Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
22 mei 2019
 

Hoe doet u aangifte?

Als u vergunninghouder of gemachtigde bent als bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Landsverordening personenvervoer (AB 1995 no. GT 23), dan bent u belastingplichtig voor de bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen. U moet dan aangifte bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen doen. Bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen is een aangiftebelasting. Dit betekent dat u zelf de verschuldigde belasting moet aangeven op een aangiftebiljet bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen en vervolgens de verschuldigde belasting moet betalen. 

Aangiftebiljet bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen
Bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen werkt met aangiftetijdvakken van één kwartaal. U moet dus elk kwartaal een aangiftebiljet invullen en indienen. Per kalenderjaar krijgt u dan ook 4 aangiftebiljetten bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen uitgereikt. Hebt u geen aangiftebiljetten ontvangen, dan betekent dat niet dat u geen aangifte hoeft te doen. In dat geval moet u zelf tijdig aangiftebiljetten aanvragen bij Departamento di Impuesto.

Op uw aangiftebiljet bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen vult u het aantal verhuurauto's en verhuurmotorfietsen in dat u op de eerste dag van het kwartaal waarin u de belasting moet betalen in uw wagenpark hebt. U berekent zelf het bedrag aan bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen dat u verschuldigd bent. Dit doet u door het totaal aantal verhuurauto's en verhuurmotorfietsen bij elkaar op te tellen en dit te vermenigvuldigen met Afl. 96,75. Onder verhuurauto's vallen uitsluitend auto's. Onder verhuurmotorfietsen vallen alle overige voertuigen op 2, 3 of 4 wielen zonder een gesloten carrosserie bijvoorbeeld quads. Vul het aangiftebiljet volledig en juist in. Vergeet niet het aangiftebiljet te ondertekenen. 

Hoe moet u een onjuiste aangifte corrigeren? 
Vaak blijkt na afloop van het jaar bij het opmaken van de jaarrekening dat er correcties en aanvullingen nodig zijn op de aangiften die u hebt ingediend. In dat geval kunt u een brief sturen naar Departamento di Impuesto met daarin de juiste bedragen voor het hele jaar. U hoeft verschillen dus niet per tijdvak uit te splitsen. Als u over het hele jaar genomen te weinig bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen hebt betaald, ontvangt u een naheffingsaanslag. Als u te veel hebt betaald, kunt een verzoek tot teruggaaf indienen.

Departamento di Impuesto controleert uw aangifte
Departamento di Impuesto controleert achteraf aan de hand van uw administratie of u de aangiften juist hebt ingevuld. Als blijkt dat u te weinig bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen hebt betaald, kunt u een naheffingsaanslag ontvangen. Dit kan tot 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan. Als is gebleken dat u met opzet te weinig bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen hebt betaald, kunt u tot 10 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan, een naheffingsaanslag ontvangen.