De kleineondernemersregeling (hierna ook KOR) is geldig vanaf 1 januari 2019 en houdt in dat u als ondernemer in een jaar de BBO, BAVP en BAZV niet hoeft te betalen. U krijgt hiervoor ontheffing. In dit geval doet u een keer per jaar aangifte over de omzet die u hebt behaald in het jaar dat aan u de ontheffing is toegekend.

Wettelijke grondslag

De kleineondernemersregeling is geregeld in:

 • artikel 14a van de landsverordening over bedrijfsomzetten en additionele voorzieningen PPS-projecten en
 • artikel 15c van de landsverordening bestemmingsheffing AZV.

De voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de KOR moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent een natuurlijk persoon en u woont in Aruba of u bent in Aruba gevestigd of u hebt een vaste inrichting in Aruba.
 • U bent de eigenaar van een onderneming (eenmanszaak).
 • U kan aannemelijk maken dat uw bedrijfsomzet in het kalenderjaar Afl. 84.0001 of minder zal zijn.
 • U kan aantonen dat uw bedrijfsomzet in het afgelopen jaar Afl. 84.0001 of minder was.

1Als u meer dan één bedrijf hebt of meer dan één beroep uitoefent, worden uw bedrijven of beroepen voor de toepassing van de regels (voorwaarden), gezamenlijk in aanmerking genomen. 

Maximale bedrijfsomzet

Voor de toepassing van de KOR gelden de volgende bedragen als de maximale bedrijfsomzet per jaar:

1Belastingjaar 2021
Vanaf het belastingjaar 2021 wordt de drempel/maximale bedrijfsomzet verhoogd van Afl. 12.000 naar Afl. 84.000 per jaar op grond van het Fiscaal Noodplan 2020 - deel 2

 1. Afgerond: Maximale bedrijfsomzet vanaf -

  Afl. 12.000

 2. Afgerond: Maximale bedrijfsomzet vanaf -

  Afl. 84.000

Geen toekenning KOR

U krijgt de KOR niet toegekend in de volgende gevallen:

 • Als u niet aan de voorwaarden voldoet.
 • Als u een vermogensbestanddeel exploiteert om er duurzaam opbrengst uit te krijgen bijvoorbeeld het verhuren van een onroerend goed die niet als hoofdverblijf van de huurder dient.

Een verzoek indienen

Om in aanmerking te komen voor de kleineondernemersregeling moet u een verzoek indienen uiterlijk op 1 oktober van een kalenderjaar. Vanaf september 2020 kunt u het verzoek alleen elektronisch indienen.

Samen met uw verzoek moet u ook de volgende bijlagen indienen:

 • De jaarcijfers van het voorgaande jaar (jaarrekening of grootboekrekening). Dit geldt niet voor een nieuw opgerichte eenmanszaak.
 • Een geldig legitimatiebewijs bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.
 • Het bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Voor het verzenden van de vereiste stukken, maakt u een duidelijke scan of foto. 

Voorbeeld

Als u een verzoek wilt doen voor het kalenderjaar 2022, dan moet u het verzoek indienen uiterlijk op 1 oktober 2021 samen met de jaarcijfers van het jaar 2020 en de overige bijlagen.

Als uw eenmanszaak per 1 april 2021 is opgericht, dan is de KOR per 1 april 2021 mogelijk. 
 

Indienen verzoek voor het belastingjaar 2020
Voor het belastingjaar 2020 wordt de uiterste datum voor het indienen van het verzoek voor KOR verschoven naar 6 december 2020.

Indienen verzoek voor het belastingjaar 2021
Voor het belastingjaar 2021 wordt de uiterste datum voor het indienen van het verzoek voor KOR verschoven naar 15 december 2020.  

De Inspecteur beoordeelt uw verzoek

Uw verzoek voor de kleineondernemersregeling wordt door de Inspecteur beoordeeld. Als antwoord krijgt u een beschikking over de toekenning of afwijzing van uw verzoek. 

De beschikking is een officiele beslissing en is voor bezwaar vatbaar. Dit betekent dat u binnen 2 maanden na dagtekening van de beschikking in bezwaar kan gaan, als u het niet eens bent met de beslissing van de Inspecteur. 

U doet aangifte per jaar

Indien aan u de kleineondernemersregeling of KOR wordt toegekend, dan hoeft u vanaf het jaar waarvoor de KOR is toegekend, geen maandelijkse aangiftes BBO/BAVP en BAZV te doen. Als kleine ondernemer ontvangt u een jaaraangifte BBO/BAVP en BAZV, die u na afloop van het kalenderjaar uiterlijk op 15 januari van het nieuwe kalenderjaar moet indienen. 

Hoe doet u aangifte?

U doet elektronisch aangifte via het portaal “BO impuesto” (of BOi). Hiervoor dient uw bedrijf geregistreerd te zijn, zodat u uw inloggegevens via e-mail kunt ontvangen en de desbetreffende aangifte kunt indienen. Om uw bedrijf te registreren moet u een afspraak maken

De jaaraangifte zal in de maand december in "BO impuesto" zichtbaar zijn. 

Hoe vult u de aangifte 2021 in? 

Voorbeeld

Totaal behaalde omzet in 2021            Afl. 76.000
Vrijgestelde omzet in 2021                   nihil

U vult de jaaraangifte als volgt in:

Belaste omzet                     Afl. 76.000
Vrijgestelde omzet               nihil (cijfer nul invullen)

Het elektronisch systeem zal dan automatisch de verschuldigde BBO/BAVP en BAZV op nihil vaststellen. 
De uiterste datum om de jaaraangifte BBO/BAVP/BAZV 2021 in te dienen is 17 januari 2022.

Let op!

Bij KOR moet u niet de normale jaaromzet bij het hokje “Vrijgestelde omzet” invullen. De “Vrijgestelde omzet” is hier niet van toepassing. Alleen indien u goederen en diensten levert die volgens de wet volledig zijn vrijgesteld van de BBO/BAVP en BAZV kan sprake zijn van een vrijstelling. 

Hebt u de jaaraangifte niet ingediend? Dan zult u een naheffingsaanslag ontvangen. 

Geen jaaraangifte 2021 ingediend

Betalen

Indien aan u de kleineondernemersregeling of KOR wordt toegekend, dan hoeft u niet de BBO, BAVP en de BAZV per maand te betalen. Indien na afloop van het jaar blijkt dat de bedrijfsomzet meer dan Afl. 84.000 bedraagt, moet u BBO, BAVP en BAZV over het overschreden bedrag betalen. Hiervoor ontvangt u een naheffingsaanslag.

Geen ontheffing meer

In geval van overschrijding van de bedrijfsomzet van Afl. 84.000, komt u voor uw gehele bedrijfsomzet in het daaropvolgende kalenderjaar niet meer in aanmerking voor ontheffing van de BBO/BAVP/BAZV. In dit geval moet u in het daaropvolgende jaar de aangifte BBO/BAVP/BAZV per maand indienen en de betreffende BBO/BAVP/BAZV per maand betalen. De uiterste datum om de maandelijkse aangifte te doen en de belasting te betalen is op de 15e van de maand. De maandelijkse aangifte zal elke maand zichtbaar zijn in "BO impuesto".