen'. Ook dit vindt u in de 'Tabel premie AOV/AWW en . In de tabel wordt een onderscheid gemaakt tussen inhoudingsplichtigen (werkgevers) en zelfstandigen.

Voorbeeld berekening voor inhoudingsplichtigen 

U hebt in 2017 een werknemer in dienst die een bruto maand inkomen van Afl. 8.000,- heeft en in tariefgroep 2 valt. Het premie-inkomen is dan Afl. 96.000,-, er van uitgaande dat er geen vakantiegeld, 13e maand etc. is. Als werkgever moet u dan in 2017 het volgende werkgeversdeel betalen:

  • premie AOV/AWW: 10,5%* van Afl. 85.000,- = Afl. 8.925,-. Dit is het maximum bedrag omdat het premie-inkomen in dit geval hoger is dan de premiegrens van Afl. 85.000,-. Per maand betaalt u dan 1/12 gedeelte hiervan, te weten Afl. 743,75.
  • premie AZV: 8,9%* van Afl. 85.000,- = Afl. 7.565,- . Dit is het maximum bedrag omdat het premie-inkomen in dit geval hoger is dan de premiegrens van Afl. 85.000,-. Per maand betaalt u dan 1/12 deel hiervan, te weten Afl. 630,42.

* Dit zijn de minimale percentages. Als werkgever mag u bijvoorbeeld ook 11% premie AOV/AWW hanteren als werkgeversdeel. Het werknemersdeel wordt in dit geval dan 4,5% (de totale maximale premie is namelijk 15,5%).

Uw werknemer moet zijn werknemersdeel bijdragen. U als werkgever houdt dit deel echter in op het loon van de werknemer:

  • premie AOV/AWW: 5,0 % van Afl. 85.000,- = Afl. 4.250,-. Dit is het maximum bedrag omdat het premie-inkomen in dit geval hoger is dan de premiegrens van Afl. 85.000,-. Per maand houdt u dus 1/12 deel hiervan in te weten Afl. 354,17 in.
  • premie AZV: 1,6% van Afl. 85.000,- = Afl. 1.360,- . Dit is het maximum bedrag omdat het premie-inkomen in dit geval hoger is dan de premiegrens van Afl. 85.000,-. Per maand houdt u dus 1/12 deel hiervan in, te weten Afl. 113,33 in.

U draagt zowel het werkgevers- als het werknemersdeel af aan Departamento di Impuesto. In dit voorbeeld draagt u dus voor deze werknemer per maand Afl. 1.841,67 af aan Departamento di Impuesto: Afl. 1.097,92 voor de premie AOV/AWW en Afl. 743,75 voor de premie AZV.