Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
22 mei 2019
 

Hoe werkt een boekenonderzoek?

Aankondiging boekenonderzoek
De controlerend ambtenaar maakt een afspraak voor een boekenonderzoek met u als ondernemer. De afspraak wordt door middel van een brief aan u bevestigd. In deze brief staat ook het doel van de controle vermeld. Dat doel kan bijvoorbeeld zijn een volledige controle van de loonbelasting over een aantal jaren. Of een deelonderzoek naar de winstbelasting waarbij slechts een aantal elementen uit de aangifte winstbelasting aan de orde komen. Als van tevoren is aangekondigd welke periode of welke soort gegevens zullen worden gecontroleerd, dan moet de controlerend ambtenaar zich daaraan houden. De controle mag wel verder gaan dan aangekondigd als er tijdens het onderzoek bijvoorbeeld ernstige fouten worden geconstateerd. De aard en mate van de uitbreiding van het onderzoek worden ook door middel van een brief aan u medegedeeld.

U kunt uw accountant of belastingadviseur inlichten over het aangekondigde onderzoek. In de meeste gevallen ontkomt u er niet aan om uw accountant of belastingadviseur in te schakelen. Voorafgaand aan het onderzoek is er over het algemeen contact tussen de controlerend ambtenaar en uw accountant of belastingadviseur.

Start van het boekenonderzoek
Voordat de controlerend ambtenaar begint aan het onderzoek, moet hij zich legitimeren. U moet de controlerend ambtenaar een redelijke werkruimte aanbieden zodat hij op een verantwoorde manier zijn werk kan doen.

Iedere controle begint met een inleidend gesprek. Hierbij moet u als ondernemer aanwezig zijn. In dit gesprek zullen vragen over uw onderneming en uw administratie aan de orde komen. Vaak blijkt het handig te zijn als uw accountant/belastingadviseur ook bij dit inleidende gesprek aanwezig is. Om het onderzoek niet onnodig te vertragen, wordt van u verwacht dat bij de start van het onderzoek alle in de aankondigingsbrief opgevraagde administratie en bescheiden reeds beschikbaar zijn.

Tijdens het boekenonderzoek
Over het algemeen is het niet nodig dat u gedurende het volledige boekenonderzoek aanwezig bent. Als er tijdens de controle onduidelijkheden in uw administratie blijken te zitten, dan zal de controlerend ambtenaar deze eerst met u als ondernemer bespreken. Ook kan uw adviseur erbij betrokken worden. Indien de onduidelijkheden niet verklaard kunnen worden of er blijken onjuistheden in uw administratie te zitten, dan zal de controlerend ambtenaar correcties aanbrengen op de door u aangegeven winst of op de door u verschuldigde belasting. 

Afsluiting van het boekenonderzoek
Het boekenonderzoek wordt afgesloten met een eindbespreking. Hierbij kan ook een aanslagregelend ambtenaar van Departamento di Impuesto bij aanwezig zijn. Het voordeel hiervan is dat er meteen beslissingen genomen kunnen worden waardoor eventuele bezwaarschriften voorkomen kunnen worden. Voor u betekent dit dat de afhandeling daardoor sneller en efficiënter zal gaan.

Na het boekenonderzoek
Naar aanleiding van het boekenonderzoek maakt de controlerend ambtenaar een controlerapport. Dit rapport geeft de uitkomsten weer van het uitgevoerde onderzoek en vermeldt de standpunten van Departamento di Impuesto. Hierin wordt omschreven wat gecontroleerd is en welke correcties eventueel zullen worden aangebracht. De opgenomen informatie heeft slechts tot doel de heffing en inning van belastingen te ondersteunen. Het rapport wordt slechts met dit oogmerk geschreven en is niet bedoeld voor andere doeleinden. Door middel van een aanbiedingsbrief ontvangt u een afschrift van het rapport.

Aan de hand van de bevindingen in het rapport stelt de Inspecteur de aanslag vast en worden er indien nodig naheffings- en/of navorderingsaanslagen opgelegd.

Als u het niet eens bent met de opgelegde aanslagen, kunt u in bezwaar gaan bij Departamento di Impuesto en/of in beroep gaan bij de Raad van Beroep voor belastingzaken.