Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
22 mei 2019
 

Waarover berekent u winstbelasting?

Hoeveel winstbelasting uw bedrijf of organisatie moet betalen, is afhankelijk van de hoogte van de belastbare winst. De belastbare winst wordt berekend door alle opbrengsten te verminderen met een aantal aftrekposten namelijk:

 • alle kosten die nodig zijn om de opbrengsten te behalen, innen en te behouden
 • afschrijvingen op onder andere bedrijfsmiddelen
 • oprichtingskosten
 • bepaalde giften
 • verliezen uit voorgaande jaren
 • investeringsaftrek

De opbrengsten en de aftrekposten moeten zo goed mogelijk worden toegerekend aan de jaren waarop ze betrekking hebben. Zo mag u bijvoorbeeld de afschrijvingen op bedrijfsmiddelen niet willekeurig over de jaren verdelen.

Kosten
Kosten die u hebt gemaakt voor de onderneming om omzet te behalen in dat jaar, kunt u aftrekken van de behaalde winst. Bijvoorbeeld personeelskosten, kosten van grond- en hulpstoffen, goederen en materialen, huisvestingskosten, kosten voor het jaarlijkse onderhoud van bedrijfsmiddelen. 

Afschrijvingen
Bedrijfsmiddelen die u hebt aangeschaft, zullen door gebruik minder waard worden door slijtage. Deze waardevermindering mag u aftrekken van uw behaalde winst. Dit heet ook wel afschrijvingen. U mag echter de aanschafkosten niet in één keer aftrekken van de winst als de bedrijfsmiddelen enkele jaren worden gebruikt. U moet de aanschafkosten dan evenredig verdelen over de jaren waarin de bedrijfsmiddelen gebruikt worden.

Vanaf 1 juni 2010 is het mogelijk om gebruik te maken van versnelde afschrijving. Dit geldt voor bedrijfsmiddelen die zijn aangeschaft voor de uitoefening van een industrieel bedrijf, bijvoorbeeld olie- en energiebedrijven, en waarvan de aanschafkosten hoger zijn dan Afl. 90.000,-. In dit geval kunnen de kosten in gelijke delen over 10 jaar worden afgeschreven.

Oprichtingskosten
Kosten die u hebt gemaakt om uw onderneming op te richten, kunt u aftrekken van de behaalde winst. Bijvoorbeeld:

 • adviezen over de levensvatbaarheid van de onderneming
 • inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • inrichting van een kantoor of werkplaats

Giften
Giften mag u aftrekken van de winst tot een bedrag van Afl. 50.000,- (vanaf 1 januari 2011) als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De giften zijn gedaan aan in Aruba gevestigde kerkelijke, charitatieve, culturele, sportieve, wetenschappelijke en in algemeen nut beogende instellingen.
 • De onderneming mag geen tegenprestatie ontvangen hebben voor de gedane giften.
 • U moet schriftelijke bewijsstukken kunnen tonen.

Verliezen uit voorgaande jaren
Als een onderneming in een bepaald jaar verlies heeft, dan mag u dit verlies verrekenen met de winsten van maximaal 5 volgende jaren. 

Investeringsaftrek
De investeringsaftrek is een bedrag dat u kunt aftrekken van de winst als u hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Door de investeringsaftrek wordt uw winst lager en betaalt u dus minder belasting. Deze investeringsregeling is van toepassing tot en met 31 december 2012.

U hebt recht op investeringsaftrek als de onderneming in een bepaald jaar een investering van meer dan Afl. 5.000,- doet in bedrijfsmiddelen. U mag dan in dat jaar 6% van het geïnvesteerde bedrag aftrekken van de winst.

Als u een bedrijfsmiddel binnen 6 jaar na aanschaf weer verkoopt, dan moet u een deel van de ontvangen investeringsaftrek 'terugbetalen'. Dit heet desinvesteringsbijtelling. Het houdt in dat u in dat jaar uw winst moet verhogen met 6% van de verkoopprijs. De bijtelling kan echter nooit hoger zijn dan de investeringsaftrek die u hebt ontvangen.